Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
 • Internet

Rada Miasta Komisja Górnicza

Komisja Górnicza


KOMISJA GÓRNICZA

Porządek obrad Komisji Górniczej w dniu 30.01.2017r.

 1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Górniczej Rady Miasta Katowice za 2016 rok.
 4. Problem niskiej emisji związanej ze spalaniem złej jakości paliw stałych w gospodarstwach domowych. Próba oszacowania skali problemu oraz efektów wdrożenia programu zmiany źródeł ogrzewania na proekologiczne. Działania Miasta w zakresie edukowania mieszkańców na temat możliwości czystego spalania paliw stałych, oraz wymiany źródeł ogrzewania.
 5. Sprawy bieżące i wniesione, wolne wnioski.
  1. Odpowiedź na wniosek Komisji z dnia 29.08.2016r., dotyczący zwiększenia w budżecie miasta Katowice na rok 2017 środków na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach dziedzictwa poprzemysłowego wpisanych do rejestru zabytków o kwotę 1 mln zł.
  2. Wniosek Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. o zmianę koncesji nr 131/94 z dnia 22.08.1994r. na wydobywanie węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej z części złoża "Wieczorek".
 6. Wolne wnioski.              

linia-pozioma.png
Porządek obrad Komisji Górniczej w dniu 28.11.2016r.

 1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Opiniowanie projektu budżetu miasta Katowice na 2017 rok.
  1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2017 - 2035 DS-729/16.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2017 rok DS-730/16.
  3. Zaopiniowanie programu Zadań Społecznych i Gospodarczych Miasta Katowice na 2017 r.
 4. Przyjęcie planu pracy Komisji Górniczej Rady Miasta Katowice na rok 2017.
 5. Sprawy różne w tym opiniowanie projektów uchwał.
  1. Informacja o możliwości zagospodarowania terenów poprzemysłowych będących w posiadaniu KHW S.A. oraz SRK S.A.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zakończenie posiedzenia.

linia-pozioma.png
Porządek obrad Komisji Górniczej w dniu 07.11.2016r.


 1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Aktywność sejsmiczna kopalń węgla kamiennego - wskazanie miejsc na terenie miasta Katowice, na których występują wstrząsy pochodzenia górniczego.
 4. Informacja o możliwości zagospodarowania terenów poprzemysłowych będących w posiadaniu KHW S.A. oraz SRK S.A.
 5. Sprawy różne w tym opiniowanie projektów uchwał.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zakończenie posiedzenia.

linia-pozioma.png
Porządek obrad Komisji Górniczej w dniu 10.10.2016r.

 1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze 2016 roku.
  1. Opiniowanie Projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia „Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze 2016 roku”, "Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2016-2035 za I półrocze 2016 roku" oraz „Informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej wobec którego Miasto pełni funkcję organu tworzącego za I półrocze 2016 roku”.
  2. Przyjęcie Sprawozdania z Programu Zadań Społecznych i Gospodarczych Miasta Katowice za I półrocze 2016r.
  3. Do wiadomości: Uchwała III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie wydania pozytywnej opinii o przedłożonej przez Prezydenta Miasta Katowice informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku.
 4. Informacja na temat planów ruchu kopalń Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. w Katowicach.
 5. Sprawy różne w tym opiniowanie projektów uchwał.
  1. Pismo dotyczące przedłożenia do zaopiniowania dodatku do planu ruchu na lata 2015-2017 KWK "Murcki-Staszic" Ruch "Staszic" dot. m.in. projektowanych wyrobisk górniczych rozcinających pokład 407/4 w polu S dla ściany 305-S.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zakończenie posiedzenia.

linia-pozioma.png
Porządek obrad Komisji Górniczej w dniu 29.08.2016r.


 1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Sytuacja w górnictwie w odniesieniu do kopalń Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. Trudności i problemy dotyczące restrukturyzacji kopalń KHW. S.A.
 4. Złożenie propozycji do projektu budżetu przez Komisję Górniczą.
 5. Sprawy różne w tym opiniowanie projektów uchwał.
  1. Pismo Dyrektora Specjalistycznego Urzędu Górniczego skierowane do Komisji Górniczej Rady Miasta Katowice w sprawie zaistniałej katastrofie budowlanej w KWK "Murcki - Staszic" (szyb "Zygmunt") i powołania komisji mającej na celu ustalenie przyczyn i okoliczności katastrofy.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zakończenie posiedzenia.

linia-pozioma.png
Porządek obrad Komisji Górniczej w dniu 11.07.2016r.

 1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Informacja Miejskiego Konserwatora Zabytków nt. stanu i perspektyw zachowania zabytków górniczych i przemysłowych w Katowicach.
 4. Sprawy różne w tym opiniowanie projektów uchwał.
  1. Pismo Przewodniczącej Rady Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej skierowane do Prezydenta Miasta Katowice dotyczące zweryfikowania treści, po interwencji Pana M______ B____, w przesłanej informacji Miejskiego Konserwatora Zabytków nt. stanu i perspektyw zachowania zabytków górniczych i przemysłowych w Katowicach (pismo BRM.0012.9.7.2016.ŁK z dnia 30.06.2016r.)  - pismo przekazane do skrytek PP. radnych.
  2. Odpowiedź Wiceprezydenta Miast Katowice Pana Waldemara Bojaruna na pismo Przewodniczącej Rady Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej dotyczące zweryfikowania treści, po interwencji Pana M______ B____, w przesłanej informacji Miejskiego Konserwatora Zabytków nt. stanu i perspektyw zachowania zabytków górniczych i przemysłowych w Katowicach (Pismo BKZ.0012.1.2016.ADG z dnia 05.07.2016r.) - pismo przekazane do skrytek PP. radnych.
 5. Wolne wnioski.
 6. Zakończenie posiedzenia.

linia-pozioma.png
Porządek obrad Komisji Górniczej w dniu 13.06.2016r.

 1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Sprawozdanie dotyczące informacji o działaniach prowadzonych na rzecz ochrony środowiska przez kopalnie KHW S.A.
 4. Sprawy różne w tym opiniowanie projektów uchwał.
  1. Pismo Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Mariusza Skiby (BG.6560.2.2016.SD) z dnia 06.05.2016r., skierowane do Zarządu Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, w sprawie wpływów eksploatacji górniczej na Osiedle Giszowiec i Osiedle im. A. Zgrzebnioka.
  2. Pismo Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Mariusza Skiby (BG.6560.2.2016.SD) z dnia 06.05.2016r., skierowane do Zarządu Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. w sprawie wpływów eksploatacji górniczej na Osiedle Giszowiec i Osiedle im. A. Zgrzebnioka.
  3. Odpowiedź Zarządu Katowickiego Holdingu Węglowego (15270/KHW/BZ.TMG/2016) z dnia 30.05.2016r., skierowane do wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Mariusza skiby, dotyczące wstrząsów odczuwalnych przez mieszkańców Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej na osiedlach "im A. Zgrzebnioka" i "Giszowiec".
 5. Wolne wnioski.
 6. Zakończenie posiedzenia.

linia-pozioma.png
Porządek obrad Komisji Górniczej w dniu 9.05.2016r.
(Posiedzenie wyjazdowe - szkody górnicze na terenie lasów katowickich. Wyjazd o godz 11:00 sprzed budynku UM Katowice, ul. Młyńska 4. Spotkanie z przedstawicielami Nadleśnictwa Katowice o godz 11:30 w pobliżu Stawu Górnik na Giszowcu przy ul. Adama.)

 1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Informacje o zmianach w środowisku leśnym na terenie Nadleśnictwa Katowice spowodowanych eksploatacją górniczą.
 4. Sprawy różne w tym opiniowanie projektów uchwał.
  1. Do wiadomości: Uchwała III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 19 kwietnia 2016r., w sprawie opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Katowice sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
 5. Wolne wnioski.
 6. Zakończenie posiedzenia.

linia-pozioma.png

Porządek obrad Komisji Górniczej w dniu 11.04.2016r.

 1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Opiniowanie sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu miasta Katowice za 2015 rok.
 4. Szkody pochodzenia górniczego w obiektach gminnych spowodowane eksploatacją kopalń KHW S.A.
 5. Sprawy różne w tym opiniowanie projektów uchwał.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zakończenie posiedzenia.


linia-pozioma.png

Porządek obrad Komisji Górniczej w dniu 14.03.2016r.


 1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Eksploatacja KHW S.A. KWK „Wujek” w polu „L” w OG „Giszowiec I” - omówienie wyników monitoringu w rej. źródeł rzeki Kłodnicy, postęp robót eksploatacyjnych.
 4. Sprawy różne w tym opiniowanie projektów uchwał.
 5. Wolne wnioski.
 6. Zakończenie posiedzenia.


linia-pozioma.png

Porządek obrad Komisji Górniczej w dniu 1.02.2016r.

 1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Informacja Prezydenta Miasta Katowice o zagrożeniach powierzchni ziemi na obszarze Miasta Katowice, związanych z występowaniem płytkiej eksploatacji górniczej i ruchami masowymi ziemi.
 4. Sprawy różne w tym opiniowanie projektów uchwał.
 5. Wolne wnioski.
 6. Zakończenie posiedzenia.


linia-pozioma.png

Porządek obrad Komisji Górniczej w dniu 11.01.2016r.

 1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Górniczej Rady Miasta Katowice za 2015 rok.
 4. Najistotniejsze zmiany w nowelizacji prawa geologicznego i górniczego.
 5. Korespondencja i komunikaty.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zakończenie posiedzenia.


linia-pozioma.png

Porządek obrad Komisji Górniczej w dniu 30.11.2015 r.

 1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Opiniowanie projektu budżetu miasta Katowice na 2016 rok.
  1. [DS-371/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2016-2035.
  2. [DS-372/15] Projekt uchwały rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2016 rok.
  3. [DS-379/15] Program zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice na rok 2016.
 3. Rejonizacja i analiza wstrząsów górotworu występujących w mieście Katowice. Możliwości rozbudowy miejskiego systemu rejestracji wstrząsów przy współpracy z Głównym Instytutem Górnictwa.
 4. Przyjęcie planu pracy Komisji Górniczej na rok 2016.
 5. Sprawy różne w tym opiniowanie projektów uchwał.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zakończenie posiedzenia.


linia-pozioma.png

Porządek obrad Komisji Górniczej w dniu 09.11.2015 r.

 1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Możliwości zagospodarowania wyłączonych z ruchu wszystkich terenów pokopalnianych miasta Katowice ze szczególnym uwzględnieniem terenu po KWK „Kleofas” przy ul. Obroki w Katowicach. (temat przeniesiony z posiedzenia w dniu 12.10.2015 r.)
 4. Perspektywy zagospodarowania terenów po KWK „Wieczorek” po wygaśnięciu eksploatacji. Aspekt społeczny i ekonomiczny w odniesieniu do mieszkańców osiedla Nikiszowiec.
 5. Sprawy różne w tym opiniowanie projektów uchwał.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zakończenie posiedzenia.


linia-pozioma.png 


Porządek obrad Komisji Górniczej w dniu 12.10.2015 r.

 1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Sprawy różne w tym opiniowanie projektów uchwał.
  1. Pismo dotyczące projektu zmniejszenia granic obszaru górniczego "Janów" i terenu górniczego "Janów" KWK "Wieczorek".
 3. Wolne wnioski.
 4. Zakończenie posiedzenia.


linia-pozioma.png

Porządek obrad Komisji Górniczej w dniu 31.08.2015 r.

 1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Informacja Katowickiego Holdingu Węglowego dotycząca zasobów przemysłowych i operatywnych węgla kamiennego pod terenami miasta Katowice. Kierunki eksploatacji i perspektywa dalszego istnienia kopalni na terenie miasta.
 4. Złożenie propozycji do projektu budżetu przez Komisję Górniczą.
 5. Sprawy różne w tym opiniowanie projektów uchwał.
  1. Pismo dotyczące projektu zmniejszenia granic obszaru górniczego "Murcki I" KWK "Murcki-Staszic" Ruch "Boże Dary".
 6. Wolne wnioski.
 7. Zakończenie posiedzenia.


linia-pozioma.png
Porządek obrad Komisji Górniczej w dniu 13.07.2015 r. 

 1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Informacja Katowickiego Holdingu Węglowego dotycząca zbiorczych nakładów na likwidację szkód górniczych w obiektach miejskich i prywatnych na terenie miasta Katowice w latach 2010-2014. Metody minimalizacji kosztów poprzez ograniczenie wpływu eksploatacji górniczej na tkankę budowlaną.
 4. Sprawy różne w tym opiniowanie projektów uchwał.
 5. Wolne wnioski.
 6. Zakończenie posiedzenia.

linia-pozioma.png
Porządek obrad Komisji Górniczej w dniu 08.06.2015 r. 

 1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Wpływ eksploatacji górniczej prowadzonej na terenie miasta Katowice na doliny rzeczne. Zaburzenia profilu rzeki związane z osiadaniem powierzchni, oraz zmiany fizykochemiczne związane z odprowadzaniem wód dołowych na przykładzie rzeki Mleczna oraz potoku „Pstrążnik".
 4. Sprawy różne w tym opiniowanie projektów uchwał.
  1. Pismo dotyczące projektu zmniejszenia granic obszaru górniczego "Murcki I" KWK "Murcki - Staszic" Ruch "Boże Dary" i terenu górniczego "Murcki I" położonego w południowo - zachodniej części miasta Katowice.
  2. Pismo dotyczące planu ruchu likwidowanej oznaczonej części podziemnego zakładu górniczego KHW S.A. KWK "Mysłowice - Wesoła" Ruch "Mysłowice".
 5. Wolne wnioski.
 6. Zakończenie posiedzenia.

linia-pozioma.png
Porządek obrad Komisji Górniczej w dniu 11.05.2015 r. 


 1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Informacja Katowickiego Holdingu Węglowego dotycząca prowadzonej i projektowanej eksploatacji oraz lokowania odpadów kopalnianych na powierzchni w rejonie dzielnicy Murcki, Brynów, Ligota i Panewniki. Metodyka eksploatacji i rodzaje stosowanych zabezpieczeń obiektów na powierzchni ograniczających wpływ eksploatacji podziemnej.
 4. Sprawy różne w tym opiniowanie projektów uchwał.
  1. Uchwała Nr 4200/III/18/2015 z dnia 13 kwietnia 2015 roku III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
 5. Wolne wnioski.
 6. Zakończenie posiedzenia.

linia-pozioma.png
Porządek obrad Komisji Górniczej w dniu 13.04.2015 r. 


 1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Opiniowanie sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu miasta Katowice za 2014 rok.
  1. [DS-131/15] Informacja Prezydenta Miasta Katowice o stanie mienia komunalnego dotyczącą roku budżetowego 2014.
  2. [DS-134/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2014 rok.
  3. [DS-145/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia 'Sprawozdania z wykonania programu zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice w 2014 roku'
 4. Rodzaje zabezpieczeń budynków przed wpływami związanymi z eksploatacją górniczą, jakie ujęte muszą zostać w dokumentach w związku z wydaniem pozwolenia na budowę. Nadzór nad wykonaniem zabezpieczeń przed szkodami górniczymi w wznoszonych budynkach mieszkalnych jedno i wielorodzinnych oraz innych obiektach zgodnie z otrzymanym pozwoleniem.
 5. Sprawy różne w tym opiniowanie projektów uchwał.
  1. Odpowiedź na wniosek Komisji z dnia 16.03.2015 r.
  2. Wniosek Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. w Katowicach o zmianę koncesji nr 137/94 z dnia 26 sierpnia 1994 r. udzielonej Katowickiemu Holdingowi Węglowemu S.A. na wydobywanie węgla kamiennego ze złoża "Mysłowice".
 6. Wolne wnioski.
 7. Zakończenie posiedzenia.

linia-pozioma.png

Porządek obrad Komisji Górniczej w dniu 16.03.2015 r. 


 1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Dalsza działalność Innowacyjnego Śląskiego Klastra Czystych Technologii Węglowych. Możliwości wdrożenia nowych technologii produkcji i wykorzystania węgla. Szanse i korzyści dla miasta Katowice będącego jednym z członków klastra.
 4. Sprawy różne w tym opiniowanie projektów uchwał.
 5. Wolne wnioski.
 6. Zakończenie posiedzenia.

linia-pozioma.png
Porządek obrad Komisji Górniczej w dniu 16.02.2015 r. 


 1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Problemy zgłaszane przez społeczność lokalną dotyczące negatywnego wpływu eksploatacji górniczej prowadzonej pod obszarem miasta Katowice. Szacunkowa informacja dotycząca ilości zgłaszanych szkód górniczych w zasobach miasta. (Załącznik nr 1 - Katowickie Wodociągi) (Załącznik nr 2 - KZGM) (Załącznik nr 3 - MZUiM)
 4. Informacja na temat planów ruchu kopalń Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. w Katowicach.
 5. Sprawy różne w tym opiniowanie projektów uchwał.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zakończenie posiedzenia.


linia-pozioma.png
Porządek obrad Komisji Górniczej w dniu 12.01.2015 r. 


 1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Wypracowanie opinii do projektu budżetu miasta Katowice na 2015 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej.
  1. [DS-316/14] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2015-2035.
  2. [DS-317/14] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2015 rok.
  3. [DS-318/14] Program zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice na rok 2015.
 3. Przyjęcie planu pracy Komisji Górniczej na 2015 rok.
 4. Korespondencja i komunikaty.
 5. Wolne wnioski.
 6. Zakończenie posiedzenia.

___________________________KADENCJA VI

[LATA 2010-2014]


Porządek obrad Komisji Górniczej w dniu 13.10.2014 r. 

 1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Korespondencja oraz opiniowanie projektów uchwał.
  1. Uchwała Nr 4100/III/134/2014 z dnia 3 września 2014 roku III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o przedłożonej przez Prezydenta Miasta Katowice informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku.
  2. Pismo dotyczące dodatku do ruchu KHW S.A. KWK "Murcki-Staszic" Ruch "Staszic" do części szczegółowej planu ruchu na 2011-2013 z przedłużonym okresem obowiązywania do dnia 31.12.2014 r.
  3. Pismo dotyczące Planu Ruchu na lata 2015-2017 KWK "Murcki - Staszic" Ruch "Staszic" i Ruch "Boże Dary".
  4. Pismo dotyczące Planu Ruchu na lata 2015-2017 KWK "Wieczorek" wraz z profilami cieków powierzchniowych.
  5. Pismo dotyczące Planu Ruchu na lata 2015-2017 KWK "Wujek" Ruch "Wujek" i Ruch "Śląsk".
 3. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
 4. Zakończenie posiedzenia.


linia-pozioma.png

Porządek obrad Komisji Górniczej w dniu 8.09.2014 r. 

 1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu Komisji z poprzedniego posiedzenia.
 3. Prezentacja projektów nowych planów ruchu kopalń Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. w Katowicach.
 4. Korespondencja oraz opiniowanie projektów uchwał.
  1. [DS-231/14] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia „Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze 2014 roku”, 'Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2014-2035 za I półrocze 2014 roku' oraz „Informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej wobec którego Miasto pełni funkcję organu tworzącego za I półrocze 2014 roku".
  2. Pismo dotyczące wstępnych założeń treści punktów 23 i 24 Planu Ruchu na lata 2015-2017 KWK "Wieczorek".
 5. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
 6. Zakończenie posiedzenia


linia-pozioma.png


sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
TV KAtowice
Przemiana Katowice
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice