Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
 • Internet

Rada Miasta Komisja Budżetu Miasta

Komisja Budżetu Miasta
KOMISJA BUDŻETU MIASTA

Porządek obrad Komisji Budżetu Miasta w dniu 12.01.2017 r.

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 2. Opiniowanie projektów uchwał.
 3. Informacja na temat dochodów z majątku miasta (użytkowanie wieczyste i dzierżawa) Radny prowadzący temat: Borys PRONOBIS
 4. Informacja o wynikach kontroli dotyczących finansów miasta przeprowadzonych przez Wydział Audytu Urzędu Miasta i organów zewnętrznych w 2016 r. Radny prowadzący temat: Jerzy FORAJTER
 5. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Budżetu Miasta za 2016 rok.
 6. Korespondencja.
  1. Odpowiedź na wniosek Komisji o zlecenie przygotowania ekspertyzy prawnej przez niezależną - zewnętrzną kancelarię prawną dotyczącą interpretacji i sposobu realizacji zapisów art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
 7. Wolne wnioski.

linia-pozioma.png
Porządek obrad Komisji Budżetu Miasta w dniu 12.12.2016 r.

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 2. Opiniowanie projektów uchwał.
  1. [DS-740/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Śląskiego na realizację zadania pn.: „Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Głównej  i Stolarni wraz z przyległym terenem dawnej kopalni Katowice i budową niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach"
  2. [DS-742/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ustalenia cen i stawek taryfowych maksymalnych za przewozy taksówkami na terenie miasta Katowice.
  3. [DS-746/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym.
  4. [DS-749/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie gromadzenia przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty dochodów na wydzielonym rachunku.
  5. [DS-751/16] Projekt uchwały rady Miasta Katowice w sprawie podjęcia działań związanych z przygotowaniem budżetu obywatelskiego na rok 2018.
  6. [DS-752/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od pani J______ O_________ i pani K____ S_______ z tytułu używania uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Panewnickiej ----/--.
  7. [DS-753/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od pani R_____ T___________ i pana M______ T____________ z tytułu używania uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Andrzeja __/_.
  8. [DS-754/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach przysługującej od pani J_____ G______, pana K_____ C___________ i pana D______ C____________ reprezentowanego przez panią J_____ G______ z tytułu używania lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Poniatowskiego ___/__ w Katowicach.
  9. [DS-755/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2016 rok.
  10. [DS-756/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2016-2035.
  11. [DS-758/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ustalenia wykazu planowanych wydatków w budżecie miasta Katowice, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 oraz określenia ostatecznego terminu realizacji każdego wydatku ujętego w tym wykazie.
 3. Informacja Prezydenta Miasta dotycząca realizacji wniosków do budżetu 2017 roku zgłoszonych przez Radnych, Komisje Rady Miasta oraz Rady Jednostek Pomocniczych.
 4. Opinia Komisji Budżetu do projektu budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na 2017 rok.
  1. [DS-729/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2017 - 2035.
  2. [DS-730/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2017 rok.
  3. [DS-736/16] Program Zadań Społecznych i Gospodarczych Miasta Katowice na 2017 r.
 5. Przyjęcie planu pracy Komisji Budżetu Miasta na rok 2017.
 6. Korespondencja.
  1. Odpowiedź na wniosek Pana D_ Ś_ o podjęcie działań zmierzających do uregulowania zagadnień z zakresu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Katowice w rejonie ul. Styczniowej złozony na posiedzeniu Komisji w dniu 20.10.2016 r.

 7. Wolne wnioski.

linia-pozioma.png
Porządek obrad Komisji Budżetu Miasta w dniu 17.11.2016 r.

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 2. Przedstawienie projektu budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na 2017 rok.
  1. [DS-729/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2017 - 2035.
  2. [DS-730/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2017 rok.
  3. [DS-731/16] Projekt Budżetu Miasta Katowice na 2017 rok.
  4. [DS-736/16] Program Zadań Społecznych i Gospodarczych Miasta Katowice na 2017 r.
 3. Wykonanie budżetu za 3 kwartały 2016 roku.
 4. Opiniowanie projektów uchwał.
  1. [DS-717/16] Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie miasta Katowice.
  2. [DS-738/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zadań realizowanych w 2016 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
  3. [DS-720/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Śląskiego na realizację zadania pn.: „Stworzenie koncepcji utworzenia Muzeum Historii Medycyny i Farmacji w ramach Muzeum Śląskiego w Katowicach".
  4. [DS-721/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej udzielanej z budżetu miasta Katowice na utrzymanie cmentarzy komunalnych dla Katowickich Cmentarzy Komunalnych w Katowicach na 2017 r.
  5. [DS-732/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Zakładu Utylizacji Odpadów w Katowicach.
  6. [DS-735/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie określenia wzorów formularzy, warunków i  trybu składania informacji i  deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny oraz możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za  pomocą środków komunikacji elektronicznej.
  7. [DS-733/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2016 rok.
  8. [DS-734/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2016-2035.
  9. [DS-737/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie części wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od nieznanego z miejsca pobytu pana J_______  R________ z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Tysiąclecia ______ .
 5. Korespondencja.
  1. Pisma z dnia 19.10.2016 r. i 20.10.2016 r. dotyczące zainstalowania w miejscach bytowania kotów wolnożyjących, ocieplanych domków. (przekazane do skrytek P.P. radnych)
  2. Odpowiedź na wniosek Komisji dot. informacji nt. przyszłości spółki Szpital Murcki Sp. z o.o.
 6. Wolne wnioski.

linia-pozioma.png
Porządek obrad Komisji Budżetu Miasta w dniu 20.10.2016 r. sala 209


 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 2. Sprawozdanie z działalności spółek prawa handlowego z dominującym udziałem miasta Katowice za 2015 rok.
 3. Informacja na temat realizacji procedury i wyników Budżetu Obywatelskiego do budżetu na rok 2017.
 4. Opiniowanie projektów uchwał.
  1. [DS-690/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na wyznaczonym parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
  2. [DS-699/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017 obowiązujących na terenie miasta Katowice.
  3. [DS-700/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2017 obowiązujących na terenie miasta Katowice.
  4. [DS-701/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie osiedlenia się w Katowicach dwóch rodzin polskiego pochodzenia w ramach repatriacji.
  5. [DS-702/16] Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2016 rok
  6. [DS-703/16] Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2016-2035.
  7. [DS-704/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu 1 lokalu użytkowego i 4 lokali użytkowych - garaży ich najemcom lub dzierżawcom wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste udziałów w gruncie.
 5. Korespondencja.
  1. Pismo Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Dom Aniołów Stróżów dotyczące dofinasowania funkcjonowania Socjoterapeutycznego Klubu Młodzieżowego w Katowicach - Załężu.
  2. Pismo RKP-217511/16 z dnia 26.09.2016 r. wraz z odpowiedzią Wiceprezydenta Miasta Katowice z dnia 12.10.2016 r. (przekazane do skrytek P.P. radnych)
 6. Wolne wnioski.

linia-pozioma.png
Porządek obrad Komisji Budżetu Miasta w dniu 08.09.2016 r.


 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 2. Opiniowanie projektów uchwał.
  1. [DS-652/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice zmieniający uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Katowice, szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
  2. [DS-654/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych na obszarze miasta Katowice.
  3. [DS-677/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie części wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od pana J________ K______ z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Tysiąclecia __/__.
  4. [DS-655/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zadań realizowanych w 2016 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
  5. [DS-661/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu 3 lokali użytkowych - garaży ich najemcom lub dzierżawcom wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste udziałów w gruncie.
  6. [DS-673/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanych bonifikat udzielonych przy sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w Katowicach przy ul. Poniatowskiego 16b/--, Francuskiej 27/-, Mikusińskiego 14a/--, Słonimskiego 11/-.
  7. [DS-663/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód budżetu miasta Katowice.
  8. [DS-664/16] Projekt uchwaly Rady Miasta Katowice w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części wybudowanych przed 1945r. położonych na terenie miasta Katowice, w których dokonano remontu elewacji.
  9. [DS-671/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2016 rok.
  10. [DS-672/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2016-2035.
 3. Informacja o przebiegu wykonania budżetu i o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice za I półrocze 2016 roku (art. 266 ust. 1 ustawy o finansach publicznych).
  1. [DS-656/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia „Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze 2016 roku”, "Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2016-2035 za I półrocze 2016 roku" oraz „Informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej wobec którego Miasto pełni funkcję organu tworzącego za I półrocze 2016 roku”.
 4. Propozycje Komisji Budżetu do budżetu na rok 2017.
 5. Korespondencja.
 6. Wolne wnioski.


linia-pozioma.png
Porządek obrad Komisji Budżetu Miasta w dniu 21.07.2016 r.

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 2. Informacja dotycząca założeń i wytycznych do projektu budżetu Miasta na rok 2017.(Zarządzenie)
 3. Budżet zadaniowy – założenia, elementy, perspektywy wdrożenia.
 4. Opiniowanie projektów uchwał.
  1. [DS-641/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2016 rok.
  2. [DS-642/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2016-2035.
  3. [DS-633/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Tysiąclecia (dz. 36/21), zabudowanej urządzeniem infrastruktury technicznej – tłocznią ścieków w celu sprzedaży budowli wraz z oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste na rzecz Katowickich Wodociągów S.A.
  4. [DS-645/16] Projekt uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu 3 lokali użytkowych - garaży ich dzierżawcom wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziałów w gruncie.
  5. [DS-643/16] Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności przysługującej Miastu Katowice od  CON-DOR A sp. z o.o. w Katowicach z tytułu administrowania kompleksem budynków przy ul. Francuskiej 70 w Katowicach.
 5. Korespondencja
  1. Odpowiedź na wniosek Komisji z dnia 31.03.2016 r. w sprawie przedłożenia informacji dotyczącej polityki miasta Katowice w zakresie pozyskanych środków krajowych w latach 2012-2015 oraz planów pozyskania ww. środków po 2015 rok.
 6. Wolne wnioski.


linia-pozioma.png

Porządek obrad Komisji Budżetu Miasta w dniu 23.06.2016 r.


 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 2. Informacja z wykonania budżetu miasta Katowice za I kwartał 2016 roku.
 3. Analiza wpływów i windykacji podatków i opłat lokalnych, polityka podatkowa miasta.
 4. Opiniowanie projektów uchwał.
  1. [DS-596/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu 4 lokali użytkowych - garaży ich najemcom wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste udziałów w gruncie.
  2. [DS-597/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu oddania w dzierżawę na okres  5 lat nieruchomości położonej  w Katowicach przy ul. Obroki (cz. dz. 3/3), na rzecz dotychczasowego dzierżawcy – Śląski Rynek Hurtowy Obroki Sp. z o.o.
  3. [DS-620/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr _ położonego w budynku przy ul. Powstańców __ w Katowicach.
  4. [DS-629/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie wierzytelności Miasta wobec Zakładu Mleczarskiego – Spółdzielni Pracy z tytułu należności za użytkowanie wieczyste gruntów położonych przy ul. Dąbrówki (dz. nr 38/1 i 39) i ul. Bocheńskiego (dz. nr 2/7, 2/8, 2/13 i 2/14).
  5. [DS-630/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr __ położonego w budynku przy al. Korfantego 8 w Katowicach.
  6. [DS-613/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie promocji Miasta Katowice jako Miasta Gospodarza Mistrzostw Europy w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2017.
  7. [DS-614/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie części wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od pana K_________ M____________ z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Grażyńskiego __/_.
  8. [DS-626/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach wobec CONSILIATOR Zespół Radców Prawnych i Adwokatów Sp. z o.o. za lokal użytkowy przy ul. Francuskiej 4 w Katowicach
  9. [DS-615/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ustalenia cen i stawek taryfowych maksymalnych za przewozy taksówkami na terenie miasta Katowice.
  10. [DS-618/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia inkasentów oraz zasad poboru opłaty skarbowej na terenie miasta Katowice.
  11. [DS-619/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu miasta Katowice, za pomocą  innego  instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.
  12. [DS-627/16] Projekt uchwały Rady Miasta katowice w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2016 rok.
  13. [DS-628/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2016-2035.
 5. Korespondencja.
  1. Odpowiedź na zapytanie Pani radnej Bożeny Rojewskiej dotyczące realizacji zadania pn. „Plac zabaw ze strefą aktywności fizycznej przy ul. Adamskiego”.
  2. Odpowiedź na zapytanie Pani radnej Bożeny Rojewskiej dotyczące zakupu kuchni gazowej dla potrzeb Miejskiego Przedszkola nr 33 w Katowicach.
 6. Wolne wnioski.

linia-pozioma.png
Porządek obrad Komisji Budżetu Miasta w dniu 19.05.2016 r.

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 2. Opiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2015 rok.
  1. [DS-525/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2015 rok.
 3. Opiniowanie sprawozdań, o których mowa w art. 265 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych.
  1. [DS-541/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia 'Sprawozdania z wykonania programu zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice w 2015 roku'.
 4. Opiniowanie projektów uchwał.
  1. [DS-569/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej przy ul. Kwiatkowskiego na rzecz Rzymskokatolickiej Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Św. i św. Herberta w Katowicach.
  2. [DS-571/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę w sprawie gromadzenia przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o sytemie oświaty dochodów na wydzielonym rachunku.
  3. [DS-574/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie części wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od pani A___ C_____ (obecnie M_______) i pani S_____ C_____ z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Nowowiejskiego __/__.
  4. [DS-575/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie części wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach wobec pana P__________ P______________ za lokal mieszkalny położony przy ul. Nowy Świat _/_ w Katowicach.
  5. [DS-588/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach wobec pana Z________ K_____ za lokale mieszkalne położone w Katowicach przy ul. Markiefki __/_ i __ oraz za lokal socjalny położony w Katowicach przy ul. Kochanowskiego __/__.
  6. [DS-585/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2016 rok.
  7. [DS-586/16] Projekt uchwaly Rady Miasta Katowice w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2016-2035.
  8. [DS-587/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności przysługującej miastu Katowice od LEX MODERATOR sp. z o.o. w Katowicach z tytułu najmu pomieszczeń w budynku przy ul. Francuskiej 70 w Katowicach.
 5. Korespondencja.
 6. Wolne wnioski.

linia-pozioma.png
Porządek obrad Komisji Budżetu Miasta w dniu 21.04.2016 r.

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 2. Informacja o sposobie gospodarowania zasobem nieruchomości Miasta w 2015 roku (uchwała RM XXXIV/725/08 z późn. zm.).
 3. Opiniowanie informacji o stanie mienia komunalnego dotyczącej roku budżetowego 2015.
 4. Opiniowanie projektów uchwał.
  1. [DS-542/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach miasta Katowice, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Katowice.
  2. [DS-557/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2016 rok.
  3. [DS-558/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2016-2035.
 5. Korespondencja.
 6. Wolne wnioski.


linia-pozioma.png

Porządek obrad Komisji Budżetu Miasta w dniu 31.03.2016 r. godz. 15:00

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 2. Analiza wykonania budżetu 2015 roku w dziale 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.
 3. Analiza wykonania w 2015 roku planu dochodów budżetu miasta.
 4. Informacja na temat finansowania zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu w 2015 roku. (Załącznik nr 1)
 5. Opiniowanie projektów uchwał.
  1. [DS-490/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu oddania w dzierżawę części nieruchomości, położonej w Katowicach, w rejonie ulic: Bielskiej, Pawła Kołodzieja i Leśników, na rzecz podmiotu wybranego w postępowaniu dotyczącym budowy i prowadzenia parku linowego.
  2. [DS-501/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim prowadzonym przez miasto Katowice, wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz określenia warunków częściowego zwolnienia z opłat.
  3. [DS-506/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wyznaczenia inkasentów oraz zasad poboru opłaty skarbowej na terenie miasta Katowice.
  4. [DS-499/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu 4 lokali użytkowych - garaży ich najemcom lub dzierżawcom wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste udziałów w gruncie.
  5. [DS-500/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu budynku mieszkalnego oraz budynku użytkowego - garażu na rzecz ich dzierżawcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu.
  6. [DS-513/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie wierzytelności Miasta Katowice wobec Multi-Invest Polska Sp. z o.o. w likwidacji z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu położonego w Katowicach przy Al. Roździeńskiego (działki nr 653/35, 654/35 i 655/35 o łącznej pow. 37.691 m2).
  7. [DS-514/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr __ położonego w budynku przy ul. Piastów 11 w Katowicach.
  8.  [DS-504/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2016 r.
  9. [DS-505/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2016-2035.
  10. [DS-522/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2016 rok.
  11. [DS-510/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie części wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach wobec Pani S__ S__ i Pani I__ S__ za lokal mieszkalny położony w Katowicach przy ul. Techników.
  12. [DS-511/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie części wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach wobec Pana K__ Z__ za lokal mieszkalny przy ul. Okrzei w Katowicach.
 6. Korespondencja.
  1. Interpretacja prawna dotycząca podjęcia przez Prezydenta Miasta Katowice decyzji o zaniechaniu poboru opłaty targowej na terenie miasta Katowice z dniem 1 lutego 2016 roku.
 7. Wolne wnioski.


linia-pozioma.png

Porządek obrad Komisji Budżetu Miasta w dniu 11.02.2016 r.

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 2. Polityka miasta (stan na 01.01.2016 i zamierzenia) w kwestii pozyskiwania środków unijnych i krajowych w perspektywie 2014 – 2020.
 3. Analiza wpływów i windykacji należności KZGM w Katowicach.
 4. Opiniowanie projektów uchwał.
  1. [DS-358/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie: uchylenia uchwały nr XIX/406/12 Rady Miasta Katowice z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie określenia zasad ustalania, poboru oraz terminów płatności i wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta Katowice.
  2. [DS-459/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Śląskiego na realizację zadania pn.: 'Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarni wraz z przyległymi terenem dawnej kopalni Katowice i budową niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach.'
  3. [DS-461/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie wysokości bonifikaty udzielanej przy sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu, usytuowanych w jednorodzinnych domach mieszkalnych wpisanych do rejestru zabytków, położonych w rejonie 'Starego Giszowca'.
 5. Korespondencja.
  1. Odpowiedź na wniosek Komisji o rozważenie możliwości zakończenia procedury Budżetu Obywatelskiego w terminie do dnia 30 czerwca.
  2. Odpowiedź na zapytanie Pana radnego Witolda Witkowicza z posiedzenie Komisji Budżetu Miasta w dniu 26.01.2016 r. dotyczące możliwości uzyskania odpowiedzi na wniosek Komisji Budżetu Miasta w sprawie zwiększenia w 2015 rokuśrodków na remonty w KZGM do poziomu przynajmniej roku 2014.
  3.  Odpowiedź na zapytanie Pana radnego Witolda Witkowicza z posiedzenie Komisji Budżetu Miasta w dniu 26.01.2016 r. dotyczące możliwości zwiększenia w budżecie miasta Katowice na 2016 rok środków przeznaczonych na dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków do wysokości 1 mln zł.

 6. Wolne wnioski.


linia-pozioma.png

Porządek obrad Komisji Budżetu Miasta w dniu 21.01.2016 r.

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 2. Informacja Prezydenta Miasta Katowice na temat przebiegu procedury Budżetu Obywatelskiego w roku 2015 wraz z wnioskami wynikającymi z realizacji tej procedury na rok następny. (Załącznik nr 1)
 3. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Budżetu Miasta za 2015 rok.
 4. Opiniowanie projektów uchwał.
  1. [DS-416/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia apelu o sprawie uniknięcia niekorzystnych zmian w strukturze finansowania samorządów.
  2. [DS-358/15] Projekt uchwaly Rady Miasta Katowice w sprawie: uchylenia uchwały nr XIX/406/12 Rady Miasta Katowice z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie określenia zasad ustalania, poboru oraz terminów płatności i wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta Katowice.
  3. [DS-442/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian budżetu miasta Katowice na 2016 rok.
  4. [DS-443/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2016-2035.
  5. [DS-444/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie udzielenia dotacji z budżetu miasta Katowice na rok 2016 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
 5. Korespondencja.
  1. Odpowiedź na wniosek radnego Witolda Witkowicza dotyczący podmiotów bezpośrednio i pośrednio płacących opłatę targową obowiązującą na terenie miasta Katowice.
  2. Odpowiedź na pismo Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Dom Aniołów Stróżów w sprawie ujęcia w planie budżetowym sfinansowania Socjoterapeutycznego Klubu Młodzieżowego.
  3. Uchwała Nr 4200/III/5/2016 z dnia 4 stycznia 2016 roku III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 115.892.507 zł, przedstawionego w uchwale budżetowej na 2016 rok Miasta Katowice.
  4. Uchwała Nr 4200/III/6/2016 z dnia 4 stycznia 2016 roku III Składu Orzekającego regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Katowice, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.
  5. Pismo Przewodniczącego Rady Jednostki Pomocniczej nr 10 Katowice Dąb z prośbą o zwiększenie środków finansowych pochodzących z Budżetu Obywatelskiego dzielnicy Dąb z 2014 roku, a dotychczas niewykorzystanych. 
 6. Wolne wnioski.


linia-pozioma.png

Porządek obrad Komisji Budżetu Miasta w dniu 10.12.2015 r.

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 2. Informacja Prezydenta Miasta dotycząca realizacji wniosków do budżetu 2016 roku zgłoszonych przez Radnych, Komisje Rady Miasta oraz Rady Jednostek Pomocniczych. (Załącznik nr 1) (Załącznik nr 2) ( Załącznik nr 3)
 3. Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej do projektu uchwały budżetowej i Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2016 rok.
 4. Opinie komisji branżowych Rady Miasta do projektu budżetu miasta Katowice na 2016 rok
 5. Opinia Komisji Budżetu do projektu budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej miasta Katowice na 2016 rok.
  1. [DS-371/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2016-2035.
  2. [DS-372/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2016 rok.
  3. [DS-379/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia Programu zadań społecznych i gospodarczych Miasta Katowice na 2016 rok
 6. Plan pracy komisji na rok 2016.
 7. Opiniowanie projektów uchwał.
  1. [DS-358/15] Projekt uchwaly Rady Miasta Katowice w sprawie: uchylenia uchwały nr XIX/406/12 Rady Miasta Katowice z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie określenia zasad ustalania, poboru oraz terminów płatności i wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta Katowice.
  2. [DS-400/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu 4 lokali użytkowych - garaży ich najemcom lub dzierżawcom wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste udziałów w gruncie.
  3. [DS-408/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu budynku mieszkalnego na rzecz jego dzierżawców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu.
  4. [DS-402/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2015 rok.
  5. [DS-403/15] Projekt uchwały Rady Miasta Ktowice w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2015-2035.
  6. [DS-405/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice.
  7. [DS-406/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice.
  8. [DS-407/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zadań realizowanych w 2015 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
  9. [DS-411/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ustalenia wykazu planowanych wydatków w budżecie miasta Katowice, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 oraz określenia ostatecznego terminu realizacji każdego wydatku ujętego w tym wykazie.
 8. Korespondencja
  1. Pismo Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Dom Aniołów Stróżów w sprawie ujęcia w planie budżetowym sfinansowania Socjoterapeutycznego Klubu Młodzieżowego.
 9. Wolne wnioski


linia-pozioma.png

Porządek obrad Komisji Budżetu Miasta w dniu 19.11.2015 r.

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 2. Przedstawienie projektu budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na 2016 rok.
  1. [DS-371/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2016-2035.
  2. [DS-372/15] Projekt uchwały rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2016 rok.
 3. Wykonanie budżetu za 3 kwartały 2015 roku.
 4. Opiniowanie projektów uchwał.
  1. [DS-356/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na wyznaczonym parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
  2. [DS-358/15] Projekt uchwaly Rady Miasta Katowice w sprawie: uchylenia uchwały nr XIX/406/12 Rady Miasta Katowice z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie określenia zasad ustalania, poboru oraz terminów płatności i wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta Katowice.
  3. [DS-367/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód budżetu miasta Katowice.
  4. [DS-369/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016 obowiązujących na terenie miasta Katowice.
  5. [DS-370/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2016 obowiązujących na terenie miasta Katowice.
  6. [DS-373/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie określenia wzorów formularzy, warunków i trybu składania informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny oraz możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
  7. [DS-374/15] Projekt uchwaly Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
  8. [DS-382/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zadań realizowanych w 2015 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
  9. [DS-383/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Katowice na rok 2015.
  10. [DS-384/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2015 rok.
  11. [DS-385/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2015-2035.
 5. Korespondencja.
  1. Odpowiedź na zapytanie Pana radnego Marka Nowary dotyczące lodowisk sezonowych.
  2. Odpowiedź na wniosek Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodziezy Dom Aniołów Stróżów o ujęcie w planie budżetowym sfinansowania Socjoterapeutycznego Klubu Młodzieżowego.
 6. Wolne wnioski.


linia-pozioma.png

Porządek obrad Komisji Budżetu Miasta w dniu 22.10.2015 r.

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 2. Sprawozdanie z działalności spółek prawa handlowego z udziałem miasta Katowice za 2014 rok.
 3. Opiniowanie projektów uchwał.
  1. [DS-351/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2015 rok.
  2. [DS-352/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2015-2035.
  3. [DS-334/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczeni inkasentów oraz zasad poboru opłaty skarbowej na terenie miasta Katowice.
  4. [DS-335/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części wybudowanych przed 1945r. położonych w obszarze centrum Katowic, w których dokonano remontu elewacji.
  5. [DS-332/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie promocji Miasta Katowice jako Miasta Gospodarza Mistrzostw Świata w hokeju na lodzie mężczyzn Dywizji 1A w 2016 roku.
  6. [DS-346/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od pani R____, pani A___ R____ oraz pana K____ R____ tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Zabrskiej __/_.
  7. [DS-347/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie części wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od pana J_____ P___________, pani K________ P__________, pana K_____ P___________, pana M______ P___________ oraz pana J_____ P___________ z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Francuskiej __/_.
  8. [DS-348/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie części wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od pani B______ S_______ z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Gawliny _/__ w Katowicach.
  9. [DS-350/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej udzielanej z budżetu miasta Katowice na utrzymanie cmentarzy komunalnych dla Katowickich Cmentarzy Komunalnych w Katowicach na 2016 r.
  10. [DS-353/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających miastu Katowice lub jednostkom organizacyjnym miasta Katowice.
 4. Korespondencja.
  1. Wniosek Komisji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania oraz Zarządu Oddziały Związku Nauczycielstwa Polskiego w Katowicach w sprawie zaplanowania w budżecie miasta Katowice środków finansowych na potrzeby zagwarantowania podwyższonego dodatku za wychowawstwo w placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Katowice.
  2. Wniosek Komisji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania oraz Zarządu Oddziały Związku Nauczycielstwa Polskiego w Katowicach o przyjęcie w pracach nad budżetem miasta wniosku o zagwarantowanie dodatkowych środków na podwyższenie wynagrodzenia pracowników administracji zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Katowice. 
  3. Wniosek Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodziezy Dom Aniołów Stróżów o ujęcie w planie budżetowym sfinansowania Socjoterapeutycznego Klubu Młodzieżowego.
  4. Pismo dotyczące udzielenia przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotacji w wysokości 300.000,00 zł Start Managment Piotr Gerber przeznaczonej na pokrycie kosztów zadania pn. Katowice - Szopienice, Walcownia Cynku (pocz.XX w.): remont i konserwacja elewacji, renowacja okien oraz montaż instalacji sygnalizacji pożaru.
 5. Wolne wnioski.


linia-pozioma.png

Porządek obrad Komisji Budżetu Miasta w dniu 10.09.2015 r.

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Katowice za I półrocze 2015 roku (art.266 ust.1 ufp).
 3. Stopień zaawansowania wydatków majątkowych zapisanych w uchwale budżetowej na rok 2015 w zał. 5b i 6a.
 4. Wytyczne do projektu budżetu miasta Katowice, założenia i materiały kalkulacyjne do przedłożenia projektu budżetu na rok 2016.
 5. Opiniowanie projektów uchwał:
  1. [DS-272/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
  2. [DS-273/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w zakładzie opiekuńczo - leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno - opiekuńczym, zakładzie rehabilitacyjno - leczniczym.
  3. [DS-280/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. PCK 9 w Katowicach.
  4. [DS-303/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Śląskiego na realizację zadania pn.: „Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarni wraz z przyległym terenem dawnej kopalni Katowice i budową niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach'.
  5. [DS-304/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę w sprawie realizacji przez Miasto Katowice projektu pn. Katowice - Miasto Ogrodów.
  6. [DS-296/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2015 rok.
  7. [DS-297/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2015-2035.
 6. Korespondencja.
  1. Odpowiedź na wniosek Komisji w sprawie przedłożenia wraz z projektem budżetu informacji uproszczonej dotyczącej budżetu na kolejny rok. (Załącznik Pismo SKB.ZD-00043/15 z dnia 30 lipca 2015
 7. Wolne wnioski.


linia-pozioma.png

Porządek obrad Komisji Budżetu Miasta w dniu 23.07.2015 r.

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 2. Założenia do projektu budżetu Miasta Katowice, kierunki polityki społecznej i gospodarczej w roku budżetowym 2016.
 3. Informacja o realizacji wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2014.
 4. Informacja na temat pozyskiwania przez miasto Katowice środków zewnętrznych w tym środków unijnych i z WFOŚiGW w Katowicach. (Załącznik nr 1) (Załącznik nr 2)
 5. Propozycje Komisji Budżetu do budżetu na rok 2016.
 6. Opiniowanie projektów uchwał.
  1. [DS-260/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr położonego w budynku przy ul. Misjonarzy Oblatów 26 w Katowicach.
  2. [DS-261/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2015 rok.
  3. [DS-262/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2015-2035.
  4. [DS-264/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu oddania w dzierżawę na okres 10 lat części nieruchomości zabudowanej budynkami mieszkalnymi, położonej w Katowicach przy Placu Alfreda 3, 4 i 9 na rzecz Fundacji Pomocy Dzieciom i Seniorom 'Wioska Serc im. Jana Pawła II' z siedzibą w Mysłowicach.
  5. [DS-265/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach przysługującej od pani K_______ G____ z tytułu używania lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Józefowskiej w Katowicach.
  6. [DS-266/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach wobec pani B______ W__________ z tytułu używania lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Wiosny Ludów .
  7. [DS-267/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach wobec pana J_____ M____ i pani M_________ M____ z tytułu używania lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Gliwickiej .
 7. Korespondencja.
 8. Wolne wnioski.


linia-pozioma.png

Porządek obrad Komisji Budżetu Miasta w dniu 18.06.2015 r.

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 2. Informacja dotycząca zaległości czynszowych i podatkowych, ich windykacji oraz o wielkości udzielonych ulg w 2014r. (Załącznik nr 1)
 3. Informacja o sposobie gospodarowania zasobem nieruchomości Miasta w 2014 roku (uchwała nr XXXIV/725/08)
 4. Opiniowanie projektów uchwał.
  1. [DS-240/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2015 rok.
  2. [DS-241/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2015-2035.
  3. [DS-242/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie części wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od pana A_______ P_____ i pani D_____ P_____ z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Obr. Westerplatte __/_ w Katowicach.
  4. [DS-243/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach wobec A_______ P___ za lokal mieszkalny przy ul. Józefowskiej w Katowicach.
  5. [DS-244/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach wobec pani G______ Ł____, pana L______ Ł____ i pana W________ Ł____ z tytułu używania lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Gliwickiej .
 5. Korespondencja.
  1. Autopoprawka do projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2014 rok.
  2. Odpowiedź na wniosek Komisji o rozważenie możliwości zwiększenia środków dla KZGM w Katowicach na remonty wolnych lokali mieszalnych (pustostanów). 
 6. Wolne wnioski.


linia-pozioma.png

Porządek obrad Komisji Budżetu Miasta w dniu 21.05.2015 r.

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 2. Opiniowanie informacji o stanie mienia komunalnego dotyczącej roku budżetowego 2014.
 3. Informacja z wykonania budżetu miasta Katowice za I kwartał 2015 roku.
 4. Opiniowanie projektów uchwał.
  1. [DS-219/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian budżetu miasta Katowice na 2015 rok.
  2. [DS-220/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2015-2035.
  3. [DS-221/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu 5 lokali użytkowych - garaży ich najemcom lub dzierżawcom wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste udziałów w gruncie.
  4. [DS-222/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie części wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od pani I____ R______, pana M______ R______ oraz pani M______ R______ z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Modelarskiej _/__.
 5. Korespondencja.
  1. Odpowiedź na wnioski Komisji w zakresie kosztów utrzymania wolnych lokali stanowiących własność miasta Katowice oraz zintensyfikowania działań umożliwiających wyjście miasta ze współwłasności nieruchomości we wspólnotach mieszkaniowych.
 6. Wolne wnioski.


linia-pozioma.png 


Porządek obrad Komisji Budżetu Miasta w dniu 23.04.2015 r.

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 2. Opiniowanie:
  • sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok,
  • sprawozdań, o których mowa w art. 265 pkt 2 ufp,
  1. [DS-134/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2014 rok.
  2. [DS-145/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia 'Sprawozdania z wykonania programu zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice w 2014 roku'
 3. Opiniowanie projektów uchwał.
  1. [DS-147/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu budynku użytkowego na rzecz jego dzierżawcy wraz ze sprzedażą gruntu. 
  2. [DS-185/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wniosku z dnia 16.03.2015r. właścicieli lokali mieszkalnych zlokalizowanych w budynku przy Al. W. Roździeńskiego 100 w Katowicach dotyczącego obniżenia wymiaru opłaty podatku od nieruchomości w następnych latach podatkowych.
  3. [DS-186/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną.
  4. [DS-187/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice zmieniająca uchwałę nr V/42/07 Rady Miasta Katowice z dnia 4 stycznia 2007r. w sprawie wyznaczenia inkasentów oraz zasad poboru opłaty skarbowej na terenie miasta Katowice.
  5. [DS-189/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2015 rok.
  6. [DS-190/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2015-2035.
  7. [DS-194/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie części wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach wobec pana L_____ S_________ za lokal mieszkalny położony przy ul. Tysiąclecia __/__ w Katowicach.
  8. [DS-195/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach przysługującej od pani W_______ K_____, pana A_______ K_____, pana Ł______ K_____, pana W________ K_____ oraz pani M________ K_____ z tytułu używania lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Kozielskiej _/_.
  9. [DS-196/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach przysługującej od B____ G______ oraz pana G________ L___ z tytułu używania lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Warszawskiej __/__.
 4. Korespondencja.
 5. Wolne wnioski.


linia-pozioma.png

Porządek obrad Komisji Budżetu Miasta w dniu 26.03.2015 r.

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 2. Informacja n/t budżetów Rad Jednostek Pomocniczych, m.in.:
  1. procedury i terminy związane z wskazywaniem zadań przez RJP,
  2. wykaz zadań wskazanych przez RJP na 2015 r.
  3. wydatki związane z utrzymaniem RJP,
  4. budżety RJP w procedurze uchwalania budżetu miasta.
 3. Informacja n/t gospodarki finansowej jednostek budżetowych:
  1. Urząd Miasta
  2. Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach
 4. Opiniowanie projektów uchwał.
  1. [DS-127/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2015 rok.
  2. [DS-128/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2015-2035.
 5. Korespondencja.
  1. Odpowiedź na zapytanie Pani radnej Bożeny Rojewskiej.
  2. Odpowiedź na zapytanie Pani radnej Małgorzaty Smoleń.
  3. Odpowiedź na wniosek Komisji w sprawie rozważenia możliwości usunięcia zapisu ust. 8 w § 1. Regulaminu Budżetu Obywatelskiego w Mieście Katowice.
  4. Odpowiedź na wniosek Komisji w sprawie rozważenia możliwości zakończenia procedury Budżetu Obywatelskiego poprzez wywieszenie listy wybranych zadań w terminie do 30 czerwca". 
  5. Pismo właścicieli lokali mieszkalnych w budynku przy Al. Roździeńskiego 100 w Katowicach.
 6. Wolne wnioski.


linia-pozioma.png

Porządek obrad Komisji Budżetu Miasta w dniu 26.02.2015 r.

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 2. Informacja n/t budżetu obywatelskiego:
  1. sprawozdanie z realizacji procedury budżetu obywatelskiego w 2014 r.
  2. procedura budżetu obywatelskiego w roku 2015. (Załącznik nr 1)
 3. Audyt wewnętrzny: organizacja, sprawozdanie z wykonania planu audytu za 2014 rok, plan audytu na 2015 rok. (Załącznik nr 1) (Załącznik nr 2)
 4. Opiniowanie projektów uchwał.
  1. [DS-67/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie podjęcia działań związanych z przygotowaniem Budżetu Obywatelskiego na rok 2016.
  2. [DS-99/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2015 rok
  3. [DS-100/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2015-2035.
  4. [DS-101/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie udzielenia dotacji z budżetu miasta Katowice na rok 2015 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
  5. [DS-102/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu 5 lokali użytkowych - garaży ich najemcom lub dzierżawcom wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste udziałów w gruncie.
 5. Korespondencja
  1. Uchwała Nr 4200/IV/70/2015 z dnia 11 lutego 2015 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 180.848.165 zł przedstawionego w uchwale budżetowej na 2015 rok Miasta Katowice.
  2. Uchwała Nr 4200/IV/71/2015 z dnia 11 lutego 2015 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Katowice wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.
 6. Wolne wnioski


linia-pozioma.png

Porządek obrad Komisji Budżetu Miasta w dniu 22.01.2015 r.

 1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Katowice na 2015 rok oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2015-2035.
  1. [DS-316/14] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2015-2035.
  2. [DS-317/14] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2015 rok.
  3. [DS-318/14] Program zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice na rok 2015.
 3. Przyjęcie planu pracy Komisji Budżetu Miasta na 2015 rok.
 4. Opiniowanie projektów uchwał.
  1. [DS-28/14] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Śląskiego na realizację zadania pn.: 'Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarni wraz z przyległym terenem dawnej kopalni Katowice i budową niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach'.
 5. Sprawy różne.
 6. Wolne wnioski.

_________________________KADENCJA VI

[LATA 2010-2014]


Porządek obrad Komisji Budżetu Miasta w dniu 09.10.2014 r

 1. Opiniowanie projektów uchwał.
  1. [DS-266/14] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2015 obowiązujących na terenie miasta Katowice.
  2. [DS-267/14] Projekt uchwały rady Miasta Katowice w sprawie określenia wzorów formularzy, warunków i trybu składania informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny oraz możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 2. Sprawy różne.
  1. Pismo NSZZ Solidarność BRM.0004.130.2014 z dnia 11.09.2014 r. wraz z odpowiedzią Prezydenta Miasta - przekazane do skrytek P.P. radnych
  2. Pismo Pani Michaliny Romańskiej Naczelnika Wydziału Departamentu Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 czerwca 2014 r.
  3. Pismo BRM.0004.124.2014 z dnia 02.09.2014 r. - przekazane do skrytek P.P. radnych
  4. Pismo Prezesa Zarządu Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział Katowice z dnia 10.09.2014 r. w którym złożono postulaty do projektu budżetu miasta Katowice na 2015 rok.
  5. Uchwała nr LI/354/2014 Rady Gminy Miedźna z dnia 23 września 2014 r. w sprawie poparcia działań mających na celu zahamowania wypływu środków finansowych wypracowanych w regionie do budżetu centralnego oraz zwiększenia dochodów jednostek samorządu terytorialnego.
  6. Uchwała Nr 473/XXIX/2014 Rady powiatu w Lublińcu z dnia 24 września 2014 r. w sprawie poparcia działań mających na celu zahamowanie wypływu środków finansowych wypracowanych w regionie do budżetu centralnego oraz zwiększenia dochodów jednostek samorządu terytorialnego.
 3. Wolne wnioski.


linia-pozioma.png 

Porządek obrad Komisji Budżetu Miasta w dniu 4.09.2014 r

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice za 6 miesięcy 2014 roku.
  1. [DS-231/14] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia „Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze 2014 roku”, 'Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2014-2035 za I półrocze 2014 roku' oraz „Informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej wobec którego Miasto pełni funkcję organu tworzącego za I półrocze 2014 roku"
 3. Sprawozdanie ze sposobu gospodarowania majątkiem nieruchomym miasta za 6 miesięcy 2014 roku.
 4. Sprawozdanie dotyczące działalności spółek prawa handlowego z udziałem Miasta Katowice.
 5. Stopień zaawansowania zadań inwestycyjnych zapisanych w uchwale budżetowej (zał. 5b i 6a). (Załącznik nr 1) (Załącznik nr 2)
 6. Złożenie propozycji do projektu budżetu przez Komisję Budżetu Miasta.
 7. Opiniowanie projektów uchwał.
  1. [DS-216/14] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w Katowicach przy pl. Alfreda 3, 8, 12 na rzecz Fundacji Pomocy Dzieciom i Seniorom 'Wioska Serca im. Jana Pawła II' z siedzibą w Mysłowicach.
  2. [DS-224/14] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu w Banku Rozwoju Rady Europy
  3. [DS-225/14] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2014 rok
  4. [DS-226/14] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę w sprawie gromadzenia przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty dochodów na wydzielonym rachunku.
  5. [DS-230/14] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie realizacji działań promocyjnych Miasta Katowice, związanych z rozwojem turystyki biznesowej.
  6. [DS-232/14] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wyznaczenia inkasentów oraz zasad poboru opłaty skarbowej na terenie miasta Katowice.
  7. [DS-233/14] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zadań realizowanych w 2014 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
  8. [DS-236/14] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach przysługującej od pani A________ W______, pana P__________ D_______ oraz pana T______ W______ z tytułu używania lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Przedwiośnie --/-.
  9. [DS-237/14] projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2014 rok.
  10. [DS-238/14] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2014-2035.
  11. [DS-242/14] Projekt uchwały Rady MIasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Wincentego Pola na rzecz Skarbu Państwa.
  12. [DS-239/14] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu 6 lokali użytkowych - garaży ich najemcom lub dzierżawcom wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste udziałów w gruncie.
  13. [DS-240/14] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie, po waloryzacji, od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej przy ul. Franciszkańskiej 2D w Katowicach.
  14. [DS-241/14] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu 3 budynków mieszkalnych na rzecz ich dzierżawców wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu.
  15. Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie rozpatrzenia wezwania Kancelarii Adwokackiej Michał Zientek działającej w imieniu DARBUT Sp. z o.o. do usunięcia naruszenia prawa uchwałą nr LI/1218/14 Rady Miasta Katowice z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu oddania w dzierżawę na okres 15 lat nieruchomości zabudowanej obiektem gastronomicznym "Patio Park" położonej w Katowicach przy ul. T. Kościuszki 101, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy - Patio - Park 1 Sp. z o.o.
 8. Sprawy różne.
  1. Pismo Zastępcy Śl. Woj. Konserwatora  Zabytków. w Katowicach z dnia 2.08.2014 r. w sprawie starego Dworca przy ul. Dworcowej nr 2-10. (Załącznik nr 1)
  2. Pismo Prezesa Zarządu Spółki "Millenium Rondo" Sp. z o.o. z dnia 14 sierpnia 2014 r. - rozdano do skrytek P.P. radnych
 9. Wolne wnioski.

linia-pozioma.png

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
TV KAtowice
Przemiana Katowice
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice