Spotkanie zespołu eksperckiego do spraw inicjatywy lokalnej -  10 stycznia 2017, godz. 15.30, sala 701 Rynek 1, Urząd Miasta Katowice.
Podczas spotkania przymierzymy się do współnego opracowania informatora dla mieszkańców.

Z dniem 17 grudnia br. weszła w życie Uchwała nr XXXII/659/16 Rady Miasta Katowice z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej oraz Zarządzenie nr 1157/2016 z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie określenia wzoru wniosku oraz szczegółowego trybu realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej.

Uchwala IL- Dziennik Urzedowy Woj. Sl. z 2.12.2016.pdf

Zarządzenie 1157-2016.pdf

inicjatywa_lok_aktualizacja 2017.jpg
​Zakres działania Zespołu nr 3 ds. inicjatywy lokalnej ustalony w lipcu 2015 roku 

1) Wypracuje propozycję nowych kryteriów oceny wniosku o inicjatywę lokalną 
(w ocenie członków zespołu inicjatywa lokalna ma pobudzać aktywność lokalnej społeczności, angażować ją w różne działania i odpowiadać na potrzeby szerszej społeczności; w inicjatywie ważniejsza jest potrzeba, a nie wydatki potrzebne na jej realizację – kryterium cenowe nie powinno „dyskryminować” inicjatywy lokalnej jeśli odpowiada ona na potrzeby szerszej grupy mieszkańców

2) Przedstawi propozycję wzoru wniosku w wersji uproszczonej 
(istotą jest opisanie zakresu rzeczowego wniosku, właściwe jego uzasadnienie, dokładne określenie grupy docelowej)

3) Zaproponuje zapisy dotyczące sposobu organizacji inicjatywy lokalnej począwszy od momentu złożenia, poprzez ocenę, aż do jej realizacji (np. określenie terminów na złożenie wniosku, jego ocenę – również pod kątem terminów na uruchomienie środków na IL z rezerwy budżetowej; ponadto ustalenie sposobu włączanie przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac Komisji oceniających wnioski IL)