PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA KATOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2010

Katowice są miastem gwarantującym wszystkim mieszkańcom dostęp do usług publicznych odpowiadających współczesnym standardom cywilizacyjnym.
Realizacja zadań publicznych przy udziale organizacji pozarządowych w znaczny sposób wpływa na poprawę warunków życia mieszkańców Katowic oraz na rozwój naszego miasta. Wiele dziedzin życia społecznego nie mogłoby już funkcjonować bez aktywności obywatelskiej.
Działalność organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych, zwana działalnością pożytku publicznego, jest istotną cechą społeczeństwa demokratycznego, a zarazem elementem spajającym i aktywizującym społeczność lokalną.
Program określa zasady, zakres i formy współpracy Miasta Katowice z trzecim sektorem, a także priorytetowe zadania publiczne, których realizacja związana jest z ich finansowaniem lub dofinansowaniem z budżetu Miasta Katowice. Spodziewanym efektem współpracy jest wzrost dynamiki i efektywności działań na rzecz społeczności lokalnej. Rada Miasta Katowice przyjmując niniejszy dokument, deklaruje wolę kontynuowania współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie prowadzonej działalności w sferze zadań publicznych oraz kształtowania wzajemnych relacji tak, aby współpraca nieustannie się rozwijała.

Uchwała nr XLVIII/985/09 (załącznik - Program 2010)  Rady Miasta Katowice z dnia 26 października 2009 r. w sprawie "Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2010 rok" oraz Zarządzenie nr 1774/2009 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie wykonania "Programu wspólpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2010 rok" oraz Zarządzenie nr 2181/2010 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 12 lipca 2010 r zmieniające zarządzene w sprawie "Wykonania Programu współpracy miasta Katowicez organizacjami pozarządowymi".

Uwagi do ww. programu były zgłaszane przez katowickie organizacje pozarządowe  i uwzględnione zostały przy jego tworzeniu:

Pliki do pobrania:

Uwagi nr 11.pdf

Uwagi nr 10.pdf

Uwagi nr 9.pdf

Uwagi nr 8.pdf

Uwagi nr 7.pdf

Uwagi nr 6.pdf

Uwagi nr 5.pdf

Uwagi nr 4.pdf

Uwagi nr 3.pdf

Uwagi nr 2.pdf

Uwagi nr 1.pdf