Uchwała Rady Miasta Katowice w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Katowice.

Dz. Urz. z 2018 Poz. 6916.pdf

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000450/O/D20180450.pdf


Szablon stopki do wykorzystania przez organizacje pozarządowe we wszelkich materiałach promocyjnych w przypadku projektów finansowanych/współfinansowanych prze Miasto Katowice.


Wzory oferty, umowy i sprawozdania!

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań

wprowadza:

1) wzór oferty realizacji zadania publicznego oraz oferty wspólnej realizacji zadania publicznego, o których mowa w art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej „ustawą”, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

Zał. 1.docx
2) wzór oferty realizacji zadania publicznego oraz oferty wspólnej realizacji zadania publicznego, o których mowa w art. 14 ust. 1a i 2 ustawy, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

Zał. 2.docx
3) ramowy wzór umowy o realizację zadania publicznego oraz umowy o realizację zadania publicznego na podstawie oferty wspólnej, o których mowa w art. 16 ust. 1 i 6 ustawy, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;

Zał. 3.docx

4) ramowy wzór umowy o realizację zadania publicznego oraz umowy o realizację zadania publicznego na podstawie oferty wspólnej, o których mowa w art. 16 ust. 1a i 6 ustawy, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;

Zał. 4.docx

5) wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego, o którym mowa w art. 18 ust. 4 ustawy, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia;

Zał. 5.docx

6) wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego, o którym mowa w art. 18 ust. 5 ustawy, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia.

Zał. 6.docx

Nowe rozporządzenie w sprawie wzoru oferty, umowy, sprawozdania.pdf


Stowarzyszenia zwykłe - uwaga na zmiany w prawie o stowarzyszeniach:

http://bip.katowice.eu/SiteAssets/Strony/default/Informacja%20dla%20stowarzysze%c5%84%20zwyk%c5%82ych.pdf

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych:

http://bip.katowice.eu/UrzadMiasta/Rejestry/dokument.aspx?idr=98548&menu=653 

Statystyki na dzień 31 marca 2017 r.

- ogólna liczba stow. KRS - 821, w tym 12 nowych, zarejestrowanych od 01.01.2017 r. do 31.03.2017 r.

- ogólna liczba fundacji - 362, w tym 12 nowych, zarejestrowanych od 01.01.2017 r. do 31.03.2017 r.

- ogólna liczba stowarzyszeń zwykłych - 105, w tym 5 nowych, zarejestrowanych od 01.01.2017 r do 31.03.2017 r. i 2 stowarzyszenia zwykłe "przerejestrowane" ze starej do nowej ewidencji


Małe Granty

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego wchodzi w życie z dniem 10 maja 2016r. Od tego momentu wszystkie wnioski o przyznanie małych grantów powinny być składane na nowych formularzach.

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/570

Zal_nr_1_-_oferta_19a.doc

Zal_nr_2_-_sprawozdanie_19a.doc

 

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Program współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok