Wydział Polityki Społecznej

Urząd Miasta Katowice


ul. Rynek 1 (VIII piętro)

40-003 Katowice

Naczelnik Wydziału - Małgorzata Moryń- Trzęsimiech (pokój nr 809B)

Zastępca Naczelnika Wydziału - Jolanta Wolanin (pokój nr 809A)

tel. 32 2593 792 - sekretariat (pokój nr 809)

e-mail: ps@katowice.eu


Współpraca z organizacjami pozarządowymi:

- Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych - Agnieszka Lis, mail: agnieszka.lis@katowice.eu, tel. 32 2593 746 (pokój nr 808)

- Inspektor - Agnieszka Tabaka – Sowa, mail: agnieszka.tabaka@katowice.eu,

tel. 32 2593 118 (pokój nr 808)


Referat ds. Rozliczeń i Programów:

- Kierownik - Małgorzata Glinka, mail: malgorzata.glinka@katowice.eu,

tel. 32 2593 472 (pokój nr 803)

- Inspektor - Anna Szczęch, mail: anna.szczech@katowice.eu,

tel: 32 2593 739 (pokój nr 804)

- Inspektor - Anna Wójcik, mail: anna.wojcik@katowice.eu,

tel: 32 2593 451 (pokój nr 804)

- Inspektor - Katarzyna Skubisz, mail: katarzyna.skubisz@katowice.eu,

tel: 32 2593 084 (pokój nr 806)

- Inspektor - Anna Mańka, mail: anna.manka@katowice.eu,

tel: 32 2593 388 (pokój nr 806)

- Inspektor - Gizela Przeor, mail: gizela.przeor@katowice.eu,

tel: 32 2593 780 (pokój nr 807)

- Innspektor - Marta Białowąs, mail: marta.bialowas@katowice.eu,

tel: 32 2593 462 (pokój nr 807)

- Inspektor - Bartosz Kajdan, mail: bartosz.kajdan@katowice.eu,

tel: 32 2593 788 (pokój nr 811)

- Inspektor - Katarzyna Szołtysik, mail: katarzyna.szoltysik@katowice.eu,

tel: 32 2593 788 (pokój nr 811)


- Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych - Izabela Górecka, mail: izabela.gorecka@katowice.eu, tel: 32 2593 212 (pokój nr 805 A)

- Podinspektor - Sylwia Sosińska, mail: sylwia.sosinska@katowice.eu,

tel: 32 2593 207 (pokój nr 805)

- Pełnomocnik Prezydenta ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień - Maciej Maciejewski, mail: maciej.maciejewski@katowice.eu

 tel: 32 2593 730 (pokój nr 803)

- Inspektor - Katarzyna Kuczyńska, mail: katarzyna.kuczynska@katowice.eu,

tel. 32 2593 459 (pokój nr 812)

- Inspektor - Maja Zając, mail: maja.zajac@katowice.eu,

tel. 32 2593 721 (pokój nr 812)Zadania Wydziału Polityki Społecznej w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi:

a) koordynowanie realizacji Programu Współpracy,

b) sporządzanie sprawozdań z realizacji Programu we współpracy z Naczelnikami Wydziałów Urzędu Miasta Katowice, Dyrektorem Katowickie Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek, Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach,

c) koordynowanie pozafinansowych form współpracy,

d) katalog zadań przewidzianych do realizacji:

 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,

 • wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej,

 • działania na rzecz osób starszych, w tym kombatantów i osób represjonowanych,

 • ochrona i promocja zdrowia,

 • działania na rzecz osób niepełnosprawnych,

 • promocja i organizacja wolontariatu,

 • aktywizacja społeczności lokalnych i promocja społeczeństwa obywatelskiego oraz świadomości prawnej obywateli.


Z dniem 1 marca 2015r. Pan Marcin Krupa Prezydent Miasta Katowice powołał Agnieszkę Lis na Pełnomocnika Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych w strukturze Wydziału Polityki Społecznej.

Agnieszka Lis.png

Do najważniejszych zadań Pełnomocnika należy:

 1. Reprezentowanie Prezydenta Miasta Katowice w sprawach dotyczących współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi wobec innych urzędów, instytucji i organizacji.
 2. Udział w tworzeniu standardów współpracy miasta Katowice z III sektorem.
 3. Koordynowanie działań i bieżąca współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Katowice i miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 4. Udział w diagnozowaniu potrzeb środowiska katowickich organizacji pozarządowych.
 5. Kreowanie polityki informacyjnej, dotyczącej zagadnień współpracy Miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi.
 6. Pełnienie roli doradczej w sprawach dotyczących kształtowania relacji pomiędzy miastem Katowice a organizacjami pozarządowymi.
 7. Udział w pracach Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach.
 8. Udział w pracach Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i innych branżowych zespołach konsultacyjno-doradczych powołanych w Urzędzie Miasta Katowice oraz zespołów o charakterze regionalnym lub ogólnokrajowym zajmujących się problematyką organizacji pozarządowych.
 9. Udział w konsultowaniu i monitorowaniu programów współpracy Miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi.
 10. Współorganizowanie spotkań przedstawicieli Miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi.
 11. Współorganizowanie przedsięwzięć, projektów i konkursów promujących działalność organizacji pozarządowych.
 12. Wspieranie działań zmierzających do aktywizowania społeczności lokalnych i współpracy w tym zakresie z organizacjami pozarządowymi.
 13. Współudział w utworzeniu Centrum Organizacji Pozarządowych, a następnie monitorowanie jego działalności.
 14. Przedstawianie Prezydentowi Miasta Katowice rocznych raportów z realizacji zadań Pełnomocnika oraz wniosków ze współpracy Miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi.
 15. Udział w pracach komisji konkursowych w zakresie Wydziału Polityki Społecznej i innych, do których została powołana stosownym zarządzeniem​.