​Trwają prace nad projektem Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok.

Prezydent Miasta Katowice informuje, że zostały rozpoczęte prace nad „Programem współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na rok 2019" i zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz miasta Katowice i jego mieszkańców do wnoszenia propozycji/uwag w terminie do dnia 25 maja br.

Propozycje można wnosić:

  • w formie elektronicznej na adres: agnieszka.lis@katowice.eu

  • za pośrednictwem Platformy Konsultacji Społecznych www.pks.katowice.eu,

  • w dniach 4 kwietnia i 16 maja br. podczas spotkań zespołu doradczego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, 

w oparciu o "Program współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok".

Po zebraniu wszystkich propozycji/uwag wniesionych przez organizacje projekt Programu na 2019 rok zostanie ponownie poddany procesowi konsultacji zgodnie Uchwałą nr LII/1237/14 Rady Miasta Katowice z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego. 


Poniżej przedstawiamy plan konsultacji projektu „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok".
Jednocześnie informujemy, że plan konsultacji może ulec zmianom w zakresie terminów i form konsultacji. 

Plan konsultacji Programu współpracy 2019 - propozycja po uwzgl uwag Rady Pozytku.doc