Ustawa o zmianie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146), która weszła w życie z dniem 12 marca 2010 r. wprowadziła nowy tryb zlecania organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie zadań publicznych, z pominięciem otwartych konkursów ofert, tj. tzw. „małe granty”.

Prezydent Miasta Katowice może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 ustawy z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego realizowanego na rzecz mieszkańców Katowic, spełniającego łącznie następujące warunki:

a) wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie może przekroczyć kwoty 10.000,00 zł,

b) zadanie ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni,

c) łączna kwota środków finansowych przekazanych przez Urząd Miasta Katowice tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 ustawy w ww. trybie, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć 20.000,00 zł.


UWAGA!!

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego wchodzi w życie z dniem 10 maja 2016r. Od tego momentu wszystkie wnioski o przyznanie małych grantów powinny być składane na nowych formularzach.

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/570

Zal_nr_1_-_oferta_19a.doc
Zal_nr_2_-_sprawozdanie_19a.doc


Ogłoszenia w trybie "Małych Grantów":

- oferty na realizację zadań z zakresu sportu i turystyki

- oferty na realizację zadań z zakresu kultury

- oferty na realizacje zadań z zakresu pomocy społecznej/Polityki Społecznej

- oferty na realizacje zadań z zakresu ekologii

Male granty - plan na 2019.pdf

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Male granty - wykonanie na 31.12.2018.pdf

Male granty - wykonanie na 30.11.2018.pdf

Male granty - wykonanie na 31.10.2018.pdf

Male granty - wykonanie na 30.09.2018.pdf

Male granty - wykonanie na 31.08.2018.pdf

Male granty - wykonanie na 31.07.2018.xls

Male granty - wykonanie na 30.06.2018.xls

Male granty - wykonanie na 31.05.2018.xls

Male granty - wykonanie na 30.04.2018.xls

Male granty - wykonanie na 31.03.2018.xls

Male granty - wykonanie na 28.02.2018.xls

Male granty - wykonanie na 31.01.2018.xls

Male granty - plan na 2018.xls

Male granty - wykonanie na 31.12.2017.xls

Male granty - wykonanie na 30.11.2017.xls

Male granty - wykonanie na 31.10.2017.xls

Male granty - wykonanie na 30.09.2017.xls

Male granty - wykonanie na 31.08.2017.xls

Male granty - wykonanie na 31.07.2017.xls

Male granty - wykonanie na 30.06.2017.xls

Male granty - wykonanie na 31.05.2017.xls

Male granty - wykonanie na 31.03.2017.xls

Male granty - plan na 2017.xls