Ogłoszenie dotyczące zmiany wysokości kwoty w konkursie pn. "Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa specjalistycznego oraz edukacji prawnej"


10. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice na realizację zadania pn. „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży" w ramach realizacji Wieloletniego programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi  na lata 2016-2020 oraz Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

11. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania: „Wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym przewlekle chorych, poprzez integrację z otoczeniem i aktywizację społeczną”

12. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania: „Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka”

13. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotowi uprawnionemu na realizację zadania: "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób poprzez prowadzenie ośrodka wsparcia - działania na rzecz osób z problemami pamięci oraz problemem otępiennym".

14. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert o udzielenie dotacji na realizację zadania: "Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi".

Zarządzenie nr 35/2018 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację w 2019 r. zadań z zakresu pożytku publicznego.
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn.: „Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi”

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. "Wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym przewlekle chorych, poprzez integrację z otoczeniem i aktywizację społeczną"
Wszystkie ogłoszenia o aktualnych konkursach ofert oraz wynikach dotychczasowych konkurów znajdziecie Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice na Tablicy ogłoszeń w Dziale ogłoszeń urzędu.