Nazwa projektu:
Nowa siedziba Muzeum Śląskiego w Katowicach

Dzielnica:
Bogucice

Budżet projektu:
Planowany koszt realizacji inwestycji, skalkulowany na rok 2010 to 324 mln złotych, a dofinansowanie projektu ze środków unijnych stanowi 85% kosztów kwalifikowanych, co stanowi wkład UE w wysokości ponad 225 mln zł. Resztę stanowią środki Województwa Śląskiego przeznaczone na realizację inwestycji. Projekt uzyskał również dofinansowanie wkładu własnego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Promesa w wysokości 2,3 mln zł.

Źródła finansowania:
Samorząd Województwa Śląskiego
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Okres realizacji projektu:
2008 – podpisanie umowy na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej nowego gmachu instytucji oraz zagospodarowanie południowej części terenu byłej kopalni „Katowice” z pracownią Riegler Riewe Architektem
2010 – rozpoczęcie prac budowlanych związanych z głównym gmachem
2012 – zakończenie budowy

Opis sytuacji przed projektem:
W 2005 roku Muzeum pozyskało miejsce pod inwestycję - zlokalizowany w centrum miasta poprzemysłowy teren dawnej Kopalni Węgla Kamiennego „Katowice” w sąsiedztwie Hali Widowiskowo – Sportowej 'Spodek'.
Budowa Muzeum Śląskiego w Katowicach jest jednym z kluczowym projektów Województwa Śląskiego ubiegających się o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Poza budową nowoczesnego gmachu inwestycja zakłada adaptację części zabytkowych pokopalnianych obiektów, pochodzących z przełomu XIX i XX wieku. Są wśród nich:
- wieża wyciągowa szybu „Warszawa II” - adaptowana na wieże widokową,
- dawny Magazyn Odzieżowy, w którym znajdzie swoja siedzibę Centrum Scenografii Polskiej,
- budynek Maszynowni szybu „Warszawa I” mający służyć jako restauracja pełniąc równocześnie funkcję jednego z wejść do Muzeum
- budynek Warsztatu Elektryków adaptowany na potrzeby budynku technicznego

Opis projektu:
Jak będzie wyglądał nowy główny gmach Muzeum, wiemy od 2007 roku, kiedy rozstrzygnięto międzynarodowy konkurs na jego koncepcję architektoniczną. Wybrano niecodzienny projekt, zgodnie z którym wszystkie kondygnacje głównego budynku znajdą się poniżej poziomu terenu. Nad powierzchnią zobaczymy jedynie szklane wieże doświetlające podziemne ekspozycje. Dzięki takiemu rozwiązaniu zabytkowe budynki dawnej kopalni, mimo iż położone w głębi terenu, nie zostaną zasłonięte nowym gmachem. Obszar projektu obejmuje teren poprzemysłowy - dawna Kopalnia Węgla Kamiennego „Katowice” - o łącznej powierzchni ok. 2,7 ha. Południowy teren opracowania, jak i tereny sąsiadujące w części północnej, przeznaczone są dla funkcji publicznej, a cały obszar umownie nazwano „Kwartałem Muzeów”. Budowa obiektów Muzeum Śląskiego jest jednym z działań rewitalizacji tego terenu poprzemysłowego; ma również służyć aktywizacji działań zmierzających do zagospodarowania terenów oraz obiektów części północnej Kwartału.

Powierzchnię wystawienniczą w nowym głównym gmachu zaplanowano na dwóch poziomach. Łącznie wynosi ona ok: 6 100 m2. Projektowane powierzchnie wystawowe nie odbiegają od rozwiązań przyjętych w porównywalnych muzeach: w Muzeum Historii Polski w Warszawie projektowane powierzchnie wystawowe wynoszą 10 tys. m2, a w Muzeum Żydów Polskich 5 tys. m2. Pozostałe powierzchnie wynikają z jednej strony z możliwości stwarzanych przez lokalizację, a z drugiej z całościowej oferty muzeum.
Łączna powierzchnia użytkowa w nowych i restaurowanych budynkach wynosi 24 829,18 m2.

Zakończenie prac związanych z opracowaniem dokumentacji budowlano - wykonawczej i jej weryfikacją, pozwoliło na ogłoszenie w dniu 30 kwietnia 2010r. dwustopniowego przetargu ograniczonego na budowę nowej siedziby Muzeum Śląskiego. Termin na składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wyznaczony został na 12 lipca br. Następnym krokiem będzie ocena złożonych wniosków oraz zaproszenie wykonawców zakwalifikowanych do II etapu do składania ofert. Podpisanie umowy z wykonawcą robót planowane jest na październik 2010.

Działania społeczne powiązane z projektem
Projekt pozwoli znacznie poszerzyć ofertę kulturalną i edukacyjną Muzeum, podniesie atrakcyjność miasta i regionu, tworząc nowoczesną europejską instytucję muzealną, która m.in. będzie aktywnie uczestniczyć w projekcie Europejskiej Stolicy Kultury Katowice 2016.

Projekty komplementarne:
W otoczeniu przedmiotowej inwestycji powstaną również inne obiekty związane z działalnością kulturalną, takie jak: Międzynarodowe Centrum Kongresowe oraz siedziba Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Kompleksowo modernizowana jest także Hala Widowiskowo – Sportowa 'Spodek'.

Koordynator projektu/wydział odpowiedzialny za realizację projektu:
Dr inż. arch. Michał Włodarczyk
Al. W. Korfantego 3
40-005 Katowice
tel. 32 253 00 39
tel./fax. 32 25 85 661-3, w. 326
tel. kom. 0 660 435 179
m.wlodarczyk@muzeumslaskie.pl
www.muzeumslaskie.pl/o-muzeum-nowe-muzeum-slaskie.php

ms_1.jpg ms_1.jpg 

ms_3.jpg ms_4.jpg