​​​​​​​​​​​​LPR.png
Podstawą prawną tworzenia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2016-2022” jest art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z ​dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz przepisy przejściowe ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r.  (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777). 

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2016-2022 jest dokumentem służącym kompleksowej rewitalizacji obszarów zdegradowanych. Zawiera pogłębioną diagnozę stanu miasta, cel generalny, cele szczegółowe i kierunki rewitalizacji, projekty rewitalizacyjne, definiuje system wdrażania, monitoringu, aktualizacji oraz mechanizmy włączenia mieszkańców. 


obszary_rewitalizacji.pngW ramach „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2016-2022” wyznaczono obszar rewitalizacji składający się z ​6 podobszarów miejskich w ramach jednostek pomocniczych: Śródmieście, Zawodzie, Załęże, Bogucice, Szopienice-Burowiec, Janów-Nikiszowiec i ​5 podobszarów występowania problemów przestrzennych w jednostkach pomocniczych: Zawodzie, Załęże, Dąb, Wełnowiec-Józefowiec oraz Szopienice-Burowiec, o łącznej powierzchni 1 386,90 ha (8,42% powierzchni miasta) zamieszkały przez 70 046 osób (24,22% ludności miasta). 

​​Rys. 1. ​Obszar rewitalizacji

Celem  generalnym procesu rewitalizacji Miasta Katowice jest: wielowymiarowa odnowa i trwałe ożywienie społeczno-gospodarcze obszaru rewitalizacji zapewniające poprawę jakości życia mieszkańców i umożliwiające jego dalszy samodzielny rozwój

Baza podstawowych projektów rewitalizacyjnych liczy 95 pozycji, z czego 53 to projekty miejskie, a 42 to projekty zgłoszone przez instytucje zewnętrzne. Szacunkowa wartość podstawowych projektów rewitalizacyjnych ujętych w LPR 2016-2022 wynosi ponad 1,7 mld zł, w tym projekty miejskie o wartości ponad 865 mln zł oraz projekty zgłoszone  przez instytucje zewnętrzne, których orientacyjna wartość wynosi ponad 905 mln zł. 

Na całokształt działań rewitalizacyjnych poza projektami podstawowymi, składają się tzw. projekty pozostałe, do których zaliczają się m.in. działania z zakresu rynku pracy; gospodarki; bezpieczeństwa publicznego; pomocy społecznej; działania horyzontalne wynikające  z programów  adresowanych do osób lub grup zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz tzw. przedsięwzięcia „oddolne” realizowane w ramach działalności fundacji czy organizacji pozarządowych. 

Prace nad Programem Rewitalizacji przebiegały w procedurze uspołecznionej, angażując w proces jego opracowania najważniejszych interesariuszy. 

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją zawierającą najważniejsze informacje na temat Programu, w tym na temat przeprowadzonej diagnozy, wyznaczonego obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji [w raz z mapami], celów i kierunków działań oraz systemu wdrażania i monitoringu. 


Dokumenty do pobrania