​​​​​​​​​​​​LPR.png
Podstawą prawną tworzenia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2016-2022” jest art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z ​dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 j.t.; z późn. zm.) oraz przepisy przejściowe ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398 j.t.). 

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2016-2022 jest dokumentem służącym kompleksowej rewitalizacji obszarów zdegradowanych. Zawiera pogłębioną diagnozę stanu miasta, cel generalny, cele szczegółowe i kierunki rewitalizacji, projekty rewitalizacyjne, definiuje system wdrażania, monitoringu, aktualizacji oraz mechanizmy włączenia mieszkańców. 


obszary_rewitalizacji.pngW ramach „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2016-2022” wyznaczono obszar rewitalizacji składający się z ​6 podobszarów miejskich w ramach jednostek pomocniczych: Śródmieście, Zawodzie, Załęże, Bogucice, Szopienice-Burowiec, Janów-Nikiszowiec i ​6 podobszarów występowania problemów przestrzennych w jednostkach pomocniczych: Śródmieście, Zawodzie, Załęże, Dąb, Wełnowiec-Józefowiec oraz Szopienice-Burowiec, o łącznej powierzchni 1 401,86 ha (8,51% powierzchni miasta) zamieszkały przez 70 046 osób (24,22% ludności miasta). 

​​Rys. 1. ​Obszar rewitalizacji

Celem  generalnym procesu rewitalizacji Miasta Katowice jest: wielowymiarowa odnowa i trwałe ożywienie społeczno-gospodarcze obszaru rewitalizacji zapewniające poprawę jakości życia mieszkańców i umożliwiające jego dalszy samodzielny rozwój

Baza podstawowych projektów rewitalizacyjnych liczy 126 pozycji, z czego 68 to projekty miejskie, a 58 to projekty zgłoszone przez instytucje zewnętrzne. Wartość podstawowych projektów rewitalizacyjnych ujętych w LPR 2016-2022 wynosi ponad 1,8 mld zł.

Na całokształt działań rewitalizacyjnych poza projektami podstawowymi, składają się tzw. projekty pozostałe, do których zaliczają się m.in. działania z zakresu rynku pracy; gospodarki; bezpieczeństwa publicznego; pomocy społecznej; działania horyzontalne wynikające  z programów  adresowanych do osób lub grup zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz tzw. przedsięwzięcia „oddolne” realizowane w ramach działalności fundacji czy organizacji pozarządowych. 

Prace nad Programem Rewitalizacji przebiegały w procedurze uspołecznionej, angażując w proces jego opracowania najważniejszych interesariuszy. 

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją zawierającą najważniejsze informacje na temat Programu, w tym na temat przeprowadzonej diagnozy, wyznaczonego obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji [w raz z mapami], celów i kierunków działań oraz systemu wdrażania i monitoringu. 


Dokumenty do pobrania