​​​​​​​​​​​​LPR.png

O przystąpieniu do prac nad Programem Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2016-2022 Urząd Miasta poinformował za pośrednictwem strony internetowej oraz BIP. Informacja ta zawierała wynik przeprowadzonej w 2014r. diagnozy społeczno-ekonomicznej  wszystkich dzielnic miasta. Jej kluczowym etapem był cykl spotkań warsztatowych przeprowadzonych w ośmiu jednostkach pomocniczych (Śródmieście, Koszutka, Załęże, Janów-Nikiszowiec, Szopienice-Burowiec, Bogucice, Zawodzie, Wełnowiec-Józefowiec). Celem tych spotkań było zebranie gruntownej wiedzy, będącej w późniejszym etapie podstawą analizy strategicznej oraz punktem wyjścia dla formułowania pomysłów na projekty. W komunikacie o przystąpieniu do prac nad Programem zawarto także informację dotyczącą możliwości zgłaszania przez instytucje zewnętrzne projektów do ujęcia w opracowywanym dokumencie. 
10 027a.jpg
20141015_144300.jpg
20141017_132847.jpg
W kolejnych etapach prac WRM dokonał analizy sfery środowiskowej, technicznej i funkcjonalno-przestrzennej, która w połączeniu z wcześniej wykonaną diagnozą sytuacji społeczno-ekonomicznej uwidoczniła skalę i charakter kluczowych problemów poszczególnych dzielnic. Na tym etapie przeprowadzono drugi cykl spotkań, który miał na celu weryfikację strategicznych celów i kierunków działań służących wyprowadzaniu obszaru rewitalizacji z sytuacji kryzysowej. Spotkania te, stanowiły także istotne narzędzie poznania potrzeb i oczekiwań społeczności lokalnej, jak również były sposobnością do weryfikacji spójności wcześniej planowanych działań rewitalizacyjnych. Powyższe odegrało także znaczącą rolę w wymiarze edukacyjnym, przybliżając uczestnikom warsztatów pojęcie rewitalizacji, w tym jej istotę i cele, a przede wszystkim znaczenie zaangażowania szerokiego grona interesariuszy, gwarantującego powodzenie procesu rewitalizacji. 
 ​Obszar zdegradowany

W wyniku wszystkich przeprowadzonych analiz oraz w oparciu o informacje dostarczone podczas spotkań warsztatowych i konsultacyjnych wyznaczono obszar zdegradowany, który objął swym zasięgiem następujące jednostki pomocnicze: Śródmieście, Zawodzie, Załęże, Dąb, Wełnowiec-Józefowiec, Koszutka, Bogucice, Dąbrówka Mała, Szopienice-Burowiec oraz Janów-Nikiszowiec. 


Rys. 1. ​​Obszar zdegradowany


Jako obszar rewitalizacji wskazano 6 podobszarów miejskich w ramach jednostek pomocniczych: Śródmieście, Zawodzie, Załęże, Bogucice, Szopienice-Burowiec, Janów-Nikiszowiec oraz 5 podobszarów występowania problemów przestrzennych w jednostkach pomocniczych: Zawodzie, Załęże, Dąb, Wełnowiec-Józefowiec oraz Szopienice-Burowiec. Obszar, ten spełnia kryteria, wynikające z dokumentów nadrzędnych, jakim powinien odpowiadać obszar rewitalizacji (nie większy niż 20% powierzchni miasta; zamieszkały przez nie więcej niż 30% ludności miasta).  Biorąc pod uwagę zebrane dane oraz przeprowadzone analizy, określono cel generalny procesu rewitalizacji Miasta Katowice, którym jest: wielowymiarowa odnowa i trwałe ożywienie społeczno-gospodarcze obszaru rewitalizacji zapewniające poprawę jakości życia mieszkańców i umożliwiające jego dalszy samodzielny rozwój.

W kolejnym etapie prac przeanalizowano przesłane do WRM wnioski instytucji zewnętrznych o wpis projektu do Programu, które wraz z miejskimi projektami rewitalizacyjnymi weszły w skład tzw. bazy projektów podstawowych. Przedstawiony w Programie system wdrażania, monitoringu i ewaluacji został opracowany we współpracy z zewnętrznym ekspertem Prof. UE/UO dr hab. Adamem Drobniakiem. Końcowym etapem prac nad Programem było przeprowadzenie procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w jej ramach projekt LPR skierowano do konsultacji społecznych, o czym poinformowano umieszczając stosowne obwieszczenie w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej. W dniach od 06.04.2016 r. do 27.04.2016 r. każdy miał prawo składać uwagi i wnioski do projektu LPR i Prognozy, udostępnionych do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta Katowice, na stronie internetowej urzędu oraz w BIP. W ramach przeprowadzonego procesu konsultacji zgłoszono i rozpatrzono 6 uwag i wniosków.

Projekt dokumentu skierowano także do konsultacji w ramach Rady Działalności Pożytku Publicznego. W dniu 9 maja 2016 r. Rada pozytywnie zaopiniowała projekt dokumentu, zgłaszając jednocześnie jedną uwagę, która została uwzględniona.
Dokumenty do poprania