​​​​
LPR.png  

Miasto Katowice sukcesywnie monitoruje postęp procesu rewitalizacji prowadzonego przez różne podmioty w ramach wyznaczonych obszarów zdegradowanych i aktualnie przystąpiło do zbierania informacji sprawozdawczej z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji za rok 2018. ​

Informacje pozyskane nt. projektów wchodzących w zakres Programu mają na celu monitorowanie ich realizacji (tempa i stanu zaawansowania prac oraz poniesionych wydatków) i zmian zachodzących w obszarach rewitalizacji oraz zostaną wykorzystane do uaktualnienia tabeli projektów ujętych w Programie, w ramach najbliższej aktualizacji LPR.