​​​​
LPR.png  

Miasto Katowice sukcesywnie monitoruje postęp procesu rewitalizacji prowadzonego przez różne podmioty w ramach wyznaczonych obszarów zdegradowanych i aktualnie przystąpiło do opracowania sprawozdań z realizacji:
  • Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2007-2013 i jego kontynuacji 2014-2015 za rok 2015 
  • Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2016-2022 za rok 2016. ​

Informacje pozyskane nt. projektów wchodzących w zakres Programu mają na celu monitorowanie ich realizacji (tempa i stanu zaawansowania prac oraz poniesionych wydatków) i zmian zachodzących w obszarach rewitalizacji.