LPR.png

„Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2016-2022” przyjęty uchwałą Rady Miasta Katowice nr XXVII/559/16 z dn. 29.06.2016 r. został opracowany zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2016-2022​ wydanymi przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w lipcu 2015 r.

Zgodnie z tymi wytycznymi rewitalizacja to:
„proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne lub środowiskowe), integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji”

Stanem kryzysowym natomiast określa się sytuację, w której na danym obszarze występuje silna koncentracja negatywnych zjawisk społecznych takich jak: bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, niski poziomu edukacji lub kapitału społecznego, niewystarczający poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym), współwystępujących z negatywnymi zjawiskami w co najmniej jednej z następujących sfer:

a. gospodarczej  

b. środowiskowej 

c. przestrzenno-funkcjonalnej 

d. technicznej 


Teren na którym zidentyfikowano stan kryzysowy przyjmuje miano obszaru zdegradowanego, w jego granicach wyznacza się obszar rewitalizacji, w którym z uwagi na szczególną koncentrację negatywnych zjawisk oraz ze względu na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego, zamierza się prowadzić rewitalizację. Obszar ten nie może obejmować więcej niż 20% powierzchni miasta oraz nie może być zamieszkały przez więcej niż 30% ogółu ludności miasta. 

W Katowicach obszar zdegradowany obejmuje granice następujących jednostek pomocniczych: Śródmieście, Zawodzie, Załęże, Dąb, Wełnowiec-Józefowiec, Koszutka, Bogucice, Dąbrówka Mała, Szopienice-Burowiec oraz Janów-Nikiszowiec. Obszar rewitalizacji natomiast obejmuje  części jednostek pomocniczych: Śródmieście, Zawodzie, Załęże, Bogucice, Szopienice-Burowiec, Janów-Nikiszowiec, Dąb, Wełnowiec-Józefowiec. W Katowicach obszar rewitalizacji wynosi łącznie 1 386,90 ha (8,42% powierzchni miasta) oraz jest zamieszkiwany przez ok. 70 046 osób (24,22% ludności miasta). 

​​

Dokumenty do pobrania