ZARZĄDZENIE NR 159\2019 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE Z DNIA 22.02.2019 W SPRAWIE PODZIAŁU ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH  I EDYCJI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ROK 2019  O UDZIELENIE DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA KATOWICE PODMIOTOM UPRAWNIONYM W FORMIE WSPARCIA NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W DZIEDZINIE KULTURY W ZAKRESIE: EDUKACJI KULTURALNEJ, EDUKACJI REGIONALNEJ, INICJATYW KULTURALNYCH, PROMOCJI KULTURALNEJ, LATA W MIEŚCIE, FESTYNÓW ŚRODOWISKOWYCH ORAZ WSPIERANIA DZIAŁAŃ NA RZECZ SENIORÓW, KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH MAJĄCYCH NA CELU ZWIĘKSZENIE ICH UCZESTNICTWA W ŻYCIU KULTURALNYM ORAZ PODTRZYMYWANIE TRADYCJI NARODOWEJ, REGIONALNEJ ORAZ PIELĘGNOWANIE POLSKOŚCI

 

OTWARTY KONKURS OFERT O UDZIELENIE DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA KATOWICE PODMIOTOM UPRAWNIONYM W FORMIE WSPARCIA NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W DZIEDZINIE KULTURY

II EDYCJA 2019

OTWARTY KONKURS OFERT O UDZIELENIE DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA KATOWICE PODMIOTOMUPRAWNIONYM W FORMIE WSPARCIA NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH  WDZIEDZINIE KULTURY W ZAKRESIE EDUKACJI KULTURALNEJ

OTWARTY KONKURS OFERT O UDZIELENIE DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA KATOWICE PODMIOTOMUPRAWNIONYM W FORMIE WSPARCIA NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH  WDZIEDZINIE KULTURY W ZAKRESIE EDUKACJI REGIONALNEJ


OTWARTY KONKURS OFERT O UDZIELENIE DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA KATOWICE PODMIOTOMUPRAWNIONYM W FORMIE WSPARCIA NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH  WDZIEDZINIE KULTURY W ZAKRESIE INICJATYW KULTURALNYCH

OTWARTY KONKURS OFERT O UDZIELENIE DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA KATOWICE PODMIOTOMUPRAWNIONYM W FORMIE WSPARCIA NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH  WDZIEDZINIE KULTURY W ZAKRESIE LATA W MIEŚCIE, FESTYNÓW ŚRODOWISKOWYCH

OTWARTY KONKURS OFERT O UDZIELENIE DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA KATOWICE PODMIOTOMUPRAWNIONYM W FORMIE WSPARCIA NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH  WDZIEDZINIE KULTURY W ZAKRESIE PROMOCJI KULTURALNEJ


OTWARTY KONKURS OFERT O UDZIELENIE DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA KATOWICE PODMIOTOMUPRAWNIONYM W FORMIE WSPARCIA NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH  WDZIEDZINIE KULTURY W ZAKRESIE WSPIERANIA DZIAŁAŃ NA RZECZ SENIORÓW, KOMBATANTÓWI OSÓB REPRESJONOWANYCH MAJĄCYCH NA CELU ZWIĘKSZENIE ICH UCZESTNICTWA W ŻYCIUKULTURALNYM ORAZ PODTRZYMYWANIE TRADYCJI NARODOWEJ, REGIONALNEJ ORAZ PIELĘGNOWANIE POLSKOŚCI

              

Protokół z konsultacji branżowej z Wydziałem Kultury 13.12.2018 r.

W dniu 13.12.2018 r. o godz. 15.00 w sali nr 315 przy ul. Młyńskiej 4 odbyła się konsultacja branżowa Wydziału Kultury Urzędu Miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi działającymi w sektorze kultury. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele następujących podmiotów III sektora:

•    Stowarzyszenie Ruchu Harcerskiego „Czuwaj”;

•    Stowarzyszenie FAMI.LOCK;

•    Stowarzyszenie Pełna Kultura;

•    Klub Inteligencji Katolickiej;

•    Stowarzyszenie Thesaurus Silesiae;

•    Górnośląskie Towarzystwo Literackie

•    Fundacja Galeria Szara;

•    Fundacja Kultura i Tradycje Górnicze;

•    Fundacja Dom Modernisty;

•    Stowarzyszenie Art In Motion;

•    Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży KORCZAK;

•    Fundacja TVS;

•    Stowarzyszenie Architektów Polskich;

•    Parafia pw. św. Barbary;

oraz Naczelnik Wydziału Kultury – Pani Edyta Sytniewska, a także pracownicy Wydziału Kultury – Pani Izabela Czajka oraz Pani Ewa Piwoń. Zaproszenie na spotkanie skierowano drogą mailową do współpracujących z Wydziałem Kultury organizacji, przekazywano ustnie podczas bieżących spotkań, bądź rozmów telefonicznych a także zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice.

Spotkanie składało się z 2 części. Pierwsza dotyczyła współpracy organizacji pozarządowych z Wydziałem Kultury, analizy wyników II edycji Otwartego Konkursu Ofert w 2018r. oraz podania terminu ogłoszenia I edycji Otwartego Konkursu Ofert na rok 2019. Druga część natomiast poświęcona została na zadawanie pytań związanych z występującymi wątpliwościami i problemami dotyczącymi działań NGO w obszarze kultury.

Na wstępie Naczelnik Wydziału Kultury Pani Edyta Sytniewska przywitała przedstawicieli organizacji pozarządowych i podziękowała za przybycie oraz przedstawiła osoby zajmujące się Otwartym Konkursem Ofert. Pierwszym omówionym tematem było podanie wysokości środków finansowych przeznaczonych w 2019 roku na współpracę Wydziału Kultury z organizacjami pozarządowymi i przeanalizowanie II edycji Otwartego Konkursu Ofert w 2018 roku.

Na współpracę finansową w 2018 roku na II edycję (dofinansowanie zadań w ramach konkursu ofert) zaplanowano kwotę 540 000,00 zł, w tym:

- Edukacja Kulturalna kwota 40 000,00zł;

  - Edukacja Regionalna kwota 10 000,00zł;

  - Promocja Kulturalna kwota 100 000,00zł;

  - Inicjatywy Kulturalne kwota 300 000,00zł;

  - Lato w Mieście, Festyny Środowiskowe kwota 90 000,00zł.

W ramach konkursu wpłynęły 93 oferty, z czego 42 projekty uzyskało dofinansowanie, wg stanu na dzień 13.12.2018 r. rozdysponowano w 2018 roku 999 480,22 zł.

Na dofinansowanie zadań w trybie tzw. małych grantów zaplanowano kwotę 100 000,00 zł. Łącznie złożono 53 oferty, z czego dofinansowano 33 i rozdysponowano całą przeznaczoną kwotę, a także środki, które zostały niewykorzystane w ramach Otwartego Konkursu Ofert oraz przesunięte na zadania w trybie tzw. małych grantów – łącznie jest to kwota 151 590,27 zł.

Następnie Naczelnik Wydziału Kultury Pani Edyta Sytniewska zapowiedziała, jak kształtuje się podział środków finansowych na I edycję konkursu na rok 2019 oraz podała terminy z nim związane.

Na I edycję (dofinansowanie zadań w ramach konkursu ofert) zaplanowano kwotę 527 000,00 zł, w tym:

- Edukacja Kulturalna kwota 40 000,00zł;

- Edukacja Regionalna kwota 10 000,00zł;

- Promocja Kulturalna kwota 100 000,00zł;

- Inicjatywy Kulturalne kwota 260 000,00zł;

- Lato w Mieście, Festyny Środowiskowe kwota 110 000,00zł;

- Wspieranie działań na rzecz seniorów, kombatantów i osób represjonowanych mających na celu zwiększenie ich uczestnictwa w życiu kulturalnym oraz podtrzymywanie tradycji narodowej, regionalnej oraz pielęgnowanie polskości kwota 7 000,00zł

Naczelnik Wydziału Kultury Pani Edyta Sytniewska poinformowała zebranych o nowym zadaniu, które pojawi się w I edycji Konkursu na rok 2019 i ma na celu wsparcie działań na rzecz seniorów, kombatantów oraz osób represjonowanych. Wspomniała również, iż od marca wejdą w życie nowe wzory ofert, umów oraz sprawozdań i zwróciła się do zebranych z prośbą o zapoznanie się z nowymi formularzami przed następnym spotkaniem branżowym. 

Następnie głos zabrała Pani Ewa Piwoń, odnosząc się do sposobu rozliczeń przez oferentów. Wspomniała, aby na etapie składania rozliczeń przyłożyć większą uwagę co do terminów płatności kosztów takich jak podatki do Urzędu Skarbowego, czy składki ZUS. Ponadto uczuliła zebranych na stosowanie się do obowiązków promocyjnych, o których mowa w §8 umowy na realizację zadania publicznego. Pani Izabela Czajka dopowiedziała, iż w przypadku przesuwania środków z dotacji należy pamiętać o konieczności wcześniejszego poinformowania o tym pracowników Wydziału Kultury oraz uzyskania zgody Naczelnika Wydziału (w przypadku przesunięć do 25% kwoty dotacji) lub Dysponenta Środków (w przypadku przesunięć powyżej 25% kwoty dotacji). Ponadto Pani Ewa Piwoń poinformowała również oferentów o najważniejszych zmianach, które zajdą w nowych formularzach oraz zwróciła się z prośbą o dokładniejsze czytanie umów, w których zawarte są najważniejsze informacje dotyczące terminów ponoszenia wydatków, rozliczeń, czy innych obowiązków oferenta względem Zleceniodawcy.

Druga część spotkania poświęcona została na pytania organizacji pozarządowych.

Pierwsze pytania zadała Pani Ewa Dopierała ze Stowarzyszenia FAMI.LOCK odnośnie możliwości dostosowania treści umowy do nowych wzorów, które pojawią się w 2019 roku i zmodyfikowania niektórych zapisów. Pani Naczelnik odpowiedziała, że Urząd Miasta Katowice może działać jedynie w określonych granicach i takie działania z pewnością zostaną podjęte w ramach naszych możliwości. Następne pytanie zadał Pan Artur Malke, przedstawiciel Stowarzyszenia „Art In Motion”, odnośnie składania ofert poprzez platformę Generator. Pani Naczelnik poinformowała, że być może w przyszłości będzie istniała możliwość składania ofert wyłącznie elektronicznie, jednak na tą chwilę, składając ofertę poprzez platformę Generator, trzeba również złożyć ofertę w formie papierowej. Kolejne pytanie Pana Artura Malke dotyczyło stworzenia zadań całorocznych – Pani Naczelnik Edyta Sytniewska odpowiedziała, iż wiązałoby się to ze stworzeniem nowego zadania, lecz budżet jest ograniczony. Można też stworzyć jedną edycję konkursu na cały rok, rezygnując z drugiej edycji, jednak takie rozwiązanie pozbawiałoby niektórych szans, a Wydział Kultury działa w taki sposób, aby każdy miał możliwość skorzystania z dofinansowania. Pan Andrzej Dawidowski z Klubu Inteligencji Katolickiej zapytał, czy organizacje, które nie zatrudniają pracowników i nie odprowadzają za nich składek również muszą przedkładać oświadczenie z ZUS-u o niezaleganiu. Pani Naczelnik odpowiedziała, że ten temat z pewnością zostanie poruszony, jednak trzeba pamiętać, że tego typu rozwiązania muszą być kompatybilne w całym Urzędzie, w związku z tym decyzja o likwidacji oświadczeń nie jest zależna wyłącznie od nas.Ostatnie pytanie zadał Pan Tomasz Czekański z Parafii pw. św. Barbary odnośnie Małych Grantów – kiedy najlepiej złożyć ofertę? Pani Naczelnik odpowiedziała, iż oferta musi zostać złożona najpóźniej 14 dni przed datą rozpoczęcia zadania, a najlepiej złożyć ją 21 dni przed, aby na spokojnie móc dopełnić wszelkich formalności.Pani Naczelnik poinformowała wszystkich zebranych, iż chcemy stworzyć katalog spraw do rozważenia na 2019 rok, ponieważ zależy nam na komforcie obu stron i dążymy do stabilnej oraz owocnej współpracy. Wobec braku uwag i kolejnych pytań Pani Naczelnik podziękowała za przybycie, zachęciła do składania interesujących projektów i życzyła powodzenia w konkursie.


Ogłoszenie

Naczelnik Wydziału Kultury UM Katowice zaprasza na konsultacje branżowe z organizacjami pozarządowymi działającymi w sektorze kultury, które odbędą się 13.12.2018r. o godz. 15.00 w budynku UM Katowice przy ul. Młyńskiej 4 w sali 315.


OTWARTY KONKURS OFERT O UDZIELENIE DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA KATOWICE PODMIOTOM UPRAWNIONYM W FORMIE WSPARCIA NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W DZIEDZINIE KULTURY

I EDYCJA 2019

 

OTWARTY KONKURS OFERT O UDZIELENIE DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA KATOWICE PODMIOTOM UPRAWNIONYM W FORMIE WSPARCIA NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH  W DZIEDZINIE KULTURY W ZAKRESIE EDUKACJI KULTURALNEJ

 

OTWARTY KONKURS OFERT O UDZIELENIE DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA KATOWICE PODMIOTOM UPRAWNIONYM W FORMIE WSPARCIA NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH  W DZIEDZINIE KULTURY W ZAKRESIE EDUKACJI REGIONALNEJ

 

OTWARTY KONKURS OFERT O UDZIELENIE DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA KATOWICE PODMIOTOM UPRAWNIONYM W FORMIE WSPARCIA NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH  W DZIEDZINIE KULTURY W ZAKRESIE INICJATYW KULTURALNYCH

 

OTWARTY KONKURS OFERT O UDZIELENIE DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA KATOWICE PODMIOTOM UPRAWNIONYM W FORMIE WSPARCIA NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH  W DZIEDZINIE KULTURY W ZAKRESIE LATA W MIEŚCIE, FESTYNÓW ŚRODOWISKOWYCH

 

OTWARTY KONKURS OFERT O UDZIELENIE DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA KATOWICE PODMIOTOM UPRAWNIONYM W FORMIE WSPARCIA NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH  W DZIEDZINIE KULTURY W ZAKRESIE PROMOCJI KULTURALNEJ

 

OTWARTY KONKURS OFERT O UDZIELENIE DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA KATOWICE PODMIOTOM UPRAWNIONYM W FORMIE WSPARCIA NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH  W DZIEDZINIE KULTURY W ZAKRESIE WSPIERANIA DZIAŁAŃ NA RZECZ SENIORÓW, KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH MAJĄCYCH NA CELU ZWIĘKSZENIE ICH UCZESTNICTWA W ŻYCIU KULTURALNYM ORAZ PODTRZYMYWANIE TRADYCJI NARODOWEJ, REGIONALNEJ ORAZ PIELĘGNOWANIE POLSKOŚCI


Protokół z konsultacji branżowej z Wydziałem Kultury 17.04.2018r.

    W dniu 17.04.2018 r. o godz. 15.00 w sali nr 701 przy ul. Rynek 1 odbyła się konsultacja branżowa Wydziału Kultury Urzędu Miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi działającymi w sektorze kultury. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele następujących podmiotów III sektora:

•    Stowarzyszenie Sportów Elektronicznych;

•    Klub Inteligencji Katolickiej;

•    Stowarzyszenie Ogrody Teatru  - Teatr Gry i Ludzie;

•    Stowarzyszenie WFF;

•    Stowarzyszenie Ruchu Harcerskiego CZUWAJ;

•    Fundacja Eko-Art Silesia  Galeria Szyb Wilson;

•    Związek Polskich Artystów Plastyków;

•    Stowarzyszenie Przyjaciół Dąbrówki Małej i Burowca;

•    Stowarzyszenie Słowem w twarz;

•    Fundacja Dom Modernisty;

•    Górnośląskie Towarzystwo Literackie;

•    Stowarzyszenie Thesaurus Silesiae – Skarb Śląski;

•    Fundacja Kultura i Tradycje Górnicze;

•    Stowarzyszenie „Blok Aktywni Razem”;

•    Fajna Spółdzielnia Socjalna,

•    Związek Polskich Artystów Fotografików;

•    Stowarzyszenie „Art In Motion”;

oraz Naczelnik Wydziału Kultury – Pani Edyta Sytniewska, Z-ca Naczelnika Wydziału Kultury Pani Jowita Hercig a także pracownicy Wydziału Kultury – Pani Izabela Czajka oraz Pani Ewa Piwoń. Zaproszenie na spotkanie skierowano drogą mailową do współpracujących  z Wydziałem Kultury organizacji, przekazywano ustnie podczas bieżących spotkań, bądź rozmów telefonicznych a także zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice

    Spotkanie składało się z 2 części. Pierwsza dotyczyła współpracy organizacji pozarządowych z Wydziałem Kultury, analizy wyników I edycji Otwartego Konkursu Ofert w 2018r. oraz podania terminu ogłoszenia II edycji Otwartego Konkursu Ofert. Druga część natomiast poświęcona została na zadawanie pytań związanych z występującymi wątpliwościami, problemami dotyczącymi  działań NGO w obszarze kultury.

Na wstępie Z-ca Naczelnika Pani Jowita Hercig  przywitała przedstawicieli organizacji pozarządowych i podziękowała za przybycie oraz przedstawiła osoby zajmujące się Otwartym Konkursem Ofert. Pierwszym omówionym tematem było podanie wysokości środków finansowych przeznaczonych w 2018 roku na współpracę Wydziału Kultury z organizacjami pozarządowymi i przeanalizowanie I edycji Otwartego Konkursu Ofert.

Na współpracę finansową w 2018 roku. Na a I edycję, (dofinansowanie zadań  w ramach konkursu ofert) zaplanowano kwotę 525 000,00 zł, w tym:

-    Edukacja Kulturalna  kwota 40 000,00zł;

-    Edukacja Regionalna kwota 10 000,00zł;

-    Promocja Kulturalna kwota 100 000,00zł;

-    Inicjatywy Kulturalne kwota 265 000,00zł;

-    Lato w Mieście, Festyny Środowiskowe kwota 110 000,00zł.

W ramach konkursu wpłynęło 98 ofert,  z czego 51 projektów będzie dofinansowanych, natomiast  wg stanu na dzień 17.04.2018 r. rozdysponowano 206 950,00 zł.

Na dofinansowanie zadań w trybie tzw. małych grantów zaplanowano kwotę 100 000,00 zł. Łącznie złożono 28 ofert, z czego dofinansowano 20 i rozdysponowano całą przeznaczoną kwotę.

Następnie Pani Z-ca Naczelnika Jowita Hercig zapowiedziała, jak kształtuje się podział środków finansowych na II edycją konkursu oraz podała terminy z nim związane.

Na  II edycję, (dofinansowanie zadań  w ramach konkursu ofert) zaplanowano kwotę 540 000,00 zł, w tym:

-     Edukacja Kulturalna  kwota 40 000,00zł;

-     Edukacja Regionalna kwota 10 000,00zł;

-    Promocja Kulturalna kwota 100 000,00zł;

-    Inicjatywy Kulturalne kwota 300 000,00zł;

-    Lato w Mieście, Festyny Środowiskowe kwota 90 000,00zł.


Pani Z-ca Naczelnika Jowita Hercig poinformowała zebranych , aby składając oferty do II edycji konkursu (w przypadku złożenia więcej niż jednej oferty) dokładnie opisać na pozostałych kopertach, gdzie konkretnie (w której kopercie) znajdują się załączniki. Ponadto uczuliła oferentów, iż  na etapie składania oferty, w przewidywanych źródłach finansowania zadania publicznego  wpisywać kwoty pochodzące z innych źródeł dopiero na etapie złożenia oferty do innego urzędu, w celu pozyskania tych środków, a nie  na etapie ich planowania. Następnie Pani Jowita Hercig  omówiła zmiany dotyczące  zapisu w § 8  umowy realizacji zadania publicznego a konkretnie  kwestię przesyłania materiałów promocyjnych w celu ich akceptacji przed dokonaniem wydruku i rozpowszechnianiem. Ponadto omówiła kwestie związane z  wyceną wkładu osobowego oraz jego udokumentowaniem (umowy wolontariackie) oraz wspomniała ponownie o zapisach umowy dotyczących dokonywania przesunięć w zakresie ponoszonych wydatków.

Następnie poinformowała zebranych, iż w związku z dostosowaniem procedur, dokumentacji i systemów Urzędu Miasta Katowice do wymagań rozporządzenia unijnego o ochronie danych osobowych (RODO)  konieczna będzie weryfikacja zapisów umów w formie aneksów, o czym organizacje zostaną powiadomione w późniejszym terminie.                         

Następnie głos zabrała Pani Naczelnik Edyta Sytniewska,  która po przywitaniu wszystkich zebranych osób kontynuowała temat związany z ochroną danych osobowych  i uczuliła osoby mające do czynienia z przetwarzaniem danych osobowych na kwestie związane z ich ochroną.

Druga część spotkania poświęcona została na pytania organizacji pozarządowych.

    Pierwsze pytania zadał  Pan Łukasz Trybuś ze Stowarzyszenia Sportów Elektronicznych odnośnie zagadnień dot. warunków, jakie powinno spełnić stowarzyszenie, aby móc aplikować do konkursu ofert.

Następnie zadał pytanie odnośnie składania oferty wspólnej  oraz partnerów realizacji zadania. Pani Naczelnik poinformowała o obowiązującej procedurze oraz o możliwości składania oferty wspólnej.

    Następne pytanie zadał Pan Michał Piotrowski  - przedstawiciel Stowarzyszenia Ogrody Teatru – Teatr Gry i Ludzie , które  dot. składania ofert poprzez platformę Generator.

Pani Naczelnik wyjaśniła, iż oczywiście można składać oferty poprzez platformę Generator ale to nie zwalnia organizacje od złożenia oferty w formie papierowej.

    Następnie Pan Artur Malke ze Stowarzyszenia  Art. In Motion zapytał czy w trybie małych grantów może być realizowane zadanie, w ramach którego jest możliwość promocji miasta poza Katowicami.

Pani Naczelnik odpowiedziała, iż w ramach małych grantów nie ma takiej  możliwości.

    Pan Grzegorz Augustyn ze Stowarzyszenia Blok Aktywni Razem zapytał czy dane zadanie może być też wsparte finansowo niezależnie z innych źródeł np. w ramach środków RJP.

Pani Naczelnik poinformowała, iż istnieje taka możliwość ale należy o tym fakcie poinformować.

Następne pytanie zadane przez Pana    Grzegorza Augustyna dotyczyło ofert składanych do ościennych gmin na zadania związane z wydarzeniami  odbywającymi się na ich terenie. Pani Naczelnik wyjaśniła, iż jest taka możliwość natomiast należy w ofercie podać inne źródła finansowania.

    Wobec braku uwag i pytań Pani Naczelnik podziękowała za przybycie, zachęciła do składania interesujących projektów i życzyła powodzenia w konkursie.


Ogłoszenie

Naczelnik Wydziału Kultury UM Katowice zaprasza na konsultacje branżowe z organizacjami pozarządowymi działającymi w sektorze kultury, które odbędą się 17.04.2018r. o godz. 15.00 w budynku UM Katowice na Rynku 1 w sali 701.OTWARTY KONKURS OFERT O UDZIELENIE DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA KATOWICE PODMIOTOM UPRAWNIONYM W FORMIE WSPARCIA NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W DZIEDZINIE KULTURY

II EDYCJA 2018


OTWARTY KONKURS OFERT O UDZIELENIE DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA KATOWICE PODMIOTOM UPRAWNIONYM W FORMIE WSPARCIA NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH  W DZIEDZINIE KULTURY W ZAKRESIE EDUKACJI KULTURALNEJ

OTWARTY KONKURS OFERT O UDZIELENIE DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA KATOWICE PODMIOTOM UPRAWNIONYM W FORMIE WSPARCIA NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH  W DZIEDZINIE KULTURY W ZAKRESIE EDUKACJI REGIONALNEJ

OTWARTY KONKURS OFERT O UDZIELENIE DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA KATOWICE PODMIOTOM UPRAWNIONYM W FORMIE WSPARCIA NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH  W DZIEDZINIE KULTURY W ZAKRESIE INICJATYW KULTURALNYCH

OTWARTY KONKURS OFERT O UDZIELENIE DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA KATOWICE PODMIOTOM UPRAWNIONYM W FORMIE WSPARCIA NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH  W DZIEDZINIE KULTURY W ZAKRESIE PROMOCJI KULTURALNEJ

OTWARTY KONKURS OFERT O UDZIELENIE DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA KATOWICE PODMIOTOM UPRAWNIONYM W FORMIE WSPARCIA NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH  W DZIEDZINIE KULTURY W ZAKRESIE LATA W MIEŚCIE, FESTYNÓW ŚRODOWISKOWYCH
OTWARTY KONKURS OFERT O UDZIELENIE DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA KATOWICE PODMIOTOM UPRAWNIONYM W FORMIE WSPARCIA NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W DZIEDZINIE KULTURY

I EDYCJA 2018
Protokół z konsultacji branżowej z Wydziałem Kultury
28.11.2017 r.

W dniu 28.11.2017r. o godz. 15.00 w sali nr 701 przy ul. Rynek 1 odbyła się konsultacja branżowa Wydziału Kultury Urzędu Miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi działającymi w sektorze kultury. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele następujących podmiotów III sektora:
- Śląskie Stowarzyszenie Miłośników Folkloru;
- Fundacja Dom Modernisty;
- Górnośląskie Towarzystwo Literackie;
- Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży KORCZAK;
- Stowarzyszenie Na Rzecz Powstania Muzeum Hutnictwa Cynku;
- Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach;
- Parafia św. Barbary Katowice-Giszowiec
- Śląski Klub Fantastyki
oraz Naczelnik Wydziału Kultury – Pani Edyta Sytniewska,  Zastępca Naczelnika Wydziału Kultury -  Pani Jowita Hercig oraz pracownicy Wydziału Kultury – Pani Izabela Czajka i Pan Marek Tausznik. Zaproszenie na spotkanie skierowano drogą mailową do współpracujących z Wydziałem Kultury organizacji (łącznie ponad 50), wyświetlono wewnętrznymi kanałami internetowymi, przekazywano ustnie podczas bieżących spotkań, bądź rozmów telefonicznych, a także zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice.
Spotkanie składało się z 2 części. Pierwsza dotyczyła współpracy organizacji pozarządowych z Wydziałem Kultury, analizy wyników I i II edycji Otwartego Konkursu Ofert w roku 2017 oraz planowanych terminów ogłoszenia I i II edycji Otwartego Konkurs Ofert na rok 2018. Druga część natomiast poświęcona została pytaniom, problemom, wątpliwościom dotyczącym działań NGO w obszarze kultury.
    Na początku spotkania Pani Naczelnik Edyta Sytniewska przywitała przedstawicieli organizacji pozarządowych i podziękowała za przybycie. W pierwszej kolejności podsumowała Otwarte Konkursy Ofert z 2017 r., na które Wydział Kultury przeznaczył łącznie kwotę 1 030 000,00 zł, a rozdysponował 967 650,00 zł. Kwoty nierozdysponowane i wynikające z rezygnacji podmiotów ze wsparcia finansowego zasiliły pulę „małych grantów”. Łącznie złożono 186 ofert, podpisano 94 umowy na realizację zadań publicznych. Następnie Pani Naczelnik przedstawiła informację dotyczącą realizacji zadań w trybie tzw. małych grantów, na które w 2017 r. zaplanowano kwotę 70 000,00zł. W trakcie roku kwota na zadanie została zwiększona do 152 350,00zł. Łącznie złożono 42 wnioski   z czego dofinansowano 20.                          
    W dalszej kolejności Pani Naczelnik Sytniewska podała plan budżetu na współpracę z organizacjami pozarządowymi na rok 2018. Na nowy rok zaplanowano środki wysokości 1 065 000,00 na zadania realizowane w trybie Otwartych Konkursów Ofert oraz 100 000,00 na Małe Granty. Na I edycję przeznacza się 525 000,00 – z podziałem na:
-    Edukację Kulturalną – 40 000,00PLN
-    Edukację Regionalną – 10 000,00 PLN
-    Inicjatywy Kulturalne – 265 000,00 PLN
-    Promocję Kulturalną – 100 000,00 PLN
-    Lato w Mieście, Festyny Środowiskowe – 110 000,00 PLN.
Na II edycję planuje się przeznaczyć kwotę 540 000,00. Kwota ta w trakcie roku może ulec zmianie (zależy od wyniku I edycji konkursu). I edycja obejmie okres realizacji zadań od 01.03.2018r. do 31.08.2018r., a II edycja od 01.07.2018r. do 10.12.2018r.
Pani Naczelnik wspomniała również, że niezwykle ważne jest dotrzymywanie wszelkich terminów związanych z rozliczeniem zadania, czyli złożenie sprawozdania w terminie 30 dni od dnia zakończenia zadania, a w przypadku niewykorzystanej części dotacji zwrot środków w terminie 15 dni od dnia zakończenia zadania.
    Druga część spotkania rozpoczęła się od pytania zadanego przez przedstawiciela Fundacji Dom Modernisty, Pana Wojciecha Siegmunda. Dotyczyło ono kosztów kwalifikowanych, które mogą być finansowane z dotacji z Urzędu Miasta Katowice, a dokładniej pokrycia kosztów transportu w związku z realizacją zadania. Pani Naczelnik odpowiedziała, że zgodnie z zapisem znajdującym się w warunkach Otwartego Konkursu Ofert do kosztów kwalifikowanych, które mogą być sfinansowane z dotacji z Urzędu Miasta Katowice, zalicza się zakup usług niezbędnych do wykonania zadania (czyli na przykład transport). Poruszone zostały także kwestie merytoryczne wystawy. Kolejne pytanie zadał Pan Tomasz Czekański, przedstawiciel Parafii św. Barbary Katowice-Giszowiec. Dotyczyło ono trybu składania ofert Małego Grantu w przypadku, gdy realizacja zadania planowana jest na początku stycznia 2018 roku. Pani Naczelnik udzieliła odpowiedzi, iż oferta musi zostać złożona minimum 21 dni przed terminem realizacji zadania, czyli w grudniu 2017 roku. Następnie Pan Andrzej Dawidowski, przedstawiciel Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach zapytał, czy istnieje szansa stworzenia III edycji konkursu, która umożliwiałaby całoroczny termin realizacji zadania. Pani Naczelnik odpowiedziała z kolei, że nie jest to wskazane ze względu na ograniczone środki.
    Następnie Pani Naczelnik Edyta Sytniewska zapytała przedstawicieli organizacji czy mają jakieś uwagi co do współpracy z Wydziałem i jego pracownikami.  Pani Naczelnik podkreśliła, że spotykamy się również po to, by dzielić się negatywnymi wnioskami  i uwagami, więc jeżeli takie są i dotyczą warunków konkursowych, bądź też pracy Wydziału lub konkretnych pracowników to prosi o zabranie głosu w tej sprawie. Wobec braku uwag Pani Naczelnik podziękowała za przybycie, zachęciła do składania interesujących projektów i życzyła powodzenia w konkursie.


    Ogłoszenie

Naczelnik Wydziału Kultury UM Katowice zaprasza na konsultacje branżowe z organizacjami pozarządowymi działającymi w sektorze kultury, które odbędą się 28.11.2017 r. o godz. 15.00 w budynku UM Katowice na Rynku 1 w sali 701.


W dniu 11.04.2017r. o godz. 15.00 w sali nr 315 przy ul. Młyńskiej 4 odbyła się konsultacja branżowa Wydziału Kultury Urzędu Miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi działającymi w sektorze kultury. Protokół z konsultacji branżowej z Wydziałem Kultury z dnia 11.04.2017 r. znajdą Państwo w poniższym załączniku.


protokół 11 04 2017.pdfOTWARTY KONKURS OFERT O UDZIELENIE DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA KATOWICE PODMIOTOM UPRAWNIONYM W FORMIE WSPARCIA NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W DZIEDZINIE KULTURY


OTWARTY KONKURS OFERT O UDZIELENIE DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA KATOWICE PODMIOTOM UPRAWNIONYM W FORMIE WSPARCIA NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W DZIEDZINIE KULTURY W ZAKRESIE EDUKACJI KULTURALNEJ

http://bip.katowice.eu/Ogloszenia/TablicaOgloszen/dokument.aspx?idr=101947&menu=679


OTWARTY KONKURS OFERT O UDZIELENIE DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA KATOWICE PODMIOTOM UPRAWNIONYM W FORMIE WSPARCIA NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH  W DZIEDZINIE KULTURY W ZAKRESIE EDUKACJI REGIONALNEJ

http://bip.katowice.eu/Ogloszenia/TablicaOgloszen/dokument.aspx?idr=101948&menu=679

OTWARTY KONKURS OFERT O UDZIELENIE DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA KATOWICE PODMIOTOM UPRAWNIONYM W FORMIE WSPARCIA NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH  W DZIEDZINIE KULTURY W ZAKRESIE INICJATYW KULTURALNYCH

http://bip.katowice.eu/Ogloszenia/TablicaOgloszen/dokument.aspx?idr=101949&menu=679

OTWARTY KONKURS OFERT O UDZIELENIE DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA KATOWICE PODMIOTOM UPRAWNIONYM W FORMIE WSPARCIA NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH  W DZIEDZINIE KULTURY W ZAKRESIE LATA W MIEŚCIE, FESTYNÓW ŚRODOWISKOWYCH

http://bip.katowice.eu/Ogloszenia/TablicaOgloszen/dokument.aspx?idr=101950&menu=679

OTWARTY KONKURS OFERT O UDZIELENIE DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA KATOWICE PODMIOTOM UPRAWNIONYM W FORMIE WSPARCIA NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH  W DZIEDZINIE KULTURY W ZAKRESIE PROMOCJI KULTURALNEJ

http://bip.katowice.eu/Ogloszenia/TablicaOgloszen/dokument.aspx?idr=101951&menu=679


Wyniki I edycji Otwartego Konkursu Ofert w dziedzinie kultury

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101097/1220-2017%20zarządzenie%20-%20wyniki%20I%202017.pdfW dniu 15 grudnia 2016 zakończył się nabór wniosków w otwartym konkursie ofert w dziedzinie kultury. Zakres konkursu dotyczył udzielenia dotacji z budżetu Miasta Katowice podmiotom uprawnionym w formie wsparcia na realizację projektów kulturalnych w obszarze edukacji kulturalnej, edukacji regionalnej, promocji kulturalnej, inicjatyw kulturalnych oraz wydarzeń planowanych w ramach lata w mieście, festynów środowiskowych. Wzorem lat ubiegłych ogłoszenie konkursu poprzedzone było konsultacją branżową z Naczelnikiem Wydziału Kultury. Jej tematem były zmiany wynikające z nowego rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakresie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, umowy i sprawozdania oraz zmiany w ogłoszeniach konkursowych. Omówiona została także bieżąca współpraca z Wydziałem Kultury. Protokół ze spotkania można przeczytać poniżej.

protokół - konsultacja branżowa 17.11 - ostatni.pdf​​

​​