Budżet Miasta Katowice w pigułce 2019

Już po raz kolejny katowiczanie mogą zapoznać się z „Budżetem miasta w pigułce". Jest to skrócona informacja o budżecie. W przejrzystą, graficzną formę ujęte zostały m.in. dochody i wydatki miasta, remonty i planowane wydatki majątkowe z podziałem na dzielnice, czy koszty zadań z budżetu obywatelskiego. Przystępna forma ma zachęcić mieszkańców do sięgania po ten najważniejszy finansowy dokument miasta.

Tradycyjny „Budżet miasta", to opasły tom, składający się z kilkuset stron tekstu i tabel z danymi uwzględniającymi zarówno realne do uzyskania dochody, jak i cele, na jakie te środki zostaną przezna­czone. Dokument ten mówi więc o tym, jak funkcjonuje miasto, jakie zadania są w nim realizowane oraz skąd i w jakiej wysokości pozyskujemy na nie fundusze. Budżet miasta pokazuje, jakie wydatki są ponoszone na transport publiczny, edukację najmłodszych katowiczan, na kwestie bezpieczeństwa publicznego, działalność kulturalną i sportową czy na profilaktykę ochrony zdrowia.

„Budżet w pigułce" przedstawia wspomniany plan finansowy w bardziej przejrzystej formie. Wykorzystana w materiale kolorystyka jest zgodna z identyfikacją wi­zualną miasta, a zastosowana technika 3D pomaga wyobrazić sobie ogrom zaangażowanych środków. Publikacja pokazuje także, że każdy katowiczanin ma wpływ na to, jak wydawane są pieniądze w mie­ście – m.in. poprzez zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego, które w corocznym, wrze­śniowym głosowaniu wybierają sami mieszkańcy.

W 2019 roku wpływy do budżetu miasta wyniosą ponad 2,1 mld zł, a łączne wydatki – ponad 2,4 mld zł. Przewidywany deficyt budżetowy zostanie wyrównany nadwyżką finansową z lat ubiegłych oraz środkami z zaciągniętych pożyczek i kredytów. Warto wspomnieć, że sytuacja finansowa Katowic jest bardzo dobra, co ma odzwierciedlenie w najwyższych możliwych ocenach agencji ratingo­wych, które uzyskujemy.

Dlaczego warto złożyć deklarację PIT właśnie w Katowicach?

Dochody z udziału w podatku od osób fizycznych (PIT) stanowią główne źródło finansowania zadań Miasta.

Miasto, aby mogło wydawać pieniądze na różne potrzeby mieszkańców, np. w zakresie kultury, sportu, rekreacji, utrzymania żłobków, przed­szkoli i szkół czy też realizacji wielu projektów w zakresie przebudowy i modernizacji infrastruk­tury miejskiej, musi je najpierw pozyskać.

Dochody budżetu w 2019 roku wyniosą ponad 2,1 mld zł, z czego ponad 596 mln zł (tj. 28,2%) to dochody uzyskiwane z części podatku docho­dowego płaconego przez mieszkańców (tzw. PIT). Statystycznie na jednego mieszkańca z deklaracji PIT Katowice pozyskują 2.048 zł.

Środki z podatku PIT oznaczają możliwość realizacji wielu zadań wybranych w głosowaniu w ramach budżetu obywatelskiego, pozwalają dofinanso­wać komunikację publiczną, wybudować obiekty sportowe i kulturalne (w tym baseny, boiska, sta­dion i wiele innych), zorganizować duże imprezy kulturalne i sportowe oraz osiedlowe spotkania i festyny w dzielnicach.

Pamiętaj, że odprowadzając podatek w Katowi­cach – masz realny wpływ na życie swojej rodziny i społeczności lokalnej.

Im więcej osób będzie odprowadzać podatek w Katowicach, tym więcej pożytecznych projek­tów będziemy mogli zrealizować.

Czy trzeba być zameldowanym w Katowicach aby złożyć deklarację PIT w Katowicach?

Do złożenia PIT w Katowicach nie trzeba być tu zameldowanym. Zmiana urzędu skarbowego jest prosta – składając roczne zeznanie PIT podajemy w formularzu adres zamieszkania w Katowicach.

Jeśli PIT składa pracodawca – wystarczy poinfor­mować go o zmianie adresu zamieszkania dla ce­lów podatkowych.

Mieszkasz w Katowicach, a wybierasz do rozliczeń PIT urząd skarbowy w innym mieście – co się dzieje z Twoimi pieniędzmi?

Jeżeli mieszkasz w Katowicach i składasz dekla­rację PIT gdzie indziej – Twoje pieniądze zostaną wykorzystane w innej miejscowości. Zapewne też są tam potrzebne. Ale warto się zastanowić, czy własne pieniądze chciałbyś przeznaczyć na remont domu sąsiada lub wybudowanie mu hali sportowej, zamiast przeznaczać je na własne po­trzeby.


2019_budzet_w_pigulce.pdf

2018_budzet_w_pigulce.pdf

2017_budzet_w_pigulce.pdf