30 października 2019
Konkurs - Nagroda im. Józefa Kocurka w dziedzinie działalności społecznej - termin naboru wniosków przedłużony
Prezydent Miasta Katowice zaprasza do udziału w konkursie na doroczną Nagrodę im. Józefa Kocurka w dziedzinie działalności społecznej

Informujemy o przedłużeniu terminu składania wniosków

do „Nagrody im. Józefa Kocurka w dziedzinie działalności społecznej"

do dnia 15 listopada 2019r.

 

Doroczna Nagroda im. Józefa Kocurka w dziedzinie działalności społecznej" za szczególne zaangażowanie na rzecz mieszkańców miasta Katowice  przyznawana jest przez Prezydenta Miasta Katowice na podstawie regulaminu przyjętego Zarządzeniem nr 558/2019 z dnia 25 września 2019 roku.

NAGRODA MOŻE BYĆ PRZYZNANA:

  • osobom prawnym,
  • osobom fizycznym,
  • jednostkom nie posiadającym osobowości prawnej lub członkom organizacji wymienionych w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej „ustawą" (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.).

WNIOSKI O PRZYZNANIE NAGRODY MOGĄ ZGŁASZAĆ:
  • mieszkańcy Katowic - jeżeli kandydatura zostanie poparta 30 głosami mieszkańców z tym, że dana grupa mieszkańców może zgłosić jedną kandydaturę,
  • organizacje pozarządowe oraz członkowie organizacji wymienionych w art. 3 ustawy oraz jednostki miejskie.

NAGRODĘ STANOWI STATUETKA I DYPLOM

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU:
  1. Wniosek o przyznanie Nagrody należy złożyć na obowiązującym formularzu stanowiącym załącznik do regulaminu konkursu (Zarządzenie Prezydenta Miasta Katowice nr 558/2019 z dnia 25.09.2019 r.).

  2. Formularz wniosku wraz z załącznikami należy złożyć w:

  • kancelarii Urzędu Miasta Katowice lub
  • przesłać na adres Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice ul. Rynek 1, 40-003 lub
  • drogą elektroniczną na adres ps@katowice.eu  

w terminie do 15 listopada 2019 r.


Już od 2012 r. nagrodę otrzymują społecznicy za swoją bezinteresowną pracę na rzecz mieszkańców naszego miasta.


Załącznik Nr 1 - WNIOSEK - ngo lub j.m_.doc

Załącznik Nr 2 - wniosek mieszkańcow.doc

Zarządzenie Prezydenta Miasta Katowice

558-2019b.pdf