12 czerwca 2019
Stypendia PRYMUS za osiągnięcia w roku szkolnym 2018/2019
Informacja nt. aplikowania o przyznanie stypendium w nowym trybie.

5 czerwca br. rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla dzieci i młodzieży
w ramach Miejskiego Programu Stypendialnego dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych ,,Prymus".
Link do konsultacji: https://pks.katowice.eu/default.aspx?g=posts&t=8398#post31552

 

Uchwała będzie poddana głosowaniu na najbliżej sesji Rady Miasta w dniu 27 czerwca br.  Wprowadza m.in. zmiany w aspekcie proceduralnym - zawiera nowy druk wniosku, a także wydłuża termin
jego składania do dnia 16 sierpnia br.

Pomimo tego, iż uchwała nr XXIII/490/12 Rady Miasta Katowice z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla dzieci i młodzieży
w ramach Miejskiego Programu Stypendialnego dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych ,,Prymus", zmieniona uchwałą nr LIII/1078/18 Rady Miasta Katowice z dnia 1 marca 2018 r., nadal obowiązuje, prosimy o nieskładanie wniosków w "starym trybie" i rozpoczęcie aplikowania o stypendium wg nowych zasad, po wejściu w życie konsultowanej obecnie uchwały.

 

Biorąc pod uwagę, że przedmiotowa uchwała jest prawem miejscowym czyli zaczyna obwiązywać 14 dni od daty opublikowania w dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, można przewidywać, że jej wejście w życie nastąpi mniej więcej w drugiej połowie lipca.

Informacja o jej opublikowaniu i wejściu w życie zostanie niezwłocznie podana do publicznej informacji, poprzez zamieszczenie na stronie internetowej.​