05 marca 2018
Konsultacje projektu uchwały w sprawie podziału Miasta Katowice na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miasta Katowice
Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalności pożytku publicznego działających na terenie miasta Katowice do wnoszenia uwag i opinii

Prezydent Miasta Katowice ogałasza konsultacje projektu uchwały w sprawie podziału Miasta Katowice na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miasta Katowice na podstawie uchwały nr LII/1237/14 Rady Miasta Katowice z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego.
W związku z powyższym zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie miasta Katowice, do wnoszenia uwag i opinii w terminie od dnia 5.03.2018 r. do dnia 19.03.2018 r. za pośrednictwem załączonego formularza opinii.

Formularz należy:
- przesłać na adres Urząd Miasta Katowice, Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice, lub
- złożyć osobiście w Wydziale Spraw Obywatelskich za pośrednictwem Kancelarii Urzędu Miasta Katowice, Rynek 1, 40-003 Katowice, lub
- przesłać dokument za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: wybory@katowice.eu, lub
- załączyć w formie pliku na Platformie Konsultacji Społecznych Urzędu Miasta Katowice


Pliki do pobrania:

projekt uchwały
formularz zgłoszenia opinii