09 czerwca 2015
Wybory na kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach III kadencji
Zapraszamy organizacje pozarządowe do głosowania od 10 czerwca br. na kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach III kadencji

​​

Zapraszamy organizacje pozarządowe do głosowania na kandydatów

do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach III kadencji.

 

Kandydaci -  przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie działających na terenie Miasta Katowice, którzy zostali zgłoszeni do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach III kadencji:

 

1. Wiesława Rak - Śląski Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża, ul. PCK 8, Katowice

2. Ewa Łuczak - Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum nr 20, ul. Gen. Z.W. Jankego 160, Katowice

3. Aleksandra Cajgner  - Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, Ul. Warszawska 27, Katowice

4. Maciej Psych Smykowski - Piaskowy Smok, ul. Reymonta 20a, Katowice

5. Krystyna Gwizdoń - Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym, ul. H. Dąbrowskiego 55A, Chorzów

6. Krzysztof Hołyński - Stowarzyszenie Wspierania organizacji Pozarządowych MOST, ul. Kościuszki 70/1, Katowice

7. Izabela Gołaszczyk –Sobczyk - Katowickie Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Dwójka", ul. Ks. Bpa Bednorza 22, Katowice

8. Zbigniew Rudnicki - Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum Komputerów, Pl. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 1, Katowice

9. Tomasz Szabelski - Stowarzyszenie Inicjatywa, Plac Sejmu Śląskiego 2/45, Katowice

10. Grzegorz Augustyn - Stowarzyszenie „Blok Aktywni Razem", ul. Górniczego Stanu 22, Katowice


 

Zasady głosowania: 

1. Zgodnie z trybem przyjętym Uchwałą nr XXXV/793/13 Rady Miasta Katowice z dnia 27.03.2013r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach każda organizacja pozarządowa, prowadząca działalność na terenie Miasta Katowice, może oddać głos maksymalnie na 8 kandydatów do Rady na karcie do głosowania od 10 czerwca do 23 czerwca 2015r.

 

 

2. Głos oddaje się poprzez wrzucenie karty do głosowania do specjalnie przygotowanej urny wyborczej.

 

Urny znajdują się:

- w Wydziale Polityki Społecznej, Rynek 1, pok. 808,

godz. otwarcia: poniedziałek – piątek  7.30-15.30;

-  w Inkubatorze Społecznej Aktywności, ul. Młyńska 5,

godz. otwarcia:  poniedziałek, środa, piątek: 10.00-16.00; wtorek, czwartek: 14.00-19.00.

 

3. Głosujący jest zobowiązany do złożenia upoważnienia do głosowania potwierdzonego podpisami osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej oraz potwierdzenia udziału w głosowaniu poprzez złożenie podpisu na liście.

 

4. Do 7 dni od daty zakończenia głosowania pełniąca kadencję Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach wyłoni spośród swojego składu Komisję Skrutacyjną.

 

5. Wyniki głosowania uwzględniające ilość głosów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów oraz informację o tym, którzy kandydaci weszli w skład Rady, Prezydent Miasta Katowi ogłosi na stronie portalu miejskiego Katowice.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Katowice oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta Katowice w ciągu 7 dni od daty zakończenia głosowania.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Polityki Społecznej, tel. 32 2593-746.

 

Pliki do pobrania:

- Wykaz imienny kandydatów wraz z opisem kandydata (spis alfabetyczny wg nazwisk):

Grzegorz Augustyn - Stowarzyszenie BLOK AKTYWNI RAZEM.pdf

Aleksandra Cajgner - Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej.pdf

Izabela Golaszczyk - Sobczyk - Katowickie Stowarzyszenie Trzezwosciowe DWOJKA.pdf

Krystyna Gwizdon - Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym.pdf

Krzysztof Holynski - Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarzadowych MOST.pdf

Ewa Luczak - Stowarzyszenie Przyjaciol Gimnazjum nr 20 w K-cach.pdf

Wieslawa Rak - Polski Czerwony Krzyz - Slaski Oddzial Okregowy.pdf

Zbigniew Rudnicki - Stowarzyszenie Przyjaciol Muzeum Komputerow.pdf

Maciej Psych Smykowski - Piaskowy Smok.pdf

Tomasz Szabelski - Stowarzyszenie Inicjatywa.pdf

 

- Karta do głosowania:

Karta do głosowania - Rada Pozytku III kadencji.doc 

Lista kandydatów zgłoszonych na członków Rady III kadencji.doc

 

Zgodnie z uchwałą Rada liczy 16 członków, w tym: 

1. dwóch przedstawicieli Rady Miasta Katowice,

2. sześciu przedstawicieli Prezydenta Miasta Katowice wybranych spośród komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Katowice,

3. ośmiu przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie działających na terenie Miasta Katowice.

Kadencja Rady trwa dwa lata.