Stypendia PRYMUS za osiągnięcia w roku szkolnym 2018/2019 - IX edycja!!!


W dniu 27 czerwca 2019 r. na sesji Rady Miasta Katowice została podjęta uchwała w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla dzieci i młodzieży w ramach Miejskiego Programu Stypendialnego dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych „Prymus"

pobierz uchwałę i kryteria

Wnioski składamy do 16 sierpnia br.

 w Punkcie Podawczym Urzędu Miasta Katowice przy ul. Rynek 1,

w godzinach pracy Urzędu 

lub za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego)


1. Wniosek wraz z klauzulą - pobierz.docx

2. Rozporządzenie MENiS z dnia 29 stycznia. 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.) - pobierz

3. Konkursy, olimpiady, turnieje


Ważne!!!

Stypendium miejskie jest opodatkowane podatkiem dochodowym w wysokości 18% dopiero po przekroczeniu kwoty 3.800 zł. w skali roku.

Oznacza to, że w przypadku, gdy uczeń otrzyma stypendium z dwóch różnych źródeł, a ich wysokość łącznie przekroczy kwotę zwolnioną 3.800 zł. - przy składaniu rocznego zeznania podatkowego przez stypendystę za dany rok podatkowy może wystąpić konieczność zapłaty podatku od otrzymanej kwoty powyżej 3.800 zł.


KONKURS STYPENDIALNY W RAMACH „PROGRAMU WSPIERANIA EDUKACJI UZDOLNIONEJ MŁODZIEŻY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO"

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs stypendialny w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży województwa śląskiego" obowiązującego od lipca 2018 roku do czerwca 2021 roku. Jego celem jest zwiększenie szans edukacyjnych młodzieży, pomoc uczniom w rozwijaniu ich uzdolnień i zainteresowań, a także stosowanie w praktyce zdobytej wiedzy. To także promocja młodzieży szczególnie uzdolnionej.

Do konkursu mogą aplikować uczniowie będący po pierwszej klasie szkoły średniej.

Stypendium jest wyróżnieniem indywidualnym dla ucznia, którego zainteresowania wykraczają poza obowiązujący program nauczania. Kandydaci muszą uzyskać w ostatnim roku szkolnym średnią ocen 4,80 i udokumentować uzyskane osiągnięcia jako laureaci i finaliści w olimpiadach, konkursach, turniejach lub poszczycić się publikacją prac naukowych. Podstawą przyznania stypendium mogą też być wybitne osiągnięcia w pracy badawczo-naukowej, znaczące osiągnięcia artystyczne i sportowe, a także działalność społeczna (wolontariat) lub współpraca międzynarodowa.

Z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić dyrektor szkoły, wychowawca lub nauczyciel prowadzący, rodzice lub opiekunowie prawni oraz sami pełnoletni uczniowie. Uzyskane stypendium można przeznaczyć m.in. na: zakup literatury fachowej, pomocy naukowo-dydaktycznych, opłacenie dodatkowych kursów, lekcji, sfinansowanie publikacji prac naukowych.

W tym roku budżet wsparcia najzdolniejszych wynosi łącznie 114 000 zł. Każdy stypendysta otrzyma łącznie 3 800 zł, które będzie przekazywane w 10 transzach od września 2019 r. do czerwca 2020 r.

Wnioski o stypendium należy składać do 20 lipca 2019 roku.

Więcej informacji na stronie:

https://bip.slaskie.pl/ogloszenia_i_aktualnosci/konkursy/konkursy_2/zarzad-wojewodztwa-slaskiego-oglasza-konkurs-nabor-wnioskow-o-przyznanie-stypendiow-w-ramach-programu-wspierania-edukacji-uzdolnionej-mlodziezy-wojewodztwa-slaskiego-obowiazujacego-od-lipca-2018-roku-do-czerwca-2021-roku-.html


WYSZUKIWARKA PROGRAMÓW STYPENDIALNYCH

Fundacja Dobra Sieć od ponad 9 lat podejmuje działania na rzecz podnoszenia świadomości o istnieniu zróżnicowanych programów stypendialnych, przyznawanych nie tylko szkołach, lecz również przez organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego i firmy.

szczegółowe informacje...

 

MOJE STYPENDIUM to informacje o możliwościach finansowania dalszego rozwoju uczniów, studentów, nauczycieli, doktorantów, młodych naukowców, artystów i sportowców
więcej informacji...