​​W tym miejscu znajdziesz przydatne informacje i aktualności z działalności Młodzieżowej Rady Miasta Katowice. Poniżej przypominamy główne cele ich działania.

Celami Młodzieżowej Rady Miasta Katowice
jest podejmowanie działań o charakterze konsultacyjnym, w
szczególności w zakresie:
1) rozwijania i upowszechniania idei samorządności wśród młodzieży;
2) inicjowania, wspierania i koordynowania samorządowej działalności młodzieży;
3) kształtowania postaw prospołecznych, obywatelskich, demokratycznych i patriotycznych;
4) rozpoznawania i reprezentowania interesów młodzieży wobec instytucji publicznych orazpozarządowych;
5)
pomocy w przygotowaniu młodzieży do aktywnego funkcjonowania na rynku pracy;
6) integracji i współpracy środowisk młodzieżowych na terenie miasta Katowice;
7) zapewnienia czynnego udziału młodzieży w życiu miasta Katowice;
8) inspirowania uczestnictwa młodzieży w rozwoju kulturalnym;
9) kształtowania postaw prozdrowotnych i proekologicznych;
10) inicjowania działań edukacyjnych o charakterze europejskim oraz regionalnym