ROK SZKOLNY 2018/2019

V ŚWIĘTO PROFILAKTYKI - KATOWICE 2019

Organizatorami projektu są Urząd Miasta w Katowicach, Komenda Miejska Policji w Katowicach, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 5 w Katowicach oraz  Pałac Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego w Katowicach.

Tematem przewodnim tegorocznej edycji projektu jest: „Katowice miasto otwartych ludzi".

Projekt adresowany jest do młodzieży katowickich szkół podstawowych – klas 7 i 8, oddziałów gimnazjalnych oraz szkół ponadpodstawowych. Ma na celu zaangażowanie młodzieży w przeciwdziałanie zagrożeniom i patologiom społecznym, promocję zdrowego trybu życia, wolnego od wszelkich uzależnień, przemocy i agresji, rozwijanie własnych zainteresowań jako alternatywnej formy spędzania wolnego czasu i promocji pozytywnych postaw życiowych wśród rówieśników.

Święto Profilaktyki stanowi podsumowanie najważniejszych programów i projektów profilaktycznych realizowanych w roku szkolnym w katowickich szkołach – Miejskich Programów Profilaktycznych "Bezpieczny Gimnazjalista", "Bezpieczna Młodzież", Festiwalu Spektakli Profilaktycznych, Przeglądu i Konkursu Spotów Profilaktycznych", Katowickiego Turnieju Debat Oksfordzkich, projektu profilaktycznego "Dzień Bezpiecznego Internetu".

V Święto Profilaktyki - Katowice 2019 stanowi projekt twórczej profilaktyki rówieśniczej, młodych ludzi rozmawiających ze swoimi rówieśnikami o sprawach trudnych. Zaproponowana konwencja realizacji profilaktyki jest wyrazem poszukiwania bardziej efektywnych narzędzi profilaktycznych, tworzonych przez samą młodzież, źródeł oddziaływania profilaktycznego przez sztukę: spektakle profilaktyczne, filmy, poezja, fotografia. Święto Profilaktyki jest swoistym manifestem młodych ludzi wyrażających swój sprzeciw przeciwko uzależnieniom, przemocy, agresji i obojętności na drugiego człowieka. Projektowi towarzyszy propagowanie mody na życie bez uzależnień, dbałości o drugiego człowieka, jego zdrowie i bezpieczeństwo. W projekcie, każdy młody człowiek może znaleźć miejsce dla siebie, dla rozwijania swoich zainteresowań. Wartością programu są młodzi ludzie, którzy chcą działać dla drugiego człowieka. Święto Profilaktyki to głos młodzieży w profilaktyce bezpieczeństwa.


 

KONKURS NA PLAKAT PROFILAKTYCZNY

 „ŚWIAT ZAMKNIĘTY W EKRANIE SMARTFONA"


Pałac Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego w Katowicach, Urząd Miasta w Katowicach, Komenda Miejska Policji w Katowicach oraz Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 5 w Katowicach  zapraszają uczniów klas 7 i 8, oddziałów gimnazjalnych oraz szkół ponadpodstawowych miasta Katowice do udziału w konkursie na plakat profilaktyczny w ramach Dnia Bezpiecznego Internetu.

Podsumowanie konkursu odbędzie się w dniu 4 marca 2019 r. w  Pałacu Młodzieży w Katowicach przy ul. Mikołowskiej 26.

Na konkurs należy zgłaszać prace o tematyce związanej z bezpieczeństwem w Internecie. Laureaci konkursu zostaną zaproszeni wraz z delegacją swojej szkoły na podsumowanie projektu w dniu 4 marca 2019 roku. Wyróżnione  prace zostaną zaprezentowane podczas V Katowickiego Święta Profilaktyki Katowice 2019, autor najlepszego plakatu zostanie poproszony o jego omówienie.  


FESTIWAL PRZEDSTAWIEŃ PROFILAKTYCZNYCH

„RÓŻNIĆ SIĘ I SZUKAĆ WSPÓLNEGO CELU"

Urząd Miasta w Katowicach, Komenda Miejska Policji w Katowicach, Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna nr 5 w Katowicach oraz  Pałac Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego w Katowicach zapraszają uczniów klas 7 i 8, oddziałów gimnazjalnych oraz szkół ponadpodstawowych miasta Katowice do udziału w Festiwalu Przedstawień Profilaktycznych.

Festiwal  odbędzie się w dniu 26 marca 2019 r. w Sali Teatralnej Pałacu Młodzieży w Katowicach przy ul. Mikołowskiej 26.

Na festiwal można zgłaszać spektakle o tematyce związanej z bezpieczeństwem i profilaktyką.

Grupy teatralne biorące udział w Festiwalu, zostaną zaproszone na Festiwal wraz z reprezentacją swojej szkoły. Prezentowane spektakle zostaną omówione przez ich autorów w formie dyskusji rówieśniczej. Najlepszy spektakl zostanie zaprezentowany i nagrodzony podczas V Katowickiego Święta Profilaktyki Katowice 2019


 

KONKURS I PRZEGLĄD SPOTÓW PROFILAKTYCZNYCH

„JESTEM SOBĄ I SZANUJĘ INNYCH"

Urząd Miasta w Katowicach, Komenda Miejska Policji w Katowicach, Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 5 w Katowicach oraz X Liceum Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskiego w Katowicach zapraszają uczniów klas 7 i 8, oddziałów gimnazjalnych oraz szkół ponadpodstawowych miasta Katowice do udziału w Przeglądzie i Konkursie spotów profilaktycznych.

Przegląd odbędzie się w dniu 14 maja 2019r w siedzibie Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej (CINiBA) przy ulicy Bankowej 11a w Katowicach.

Do Przeglądu można zgłaszać spoty o tematyce związanej z bezpieczeństwem i profilaktyką.

Przeglądowi będzie towarzyszył Konkurs, w którym wyłonione zostaną najlepsze filmy.

Uczestnicy, którzy zgłoszą spoty do Konkursu, zostaną zaproszeni na Przegląd wraz z reprezentacją swojej szkoły.

Podczas Przeglądu wybrane spoty zostaną omówione przez ich autorów w formie dyskusji rówieśniczej. Najlepszy spot zostanie zaprezentowany i nagrodzony podczas V Katowickiego Święta Profilaktyki Katowice 2019.


 

KONKURS PLASTYCZNY NA PROJEKT OKŁADKI DO PUBLIKACJI ZAWIERAJĄCEJ MATERIAŁY EDUKACYJNE 

DLA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

MIEJSKI PROGRAMU PROFILAKTYCZNY „BEZPIECZNA MŁODZIEŻ"

 

Konkurs organizowany jest w związku z realizacją Miejskiego Programu Profilaktycznego pt. „BEZPIECZNA MŁODZIEŻ". Przedmiotem konkursu jest wykonanie projektu okładki do wyżej wymienionej publikacji.

Celami konkursu jest inspirowanie młodzieży do twórczej aktywności, umożliwienie uczniom  prezentacji swoich talentów artystycznych, współuczestniczenie w tworzeniu  elementów programu profilaktycznego.

Adresatami konkursu są uczniowie szkół ponadpodstawowych miasta Katowice.

  

 

KONKURS PLASTYCZNY NA PROJEKT OKŁADKI DO PUBLIKACJI ZAWIERAJĄCEJ MATERIAŁY EDUKACYJNE 

DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

MIEJSKI PROGRAMU PROFILAKTYCZNY „BEZPIECZNE DZIECKO – PRZYJACIEL SZNUPKA. BEZPIECZNY NASTOLATEK"

 

Konkurs organizowany jest w związku z realizacją Miejskiego Programu Profilaktycznego. Bezpieczne dziecko przyjaciel Sznupka oraz Bezpieczny gimnazjalista. Przedmiotem konkursu jest wykonanie projektu okładki do poprawionej publikacji, uwzględniającej reformę systemu edukacji.

Celami konkursu jest inspirowanie uczniów do twórczej aktywności, umożliwienie uczniom prezentacji swoich talentów artystycznych, współuczestniczenie w tworzeniu elementów programu profilaktycznego.

Adresatami konkursu są uczniowie klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych.


 

KONKURS NA WYKONANIE PLAKATU: „MAM WŁASNE ZDANIE - WIEM KIEDY POWIEDZIEĆ NIE"

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYCZNY "BEZPIECZNE DZIECKO - PRZYJACIEL SZNUPKA"

Konkurs organizowany jest w związku z realizacją Miejskiego Programu Profilaktycznego pt. „BEZPIECZNE DZIECKO – PRZYJACIEL SZNUPKA".

Zadaniem konkursowym jest wykonanie plakatu promującego postawę asertywną względem nieodpowiednich zachowań.

Celami konkursu jest promowanie pozytywnych postaw społecznych, kształtowanie postawy asertywności, wzmocnienie samooceny i poczucia własnej wartości, rozwijanie kreatywności i umiejętności wyrażania myśli i uczuć w formie plastycznej.

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas V-VI szkół podstawowych miasta Katowice.

 


KONKURS PLASTYCZNY PT. „DBAM O SWOJE BEZPIECZEŃSTWO"

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYCZNY  BEZPIECZNE DZIECKO – PRZYJACIEL SZNUPKA

Konkurs organizowany jest w ramach Miejskiego Programu Profilaktycznego "Bezpieczne Dziecko - Przyjaciel Sznupka". Organizatorem konkursu jest Straż Miejska w Katowicach przy współpracy z Radą Pedagogów i Psychologów Szkolnych Miasta Katowice, Wydziałem Zarządzania Kryzysowego i Wydziałem Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice oraz Pełnomocnikiem Prezydenta ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień.

Celami konkursu jest kształtowanie nawyku stanowczego odpowiadania NIE w sytuacjach budzących niepokój dziecka, kształtowanie świadomości, że nie wszyscy ludzie zasługują na zaufanie, wyposażenie dziecka w umiejętności prawidłowego reagowania na sytuacje zagrażające jego bezpieczeństwu, uczenie dziecka bezpiecznych zachowań, kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez prace plastyczne.

Adresatami konkursu są  uczniowie klas I - IV szkół podstawowych miasta Katowice.

Zadanie konkursowe:

•    Dla klasy I i II- Wykonanie rysunku

Narysuj sytuację w której osoba dorosła może być dla Ciebie niebezpieczna.

Jak powinieneś zachować się w takiej sytuacji.

•    Dla klasy III i IV- Wykonanie komiksu

dotyczącego sytuacji w której osoba dorosła może być dla Ciebie niebezpieczna i napisz jak powinieneś zachować się w takiej sytuacji.ROK SZKOLNY 2017/2018

Miejski Programu Profilaktyczny „BEZPIECZNY GIMNAZJALISTA-BEZPIECZNA SZKOŁA"

Konkurs Profilaktyczny na plakat pt. „POMAGAM"

Konkurs organizowany jest w związku z realizacją Miejskiego Programu Profilaktycznego pt. „BEZPIECZNY GIMNAZJALISTA-BEZPIECZNA SZKOŁA".

Celami konkursu jest promowanie pozytywnych postaw społecznych, uwrażliwienie na problemy innych, kształcenie postawy życzliwości i szacunku do innych, zachęcenie do przyjęcia aktywnej postawy wobec innych będących w potrzebie np. pomoc osobom starszym, osobom niepełnosprawnym, chorym, w trudnej sytuacji materialnej,  pomoc rówieśnikom
i młodszym uczniom w przygotowaniu do lekcji, pomoc zwierzętom, udział w różnego typu akcjach wolontariatu. Adresatami konkursu są uczniowie VII klas szkół podstawowych oraz oddziałów gimnazjalnych katowickich szkół.

Zadaniem konkursowym jest wykonanie plakatu promującego pomaganie innym, wolontariat.

Do pobrania:

 

Miejski Programu Profilaktyczny „BEZPIECZNA MŁODZIEŻ"

Konkurs na scenariusz zajęć edukacyjno-profilaktycznych pt. „Akceptacja siebie – wartość, która ma wpływ na radzenie sobie w sytuacjach trudnych"


Konkurs organizowany jest w związku z realizacją Miejskiego Programu Profilaktycznego pt. „BEZPIECZNA MŁODZIEŻ".

Zadaniem konkursowym jest opracowanie projektu scenariusza zajęć edukacyjno-profilaktycznych dla młodzieży, w których sami autorzy chcieliby uczestniczyć. Tematyka scenariusza zajęć może obejmować zagadnienia związane z budowaniem i wzmacnianiem poczucia własnej wartości, akceptacji siebie w kontekście radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, obniżonym nastrojem, uzależnieniami itp.

Celami konkursu jest kreowanie pozytywnego obrazu własnej osoby i podkreślenie znaczenia akceptacji siebie. Adresatami konkursu są uczniowie szkół ponadpodstawowych katowickich szkół.

Do pobrania:

 

 

 

Miejski Program Profilaktyczny "Bezpieczne Dziecko - Przyjaciel Sznupka"

Konkurs na wykonanie medalu „Super Przyjaciel"

Konkurs organizowany jest w związku z realizacją Miejskiego Programu Profilaktycznego pt. "Bezpieczne Dziecko - Przyjaciel Sznupka".

Zadaniem konkursowym jest wykonanie medalu „Super przyjaciel". Technika wykonania dowolna.

Celami konkursu jest kształtowanie postawy prospołecznej, uświadomienie wartości wypływających z przyjaźni, budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych, rozwijanie zdolności  plastycznych, kształtowanie postawy kreatywnej

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie  klas I – III katowickich szkół podstawowych.

Do pobrania:


 

Konkurs na wykonanie plakietki z hasłem dotyczącym Bezpieczeństwa w Internecie

Konkurs organizowany jest w związku z realizacją Miejskiego Programu Profilaktycznego pt. "Bezpieczne Dziecko - Przyjaciel Sznupka"

Zadaniem konkursowym jest wykonanie plakietki z hasłem dot. Bezpieczeństwa w Internecie. Format pracy: 15x15 cm (ustawienia atrybutu obrazu). Technika: grafika komputerowa, program Paint. 

Celami konkursu kształcenie umiejętność stosowania zasady ograniczonego zaufania w stosunku do osób nieznanych przy korzystaniu z Internetu. Rozwijanie umiejętności ochrony przed cyberprzemocą. Wdrażanie do umiejętnego reagowania w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu. Rozwijanie kreatywności twórczej poprzez wykorzystanie technologii komputerowej przy wykonaniu pracy konkursowej. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas IV-VI katowickich szkół podstawowych.

Do pobrania:

 

 

Miejski Program Profilaktyczny "Z bajką bezpieczniej"

konkurs dla przedszkolaków pt. "Bajkowy teatrzyk bezpiecznych zachowań"

Konkurs organizowany jest w ramach Miejskiego Programu Profilaktycznego "Bezpieczne Dziecko - Przyjaciel Sznupka". Organizatorem konkursu jest Straż Miejska w Katowicach przy współpracy z Radą Pedagogów i Psychologów Szkolnych Miasta Katowice, Wydziałem Zarządzania Kryzysowego i Wydziałem Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice oraz Pełnomocnikiem Prezydenta ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień.

Celami konkursu jest utrwalenie wiedzy na temat bezpiecznych zachowań, jaką wychowankowie przedszkoli zdobywają podczas spotkań profilaktycznych "Z bajką bezpieczniej" z funkcjonariuszami Straży Miejskiej. Edukacja dzieci w zakresie bezpiecznego zachowania m. in. w stosunku do osób obcych, w zakresie nawiązywania właściwych relacji rówieśniczych oraz konstruktywnego rozwiązywania konfliktów (zgodnie z przekazem dydaktycznym bajek wykorzystywanych w programie "Z bajką bezpieczniej"). Rozwijanie wyobraźni i zainteresowań artystycznych wśród dzieci oraz doskonalenie umiejętności wyrażania się poprzez sztukę. Zapoznanie dzieci z Rysiem- maskotką katowickiej Straży Miejskiej.

Adresatami konkursu są wychowankowie przedszkoli miejskich z terenu miasta Katowice wraz z wychowawcami.

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu i wykonaniu przez dzieci przedszkolne krótkiego przedstawienia teatralnego pod opieką artystyczną nauczyciela.

Do pobrania:

 

 

Miejski Program Profilaktyczny "Kibicuję Fair Play"

W trakcie ustalania - konkurs na najlepszą katowicką drużynę kibiców oraz Miejska Liga Szkolna zostaną przeprowadzone w maju 2018 r. (w chwili obecnej czekamy na potwierdzenie terminu i rezerwację boiska OS SŁOWIAN przez MOSIR - rozgrywki i konkurs kibiców trwają tydzień).


Konkurs i Przegląd Spotów Profilaktycznych

realizowany w ramach programu Profilaktyki Rówieśniczej w Katowicach

Temat Przewodni „Bezpieczni w Katowicach”

 1. Organizatorami projektu są Urząd Miasta w Katowicach, Komenda Miejska Policji
  w Katowicach, Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 5 w Katowicach oraz X Liceum Ogólnokształcące
  im. I.J. Paderewskiego w Katowicach.

 1. Przegląd odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2018r (czwartek). w siedzibie Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej (CINiBA) przy ulicy Bankowej 11a w Katowicach.

 1. Na przeglądzie i w konkursie prezentowane są spoty o tematyce związane z bezpieczeństwem i profilaktyką. Tematem przewodnim tegorocznej edycji festiwalu jest "Bezpieczni w Katowicach".

 1. Projekt adresowany jest do młodzieży katowickich szkół podstawowych – klas 7, oddziałów gimnazjalnych oraz szkół ponadpodstawowych.

 1. Celem głównym Przeglądu i Konkursu jest budowanie obywatelskiego społeczeństwa, świadomego przestrzeni w której żyje i biorącego za nią odpowiedzialność.

 1. Konkurs ma na celu zaangażowanie młodzieży w przeciwdziałanie zagrożeniom i patologiom społecznym, troskę o drugiego człowieka, promocję zdrowego trybu życia, wolnego od wszelkich uzależnień, przemocy i agresji, radzenia sobie z emocjami w trudnych sytuacjach życiowych, rozwijanie asertywności i umiejętności dokonywania świadomych wyborów, własnych zainteresowań jako alternatywnej formy spędzania wolnego czasu i promocji pozytywnych postaw życiowych wśród rówieśników.

 2. Projekt jest propozycją realizacji profilaktyki w nowej konwencji, będącej wyrazem poszukiwania bardziej efektywnych narzędzi profilaktycznych, tworzonych przez samą młodzież, W projekcie, każdy młody człowiek może znaleźć miejsce dla siebie, dla rozwijania swoich zainteresowań. Wartością programu są młodzi ludzie, którzy chcą działać dla drugiego człowieka. Święto Profilaktyki to głos młodzieży w profilaktyce bezpieczeństwa!


więcej informacji o konkursie - regulamin konkursu

 

karta zgłoszeniowa - załącznik do regulaminu


Konkurs na plakat promujący bezpieczeństwo w Internecie

realizowany w ramach programu Profilaktyki Rówieśniczej w Katowicach
Temat Przewodni „Smart - STOP"

 1. Organizatorami konkursu są Pałac Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego w Katowicach, Urząd Miasta w Katowicach, Komenda Miejska Policji w Katowicach oraz Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 5 w Katowicach.
 2. Podsumowanie konkursu odbędzie się w dniu 23 lutego 2018 r. w  Pałacu Młodzieży w Katowicach przy ul. Mikołowskiej 26.  
 3. W ramach Konkursu należy wykonać plakat w dowolnej technice którego tematem przewodnim będzie: "Smart STOP!" 
 4. Projekt adresowany jest do młodzieży katowickich szkół podstawowych – klas 7 oraz oddziałów gimnazjalnych.  
 5. Celem głównym konkursu jest budowanie obywatelskiego społeczeństwa, świadomego przestrzeni w której żyje i biorącego za nią odpowiedzialność.
 6. Konkurs ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. Zwrócenie uwagi rodzicom i samym użytkownikom na zagrożenia oraz pomóc w bezpiecznym korzystaniu z Internetu. Kształtowanie zachowań związanych z ochroną wizerunku i danych w kontakcie z technologią.
 7. Konkurs jest propozycją realizacji profilaktyki zagrożeń płynących ze strony nowoczesnych mediów. Organizowany już po raz dziewiąty, za każdym razem przyciąga rzesze młodych ludzi, chcących poznać zagrożenia i sposoby przeciwdziałania im. Finał konkursu łączony jest zawsze z ciekawą prelekcją dla młodzieży a od kilku lat organiozowane są również konsultacje dla rodziców we współpracy z Komendą Miejską Policji w Katowicach, Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną nr 5 oraz Sanepidem. Relacje z podejmowanych inicjatyw zgłaszane są do Polskiego Centrum Programu Safer Internet, organizatora Dnia Bezpiecznego Internetu (DBI).

 Konkurs na prezentację multimedialną promującą bezpieczeństwo w Internecie

realizowany w ramach programu Profilaktyki Rówieśniczej w Katowicach
Temat Przewodni "Twoje dane - Twoja sprawa"

 1. Organizatorami konkursu są Pałac Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego w Katowicach, Urząd Miasta w Katowicach, Komenda Miejska Policji w Katowicach oraz Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 5 w Katowicach.
 2. Podsumowanie konkursu odbędzie się w dniu 23 lutego 2018 r. w  Pałacu Młodzieży w Katowicach przy ul. Mikołowskiej 26.  
 3. W ramach Konkursu należy wykonać przentację multimedialną, której tematem przewodnim będzie: "Twoje dane – Twoja sprawa" 
 4. Projekt adresowany jest do młodzieży katowickich szkół podstawowych – klas 7 oraz oddziałów gimnazjalnych.  
 5. Celem głównym konkursu jest budowanie obywatelskiego społeczeństwa, świadomego przestrzeni w której żyje i biorącego za nią odpowiedzialność. 
 6. Konkurs ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. Zwrócenie uwagi rodzicom i samym użytkownikom na zagrożenia oraz pomóc w bezpiecznym korzystaniu z Internetu. Kształtowanie zachowań związanych z ochroną wizerunku i danych w kontakcie z technologią. 
 7. Konkurs jest propozycją realizacji profilaktyki zagrożeń płynących ze strony nowoczesnych mediów. Organizowany już po raz dziewiąty, za każdym razem przyciąga rzesze młodych ludzi, chcących poznać zagrożenia i sposoby przeciwdziałania im. Finał konkursu łączony jest zawsze z ciekawą prelekcją dla młodzieży a od kilku lat organiozowane są również konsultacje dla rodziców we współpracy z Komendą Miejską Policji w Katowicach, Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną nr 5 oraz Sanepidem. Relacje z podejmowanych inicjatyw zgłaszane są do Polskiego Centrum Programu Safer Internet, organizatora Dnia Bezpiecznego Internetu (DBI).