Nowy kierunek studiów dla nauczycieli, animatorów kultury, osób zainteresowanych Śląskiem i szerzej: województwem śląskim: Podyplomowe Studia z Wiedzy o Regionie.
Nowy kierunek łączy elementy interdyscyplinarne z następujących dziedzin: językoznawstwa, kulturoznawstwa, historii, socjologii, geografii i przyrody w zakresie wiedzy o Śląsku jako o regionie.
Absolwenci studiów zostaną wyposażeni w umiejętności stosowania efektywnych i atrakcyjnych metod i form kształcenia nabytych podczas zajęć o charakterze akademickim, a także podczas zajęć terenowych. Podczas zajęć warsztatowych w ważnych na Śląsku miejscach słuchacze przeprowadzą ćwiczenia, które wykorzystają w pracy z uczniami, zwiedzą miasta i bezpośrednio poznają osoby, które stanowią źródło wiedzy o regionie. Staną się zatem doskonale przygotowani do pełnienia roli lidera edukacji regionalnej (tworzenie autorskich klas regionalnych, programów regionalnych i innych form edukacyjnych związanych z wiedzą o Śląsku).
Studia trwają 2 semestry i decyduje kolejność zgłoszeń!
Więcej informacji na stronie:

​​Zgodnie z Kartą Nauczyciela, n​auczyciel powinien podnosić swoją wiedzę ogólną i zawodową, korzystając z prawa pierwszeństwa do uczestnictwa we wszelkich formach doskonalenia zawodowego na najwyższym poziomie. Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli ​zostały ​wyodrębnione​​ w budżecie miasta Katowice na rok 2016.

Formy kształcenia i specjalności doskonalenia zawodowego określa Uchwała Nr XXVI/552/16 Rady Miasta Katowice z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Katowice na rok 2016.

Uchwala - pobierz 
Nauczyciele jednostek oświatowych mogą zgłosić chęć doskonalenia zawodowego dyrektorowi jednostki oświatowej. Dyrektor jednostki wraz z organem prowadzącym ustala formy i specjalności doskonalenia zawodowego nauczycieli na dany rok kalendarzowy.