Kwestionariusze diagnostyczne pomocne dla nauczycieli/dyrektorów jednostek oświatowych:

Narzędzia pomocne przy diagnozie potrzeb placówki zostały opracowane przez specjalistów z katowickich poradni celem pomocy w przeprowadzaniu wewnętrznej diagnozy potrzeb placówki w planowaniu dalszego doskonalenia i rozwoju (m.in. w opracowywaniu Rocznych Planów Rozwoju/Wspomagania):

Narzędzia pomocne przy ocenie rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym zostały opracowane przez specjalistów z katowickich poradni celem zwrócenia uwagi na zakłócenia w rozwoju dziecka na etapie przedszkolnym/szkolnym oraz podjęcie decyzji odnośnie skierowania dziecka na dalszą konsultację. Opracowanie ma charakter wyłącznie przesiewowy, jednak może być pomocne dla podjęcia dalszych działań diagnostycznych i terapeutycznych:
kwestionariusz obserwacji rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym
kwestionariusz obserwacji rozwoju dziecka w wieku wczesnoszkolnym 

Narzędzia pomocne przy ocenie uzdolnień dziecka/ucznia zostały opracowane przez specjalistów z katowickich poradni w celu zwrócenia uwagi nauczycieli bezpośrednio pracujących z dziećmi na  uzdolnienia dzieci i ułatwienie im wstępnej, przesiewowej diagnozy:
kwestionariusz oceny uzdolnień dziecka w wieku przedszkolnym 
kwestionariusz oceny uzdolnień ucznia szkoły podstawowej 

kwestionariusz oceny uzdolnień ucznia gimnazjum

​​​​Do zadań doradcy metodycznego należy w szczególności wspomaganie nauczycieli oraz rad pedagogicznych w:
1) planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego;
2) opracowywaniu, doborze i adaptacji programów nauczania;
3) rozwijaniu umiejętności metodycznych;
4) podejmowaniu działań innowacyjnych.

Doradca metodyczny realizuje zadania poprzez:
1) udzielanie indywidualnych konsultacji;
2) prowadzenie zajęć edukacyjnych, zajęć otwartych oraz zajęć warsztatowych;
3) organizowanie innych form doskonalenia wspomagających pracę dydaktyczno-wychowawczą nauczycieli;
4) organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek.

Wykaz doradców metodycznych:
Lp.​​Nazwisko i ImięPrzed​miotSzkoła lub​ placówka bazowa
1.Podemska-Pniok Ewa
pomoc psychologiczno-pedagogiczna; świetlice szkolne​Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1
2.
religia
3.Koclejda EwahistoriaIII Liceum Ogólnokształcące
4.Pośpiech Dariuszwychowanie fizyczneZespół Szkół Przemysłu Spożywczego
5.Rutkowska BeatainformatykaSzkoła Podstawowa Nr 53
6.wychowanie przedszkolnePrzedszkole Nr 32
7.
matematyczno-przyrodnicze

8.

Zarzycka  Alina
język polski​IX Liceum Ogólnokształcące
9.języki obce
​10.​Joanna Wosianekkształcenie zintegrowane​Szkoła Podstawowa Nr 53
​11.