Wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego


RODO - informacja dla rozliczających dotacje publicznych i niepublicznych placówek oświatowych
Dane osobowe uczniów/słuchaczy są przetwarzane przez Miasto Katowice/Urząd Miasta Katowice na podstawie obowiązujących przepisów prawa tj. ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) w celu realizowania nałożonych przez ustawodawcę na jednostki samorządu terytorialnego zadań, polegających na udzielaniu i rozliczaniu dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice niepublicznym oraz publicznym szkołom i innym placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne, oraz w celu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji w tych szkołach i placówkach.


Kwestionariusze diagnostyczne pomocne dla nauczycieli/dyrektorów jednostek oświatowych:


Narzędzia pomocne przy diagnozie potrzeb placówki
zostały opracowane przez specjalistów z katowickich poradni celem pomocy w przeprowadzaniu wewnętrznej diagnozy potrzeb placówki w planowaniu dalszego doskonalenia i rozwoju (m.in. w opracowywaniu Rocznych Planów Rozwoju/Wspomagania):


Narzędzia pomocne przy ocenie rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym zostały opracowane przez specjalistów z katowickich poradni celem zwrócenia uwagi na zakłócenia w rozwoju dziecka na etapie przedszkolnym/szkolnym oraz podjęcie decyzji odnośnie skierowania dziecka na dalszą konsultację. Opracowanie ma charakter wyłącznie przesiewowy, jednak może być pomocne dla podjęcia dalszych działań diagnostycznych i terapeutycznych:
kwestionariusz obserwacji rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym
kwestionariusz obserwacji rozwoju dziecka w wieku wczesnoszkolnym 


Narzędzia pomocne przy ocenie uzdolnień dziecka/ucznia zostały opracowane przez specjalistów z katowickich poradni w celu zwrócenia uwagi nauczycieli bezpośrednio pracujących z dziećmi na  uzdolnienia dzieci i ułatwienie im wstępnej, przesiewowej diagnozy:
kwestionariusz oceny uzdolnień dziecka w wieku przedszkolnym 
kwestionariusz oceny uzdolnień ucznia szkoły podstawowej 

kwestionariusz oceny uzdolnień ucznia gimnazjumZa
mówienie na sprzęt komputerowywzór_druku


Zielona szkoła

wzór wniosku dla szkoły

zarządzenie Prezydenta Miasta Katowice w sprawie dofinansowania zielonych szkół