Program Profilaktyki Rówieśniczej miasta Katowice 

Link do spotów z poprzednich konkursów (do wykorzystania): 

https://www.youtube.com/channel/UCSd3ef_EsEuAb5p8axVGDYg


Prezentacja z konferencji dla Dyrektorów Szkół i Placówek oświatowych w dniu 29 sierpnia 2018 roku

zobacz_prezentacje


Regulacje o Ochronie Danych Osobowych - RODO 

zobacz prezentację...


RODO - informacja dla rozliczających dotacje publicznych i niepublicznych placówek oświatowych
Dane osobowe uczniów/słuchaczy są przetwarzane przez Miasto Katowice/Urząd Miasta Katowice na podstawie obowiązujących przepisów prawa tj. ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) w celu realizowania nałożonych przez ustawodawcę na jednostki samorządu terytorialnego zadań, polegających na udzielaniu i rozliczaniu dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice niepublicznym oraz publicznym szkołom i innym placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne, oraz w celu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji w tych szkołach i placówkach.


Rekomendowane programy w obszarze profilaktyki i wychowania

zobacz...


Programy podnoszące jakość pracy placówki, których realizacja została zakończona przyznaniem certyfikatu

zobacz...


Opinia w sprawie Programu Nauki Zachowania

zobacz...


Opinia Kuratorium Oświaty w Katowicach w sprawie nadgodzin i nauczania indywidualnego.

zobacz...


Prezentacja z konferencji dla Dyrektorów Miejskich Przedszkoli w dniu 23 marca 2018 roku

zobacz...


Prezentacja z konferencji dla Dyrektorów Szkół i Placówek oświatowych w dniu 23 marca 2018 roku

zobacz...


Prezentacja ze spotkania dla Dyrektorów jednostek oświatowych dotycząca szkolnictwa zawodowego 

zobacz...


Notatka ze spotkania z dyrektorami placówek oświatowych z dnia 16.01.2018 r.

przeczytaj...


Rozliczanie czasu pracy 

Artykuł Gazety Prawnej dotyczący rozliczania czasu pracy na przełomie roku - Boże Narodzenie, Nowy Rok, Trzech Króli - czytaj...


Oferty pracy dla doradców metodycznych 

Prezydent Miasta Katowice zaprasza nauczycieli do podjęcia pracy w charakterze doradcy metodycznego do spraw nauczania:

- języków obcych, więcej informacji...

- kształcenia zintegrowanego, więcej informacji...

- przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, więcej informacji...

Termin składania do9kumentów to 19 maj 2017 rok. 


Informacja dla Dyrektorów jednostek oświatowych o nauczycielach uzuzpełniających etat​​


​Instrukcja w sprawie dofinansowania profilaktyki zdrowotnej dzieci realizowanej w trakcie wyjazdów śródrocznych na tzw.​ "Zielone szkoły"​ 

czytaj więcej...


VAT a opisywanie faktur

w pytaniach i odpowiedziach...


​​Komunikat CUW w sprawie Kasy

przeczytaj...


Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród członków Zespołu Obserwatorów Rynku Pracy podczas I posiedzenia

wyniki_ankiety


Informacja na temat rozliczania podatku VAT przy zakupie sprzętu komputerowego

więcej informacji...

Kolejne informacje o CUW

prezentacja_dochody_budżetowe

prezentacja_obsluga_finansowo_ksiegowa

prezentacja_dzial_rachuby

prezentacja_wydatki_budzetowe


​CUW - pytania i odpowiedzi


Dodatkowe informacje w sprawie reorganizacji ZOJO - czyli nowe CUW​

prezentacja​​Profilaktyka bezpieczeństwa

Przedstawiamy Państwu prezentację z zakresu profilaktyki bezpieczeństwa na przykładzie miasta Katowice - zobacz


Czym jest CUW? prezentacja


Obowiązek szkolny

Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia. Dyrektorzy publicznych szkół podstawowych i gimnazjów kontrolują spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodach tych szkół, a gmina kontroluje spełnianie obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat.
Niespełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Uprawnionym do złożenia wniosku o wszczęcie egzekucji jest dyrektor szkoły, zobowiązany do kontroli obowiązku rocznego przygotowania szkolnego lub obowiązku szkolnego.

​​​​