Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Inwestycja KTBS przy ul. Szerokiej 17, 19 w Katowicach - nabór wniosków na wolne mieszkanie

Inwestycja KTBS przy ul. Szerokiej 17, 19 w Katowicach - nabór wniosków na wolne mieszkanie

Miasto Katowice oraz Inwestor, Katowickie TBS Sp. z o. o., zawiadamiają, że w okresie od 03.07.2023 r. do 14.07.2023r. prowadzony będzie nabór wniosków na wynajem jednego 3-pokojowego mieszkania mieszczącego się w Katowicach przy ul. Szerokiej 17/1.

Oglądanie lokalu możliwe jest po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu z Inwestorem: (32) 253-67-13 wew. 726, 743, 752.

Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego będzie można złożyć w ww. terminie w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Katowice przy Rynku 1 (I piętro, stanowisko 20 lub 21) lub przesłać do Urzędu Miasta Katowice za pośrednictwem operatora pocztowego.

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami naboru oraz warunkami najmu lokalu mieszkalnego – informacje w tym zakresie dostępne są TUTAJ oraz poniżej.

W razie pytań dotyczących procedury wynajmu lokalu zapraszamy do kontaktu z Inwestorem (32) 253-67-13 wew. 3 lub tbs.katowice.pl.

Do pobrania:

1. Wniosek o zawarcie umowy najmu (Szeroka).pdf

2. Uchwała RMK z dnia 27.10.2022.pdf


ZASADY NABORU WNIOSKÓW

dla osób zainteresowanych zawarciem umowy najmu lokalu mieszkalnego

przy ul. Szerokiej 17/1 w Katowicach


 1. Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego należy wypełnić i złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Katowice przy Rynku 1 (I piętro, stanowisko 20 lub 21) lub przesłać do Urzędu Miasta Katowice za pośrednictwem operatora pocztowego (jeżeli wniosek składany będzie za pośrednictwem operatora pocztowego, data wpływu do Urzędu nie może być późniejsza, niż ostatni dzień przewidziany na przyjmowanie wniosków).

 2. Z jednego gospodarstwa domowego może wpłynąć jeden wniosek.

 3. Złożenie dwóch wniosków i więcej, wyklucza dalsze procedowanie drugiego i kolejnego zgłoszenia.

 4. W przypadku podania nieprawidłowych danych wniosek nie będzie rozpatrywany.

 5. W przypadku, gdy wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim (dot. również osób w trakcie rozwodu), wniosek musi być złożony z uwzględnieniem danych małżonka. Wnioski osób pozostających w związku małżeńskim na dzień składania wniosku, złożone bez uwzględnienia danych i dochodów małżonka nie będą rozpatrywane.

 6. Wnioski niekompletne bądź z nieczytelnymi danymi nie będą rozpatrywane.

 7. Złożony wniosek nie podlega żadnym korektom i poprawkom.

 8. Zaświadczenia/oświadczenia do wniosku:

  1. Dokumenty niezbędne do weryfikacji formalnej wniosku – bez tych załączników wniosek uważany jest za niekompletny i nie zostanie rozpatrzony.

 • Załącznik nr 1 do wniosku – Oświadczenie o braku tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego - oświadczenie wnioskodawcy i osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w Katowicach albo oświadczenie wnioskodawcy i osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w Katowicach poza lokalem wchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu miasta Katowice.

 • Załącznik nr 2 do wniosku – zaświadczenie o wysokości średniomiesięcznego dochodu wnioskodawcy i osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku.

 • Załącznik nr 3 do wniosku – deklaracja wnioskodawcy i osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania o wysokości średniomiesięcznych dochodów w roku poprzedzającym rok, w którym jest składany wniosek. Deklarację należy wypełnić na podstawie rocznego zeznania podatkowego (PIT za 2022 r.) oraz otrzymanych dochodów z innych źródeł nie ujętych w deklaracji podatkowej np. alimenty.

  1. Dokument/y składane tylko w przypadku jeżeli dotyczy/dotyczą wnioskodawcy (kryteria dodatkowo punktowane - w przypadku braku doręczenia załączników punkty nie zostaną przyznane):

 • Zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego w Katowicach o rozliczeniu się przez wnioskodawcę za ostatni rok podatkowy przed dniem złożenia wniosku z podatku dochodowego w Katowicach. UWAGA: UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru) nie stanowi potwierdzenia rozliczenia się z podatku dochodowego w mieście Katowice.

 • Potwierdzenie właściwej Administracji, że wnioskodawca jest aktualnie najemcą lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu miasta Katowice.

 • Kserokopia orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat lub kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 lat.

 • Kserokopia książeczki mieszkaniowej wystawionej do dnia 23.10.1990 r., która stanowi imienny dowód posiadania przez najemcę wkładu oszczędnościowego gromadzonego na rachunku bankowym na cele mieszkaniowe.


 1. Kryterium dochodowe bezwzględnie obowiązujące określone Uchwałą Rady Miasta.

 1. W grupie ubiegających się o zawarcie umowy najmu wysokość dochodu gospodarstwa domowego jest względnie niska co oznacza, że średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego za ostatnie trzy miesiące poprzedzające dzień złożenia wniosku o zawarcie umowy najmu nie jest niższy niż 5 - krotność miesięcznego czynszu za najem lokalu mieszkalnego.

Stawka czynszu za najem lokalu mieszkalnego wynosi 17,07 zł/m2.

Wymagany minimalny średni miesięczny dochód z trzech ostatnich miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku/dzień zawarcia umowy najmu dla trzy pokojowego lokalu mieszkalnego o metrażu 64,79 m2 wynosi 5 529,85 zł.

 1. Średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego w roku poprzedzającym rok, w którym składany jest wniosek o zawarcie umowy najmu nie przekracza wysokości, o której mowa w art. 7a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 788 z późn. zm.).

Dochód należy obliczyć według wzoru: przychód – koszty uzyskania przychodu – składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu – składki na ubezpieczenie zdrowotne – należny podatek dochodowy od osób fizycznych.

MAKSYMALNY ŚREDNI MIESIĘCZNY DOCHÓD GOSPODARSTWA DOMOWEGO
w roku poprzedzającym rok, w którym składany jest wniosek, tj. za rok 2022

Gospodarstwo 1-osobowe

5.049,77 zł

Gospodarstwo 2-osobowe

7.069,67 zł

Gospodarstwo 3-osobowe

9.762,88

Gospodarstwo 4-osobowe

11.446,13 zł

Gospodarstwo 5-osobowe

13.802,69 zł

Gospodarstwo 6-osobowe

16.159,25 zł


 1. Dokumenty weryfikacyjne źródeł uzyskania dochodów według rodzajów zatrudnienia:

 1. Umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa o dzieło lub inne: Zaświadczenie o wysokości dochodów zgodnie z załącznikiem nr 2 do wniosku,
 2. Działalność gospodarcza: osoby rozliczające się na zasadach ogólnych, ryczałtu, karty podatkowej - zaświadczenie z biura rachunkowego lub oświadczenie osoby prowadzącej działalność gospodarczą o wysokości dochodów zgodnie z załącznikiem na 2 do wniosku,
 3. Osoby uczące się (studenci, doktoranci): zaświadczenie lub decyzja o przyznanym stypendium,
 4. Dla osób mających ustalone prawo do świadczeń ZUS (emerytury, renty, urlopy macierzyńskie i rodzicielskie, zasiłki chorobowe): ostatnia decyzja o przyznaniu świadczenia z ZUS lub zaświadczenie z ZUS o osiąganych dochodach,
 5. Inne źródła dochodów (alimenty): dokument potwierdzający wysokość otrzymywanych dochodów np. wyrok rozwodowy/o alimenty lub oświadczenie o dobrowolnym regulowaniu alimentów podpisane przez osobę płacącą alimenty i osobę otrzymującą alimenty pod odpowiedzialnością karną 9oświadczenie stanowi załącznik nr 4 do wniosku).


PRZEBIEG PROCESU NABORU WNIOSKÓW

 1. Wnioski będą podlegać ocenie punktowej zgodnie z kryteriami pierwszeństwa określonymi w Uchwale Rady Miasta Katowice.
 2. Po zakończeniu przyjmowania wniosków, pracownicy Urzędu Miasta Katowice odpowiedzialni za ich procedowanie, sprawdzą pod względem formalnym dostarczone dokumenty.
 3. Drugim etapem weryfikacji jest sprawdzenie wniosków pod względem merytorycznym - zweryfikowany zostanie minimalny i maksymalny dochód na lokal mieszkalny, którego wniosek dotyczy.
 4. Po pozytywnej weryfikacji wniosek trafia na listę uszeregowaną w kolejności wg liczby przyznanych punktów – od największej do najmniejszej.
 5. O kolejności wniosku w przypadku takiej samej punktacji dla więcej niż 1 wniosku, decyduje data oraz godzina wpływu/złożenia wniosku w Urzędzie.
 6. Po weryfikacji formalnej tworzona jest ostateczna Lista Najemców. Lista Najemców w formie zanonimizowanej zostanie umieszczona na stronie internetowej www.katowice.eu oraz na stronie inwestora.
 7. Osoby wpisane na listę najemców przed zawarciem umowy najmu zobowiązane będą:

 1. zawrzeć umowę partycypacji i wpłacić kwotę partycypacji
 2. złożyć aktualne zaświadczenie o wysokości średniomiesięcznego dochodu wnioskodawcy i osoby/osób zgłoszonej/zgłoszonych do wspólnego zamieszkania za ostatnie trzy miesiące poprzedzające zawarcie umowy najmu,
 3. złożyć aktualną deklarację o średnim miesięcznym dochodzie gospodarstwa domowego w roku poprzedzającym rok, w którym zawierana jest umowa najmu,
 4. wpłacić kwotę kaucji w wysokości 12 -krotności czynszu,
 5. złożyć oświadczenie wnioskodawcy i osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego na terenie miasta Katowice.
 1. Informacja dotycząca szacowanej wysokości wymaganej kaucji i partycypacji na dany lokal mieszkalny.

Powierzchnia lokalu

Wysokość kaucji

Wysokość partycypacji

Mieszkania 3 -pokojowe metraż 64,79 m2

13 271,64 zł

69 869,24 zł


 1. Umowa najmu będzie zawarta na czas oznaczony do dnia 31.08.2029 r.

Wynajmujący na wniosek Najemcy zawrze z nim kolejną umowę najmu po upływie okresu umownego, jeżeli spełni on warunki określone w art. 7a ust.1 ustawy z dnia 8 grudnia 2006r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych. Do w/w wniosku Najemca będzie zobowiązany dołączyć wydane przez Urząd Miasta Katowice zaświadczenie potwierdzające spełnienie warunków do zawarcia ponownej umowy najmu.


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice