Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Nabór wniosków w ramach użyczenia lokali mieszkalnych dla obywateli Ukrainy

Nabór wniosków w ramach użyczenia lokali mieszkalnych dla obywateli Ukrainy

Miasto Katowice zawiadamia, że w okresie od 13.03.2024 r. do 28.03.2024 r. prowadzony będzie nabór wniosków dla osób zainteresowanych zawarciem umowy użyczenia lokalu mieszkalnego w ramach projektu pn. „Rozwój mieszkalnictwa o charakterze socjalnym w celu zapewnienia tymczasowego zakwaterowania dla obywateli Ukrainy”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Koszty związane z remontem lokali mieszkalnych oraz ich wyposażeniem, w ramach tego projektu, pokryte zostały w 100% ze środków UE.

Wnioski o zawarcie umowy użyczenia można złożyć w ww. terminie w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Katowice przy Rynku 1 (I piętro, stanowisko 20 lub 21) lub przesłać do Urzędu Miasta Katowice za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Wydział Budynków i Dróg, Rynek 1, 40-003 Katowice.

Prosimy o zapoznanie się z zasadami naboru, które dostępne są poniżej.

W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego: 32/25-93-634, 32/25-93-931, 32/25-93-195 lub 32/25-93-295.

Do pobrania:

1. Wniosek o zawarcie umowy użyczenia.pdf

2. Lista lokali mieszkalnych przeznaczonych do użyczenia w ramach projektu.pdf

3. Zarządzenie Prezydenta Miasta Katowice z dnia 2 lutego 2024.pdf


ZASADY NABORU WNIOSKÓW

dla osób zainteresowanych zawarciem umowy użyczenia lokalu mieszkalnego w ramach projektu pn. „Rozwój mieszkalnictwa o charakterze socjalnym w celu zapewnienia tymczasowego zakwaterowania dla obywateli Ukrainy”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

O zawarcie umowy użyczenia lokalu mieszkalnego mogą ubiegać się wyłącznie obywatele Ukrainy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.), posiadający nadany aktualny na dzień złożenia wniosku status UKR, o którym mowa w art. 8 pkt 24a lit. d ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2022 r., poz. 1191 z późn. zm.), stanowiący potwierdzenie przybycia od dnia 24 lutego 2022 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy z zamiarem pozostania na terytorium Polski.

 1. Wniosek o zawarcie umowy użyczenia lokalu mieszkalnego należy wypełnić i złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Katowice przy Rynku 1 (I piętro, stanowisko 20 lub 21) lub przesłać do Urzędu Miasta Katowice za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Wydział Budynków i Dróg, Rynek 1, 40 - 003 Katowice (jeżeli wniosek składany będzie za pośrednictwem operatora pocztowego, data wpływu do Urzędu nie może być późniejsza, niż ostatni dzień przewidziany na przyjmowanie wniosków).

 2. Z jednego gospodarstwa domowego może wpłynąć jeden wniosek.

 3. Złożenie dwóch wniosków i więcej, wyklucza dalsze procedowanie drugiego i kolejnego zgłoszenia.

 4. Wszystkie dokumenty dołączone do wniosku muszą być sporządzone w języku polskim. W przypadku przedłożenia jakichkolwiek dokumentów w języku obcym, winne one być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski.

 5. Dokumenty do wniosku (kryteria dodatkowo punktowane - w przypadku braku doręczenia dokumentów punkty nie zostaną przyznane):

 1. oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka – załącznik numer 1 do wniosku;

 2. zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości uzyskiwanych dochodów wnioskodawcy lub osób wspólnie z nim ubiegających się o zawarcie umowy użyczenia, zawierające informację o formie i okresie zatrudnienia (załącznik numer 2 do wniosku);

 3. dokument potwierdzający dotychczasowe warunki zamieszkania:

 • w przypadku wnioskodawcy przebywającego w miejscu zbiorowego zakwaterowania lub przeznaczonym do krótkotrwałego pobytu osób – zaświadczenie wystawione przez organ prowadzący ten obiekt,

 • w przypadku wnioskodawcy przebywającego u osób prywatnych na podstawie na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – zaświadczenie wystawione przez właściwy Ośrodek Pomocy Społecznej,

 • w przypadku wnioskodawcy mającego inną sytuację mieszkaniową – załącznik numer 3 do wniosku wypełniony przez wynajmującego lub Zarządcę/Administrację budynku lub w przypadku wnioskodawcy posiadającego status osoby bezdomnej zaświadczenie wystawione przez właściwy Ośrodek Pomocy Społecznej.

 1. kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat lub kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 lat;

 2. zaświadczenie potwierdzające uczęszczanie do żłobka, przedszkola, szkoły podstawowej lub ponad podstawowej na terenie miasta Katowice wystawione przez organ prowadzący;

 3. udokumentowanie prowadzenia na terenie miasta Katowice działalności na rzecz integracji obywateli Ukrainy ze społecznością lokalną wraz z referencjami podmiotów współpracujących przy realizacji projektów związanych z ww. działalnością, poświadczającymi jej rodzaj i określającymi jej zakres.


PRZEBIEG PROCESU NABORU WNIOSKÓW

 1. Po zakończeniu przyjmowania wniosków, pracownicy Urzędu Miasta Katowice, odpowiedzialni za ich procedowanie, sprawdzą dostarczone dokumenty pod względem formalno – prawnym.

 2. W przypadku stwierdzenia braków formalnych, wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

 3. Wnioski osób spełniających warunek legalności pobytu na terytorium RP, wynikający z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, podlegać będą następnie ocenie punktowej zgodnie z kryteriami określonymi w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Katowice.

 4. Po pozytywnej weryfikacji wniosek trafi na listę, zwaną „listą naboru”, uszeregowaną w kolejności od najwyższej do najniższej liczby uzyskanych punktów, zgodnie z zasadami określonymi w ww. Zarządzeniu.


PROCES ZAWIERANIA UMÓW UŻYCZENIA

 1. Osoby ujęte na liście naboru kierowane będą do zawarcia umowy użyczenia lokalu zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu.

 2. Z uwagi na ograniczoną liczbę lokali oraz ich strukturę, ujęcie na liście naboru nie jest równoznaczne ze skierowaniem do zawarcia umowy użyczenia lokalu.

 3. Osoby skierowane do zawarcia umowy użyczenia lokalu zobowiązane będą do ponoszenia zwykłych kosztów utrzymania lokalu oraz opłat niezależnych od użyczającego (wysokość zwykłych kosztów utrzymania poszczególnych lokali zawiera lista lokali mieszkalnych przeznaczonych do użyczenia, dostępna powyżej).

 4. Zawarcie umowy użyczenia uzależnione jest od wpłacenia kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu użyczenia lokalu, przysługujących użyczającemu w dniu opróżnienia lokalu. Wysokość kaucji wynosi 6-krotność miesięcznych opłat odpowiadających zwykłym kosztom utrzymania lokalu (wysokość kaucji za poszczególne lokale mieszkalne zawiera lista lokali mieszkalnych przeznaczonych do użyczenia, dostępna powyżej).  Kaucja może zostać rozłożona na raty (w takim wypadku umowa użyczenia może zostać zawarta po wpłaceniu pierwszej raty).

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice