Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

NGO Konsultacje programu 2019

Konsultacje programu 2019

Wpis 07.09.2018r.

Prezydent Miasta Katowice ogłasza konsultacje projektu uchwały w sprawie „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok” na podstawie Uchwały nr LII/1237/14 Rady Miasta Katowice z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego.


W związku z powyższym zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie miasta Katowice, do wnoszenia uwag i opinii w terminie od dnia 08.09.2018r. do dnia 21.09.2018r. za pośrednictwem załączonego formularza opinii.


Formularz należy:

- przesłać na adres Urząd Miasta Katowice, Wydział Polityki Społecznej, ul. Młyńska 4, Katowice, lub

- złożyć osobiście w Wydziale Polityki Społecznej za pośrednictwem Kancelarii Urzędu Miasta Katowice, Rynek 1 , Katowice, lub

- przesłać dokument za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ps@katowice.eu

- załączyć w formie pliku na Platformie Konsultacji Społecznych https://pks.katowice.eu/ w kategorii Konsultacje społeczne/Polityka społeczna pod wątkiem, w którym zamieszczono informację o niniejszych konsultacjach.

Załączniki:

projekt uchwaly Program 2019.pdf

Formularz zgloszenia opinii.doc

........................................................................................................................

Wpis 07.09.2018r.

Poniżej przedstawiam podsumowanie I etapu konsultacji, uprzejmie dziękuję za wszystkie zgłoszenia/uwagi/propozycje do projektu Programu.

Podsumowanie I etapu konsultacji.pdf

.......................................................................................................

Wpis 25.06.2018r.
Na posiedzeniu Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach w dniu 20.06.2018r. przedstawiłam zgłoszenia/propozycje organizacji pozarządowych do projektu Programu na 2019 rok, które zostały pogrupowane w kolejności do poszczególnych paragrafów - materiał ten przedstawiam poniżej: Zestawienie propozycji_uwag do projektu Programu 2019.pdf


Na posiedzeniu Rady uzgodniono, że w lipcu br. odbędzie się dodatkowe spotkanie z organizacjami celem uzgodnienia treści poszczególnych zapisów w programie (np. zaproponowano różne zapisy do tych samych paragrafów).

O terminie poinformuję odrębnym komunikatem


Z poważeniem 

Agnieszka Lis


........................................................................................................................................................

Wpis 6.06.2018r.

Uprzejmie dziękuję za wszystkie zgłoszenia/uwagi/propozycje do projektu Programu współpracy Miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok.

Aktualnie trwają prace nad Programem, rozpatrywane są propozycje wniesione przez organizacje pozarządowe. Informacje w tym zakresie zostaną też przekazane Powiatowej Radzie Działalności Pożytku Publicznego na posiedzeniu w dniu 20.06.2018r.

INFORMACJE NA TEMAT ZGŁOSZEŃ W RAMACH I ETAPU KONSULTACJI: 
- 16 maja br. – zgłoszenie drogą telefoniczną - Regionalne Stowarzyszenie na Rzecz Osób Autystycznych i Ich Rodzin
- 24 i 25 maja br. - propozycje/uwagi do Programu wniesione pocztą elektroniczną:

Lista organizacji, które przesłały propozycje/uwagi:
1) Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Katowicach
2) Śląskie Stowarzyszenie Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych "Akcent"
3) Trzech Członków Powiatowej Rady działalności Pożytku Publicznego w Katowicach: z Regionalnego Centrum Wolontariatu w Katowicach, ze Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Korczak”, ze Stowarzyszenia Tęczówka
4) Stowarzyszenie "Szansa dla Każdego"
5) Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło Katowice – Giszowiec 
6) Stowarzyszenie Rowerowe Katowice

W załączniku ujęto wszystkie propozycje/uwagi ze strony organizacji pozarządowychInformacje na temat zgłoszeń NGO w ramach I etapu konsultacji - 06.06.2018.pdf


Z poważaniem
Agnieszka Lis - Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trwają prace nad projektem Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok.

Prezydent Miasta Katowice informuje, że zostały rozpoczęte prace nad „Programem współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na rok 2019" i zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz miasta Katowice i jego mieszkańców do wnoszenia propozycji/uwag w terminie do dnia 25 maja br.

Propozycje można wnosić:

  • w formie elektronicznej na adres: agnieszka.lis@katowice.eu

  • za pośrednictwem Platformy Konsultacji Społecznych www.pks.katowice.eu,

  • w dniach 4 kwietnia i 16 maja br. podczas spotkań zespołu doradczego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, 

w oparciu o "Program współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok".

Po zebraniu wszystkich propozycji/uwag wniesionych przez organizacje projekt Programu na 2019 rok zostanie ponownie poddany procesowi konsultacji zgodnie Uchwałą nr LII/1237/14 Rady Miasta Katowice z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego. 

Poniżej przedstawiamy plan konsultacji projektu „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok".

Jednocześnie informujemy, że plan konsultacji może ulec zmianom w zakresie terminów i form konsultacji. 

Plan konsultacji Programu współpracy 2019 - propozycja po uwzgl uwag Rady Pozytku.doc

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice