Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Wyniki konkursów

Wyniki konkursów

podziału środków finansowych z przeznaczeniem na dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w celu realizacji zadań publicznych w obszarze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania pn. „Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024”.

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. „Działalność na rzecz integracji cudzoziemców i rozwoju dialogu międzykulturowego” celem kontynuacji działań Spilno / Hub Usług Wspólnych

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. "Działalność charytatywna - realizacja programu FEPŻ"

 1. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych” (zajęcia sportowe) ze środków Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF).
 2. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. „wkładu własnego” – IX nabór 2023
 3. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. „wkładu własnego” – VIII nabór 2023
 4. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. „wkładu własnego” – VII nabór 2023
 5. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. „wkładu własnego” – VI nabór 2023
 6. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. „wkładu własnego” – V nabór 2023
 7. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pn. "Działalność na rzecz integracji społecznej i rehabilitacji zawodowej osób z niepełnosprawnością oraz osób z ich otoczenia".
 8. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn.: „Działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami”​.
 9. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn.: „Integracja i aktywizacja osób starszych, w tym kombatantów i osób represjonowanych, poprzez wspieranie działań na rzecz integracji i zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym seniorów”​.
 10. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych" ze środków Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF (pikniki).
 11. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. „wkładu własnego” – III nabór 2023
 12. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych” ze środków Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci – UNICEF (pomoc psychologiczna).
 13. Wyniki otwartego konkursu na realizację zadania: „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób poprzez prowadzenie domów pomocy społecznej”.
 14. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn: "Wspieranie rodziny systemu pieczy zastępczej poprzez prowadzenie trzech placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego".
 15. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn.: „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”
 16. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn.: „Punkt Informacyjny dla Cudzoziemców”
 17. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn.: „Katowickie Centrum Organizacji Pozarządowych”
 18. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn.: „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzini osób poprzez prowadzenie Dziennych Domów Pomocy Społecznej oraz popołudniowych klubów społecznościowych dla osób w wieku senioralnym”
 19. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn.: „Ochrona i promocja zdrowia” ze środków Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF
 20. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn.: „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych” ze środków Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci – UNICEF
 21. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn.: „Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka” ze środków Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci – UNICEF.
 22. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Integracja i aktywizacja osób starszych, w tym kombatantów i osób represjonowanych – wspieranie działań na rzecz integracji i zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym seniorów” (zadania nr 1, 2 i 4).
 23. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób poprzez udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania – streetworking na rzecz osób bezdomnych”.
 24. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn: "Wspieranie rodziny systemu pieczy zastępczej poprzez prowadzenie trzech placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego".
 25. Wyniki otwartego konkursu na realizację zadania: „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób poprzez prowadzenie domów pomocy społecznej”.sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice