Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Wyniki konkursów

Wyniki konkursów

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Katowic oraz organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Katowice, realizowanych w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu miasta Katowice, w części dotyczącej tzw. „wkładu własnego” – III nabór 2024.

podziału środków finansowych z przeznaczeniem na dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w celu realizacji zadań publicznych w obszarze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania pn. „Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024”.

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Katowic oraz organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Katowice, realizowanych w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu miasta Katowice, w części dotyczącej tzw. „wkładu własnego” – I nabór 2024.

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. „Działalność na rzecz integracji cudzoziemców i rozwoju dialogu międzykulturowego” celem kontynuacji działań Spilno / Hub Usług Wspólnych

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. "Działalność charytatywna - realizacja programu FEPŻ"

 1. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych” (zajęcia sportowe) ze środków Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF).
 2. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. „wkładu własnego” – IX nabór 2023
 3. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. „wkładu własnego” – VIII nabór 2023
 4. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. „wkładu własnego” – VII nabór 2023
 5. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. „wkładu własnego” – VI nabór 2023
 6. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. „wkładu własnego” – V nabór 2023
 7. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pn. "Działalność na rzecz integracji społecznej i rehabilitacji zawodowej osób z niepełnosprawnością oraz osób z ich otoczenia".
 8. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn.: „Działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami”​.
 9. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn.: „Integracja i aktywizacja osób starszych, w tym kombatantów i osób represjonowanych, poprzez wspieranie działań na rzecz integracji i zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym seniorów”​.
 10. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych" ze środków Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF (pikniki).
 11. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. „wkładu własnego” – III nabór 2023
 12. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych” ze środków Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci – UNICEF (pomoc psychologiczna).
 13. Wyniki otwartego konkursu na realizację zadania: „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób poprzez prowadzenie domów pomocy społecznej”.
 14. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn: "Wspieranie rodziny systemu pieczy zastępczej poprzez prowadzenie trzech placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego".
 15. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn.: „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”
 16. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn.: „Punkt Informacyjny dla Cudzoziemców”
 17. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn.: „Katowickie Centrum Organizacji Pozarządowych”
 18. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn.: „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzini osób poprzez prowadzenie Dziennych Domów Pomocy Społecznej oraz popołudniowych klubów społecznościowych dla osób w wieku senioralnym”
 19. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn.: „Ochrona i promocja zdrowia” ze środków Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF
 20. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn.: „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych” ze środków Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci – UNICEF
 21. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn.: „Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka” ze środków Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci – UNICEF.
 22. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Integracja i aktywizacja osób starszych, w tym kombatantów i osób represjonowanych – wspieranie działań na rzecz integracji i zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym seniorów” (zadania nr 1, 2 i 4).
 23. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób poprzez udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania – streetworking na rzecz osób bezdomnych”.
 24. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn: "Wspieranie rodziny systemu pieczy zastępczej poprzez prowadzenie trzech placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego".
 25. Wyniki otwartego konkursu na realizację zadania: „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób poprzez prowadzenie domów pomocy społecznej”.sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice