Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Wyniki konkursów

Wyniki konkursówpodziałuśrodków finansowych z przeznaczeniem na udzielenie dotacji podmiotomuprawnionym na wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Katowicoraz organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Katowice,realizowanych w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spozabudżetu miasta Katowice, w części dotyczącej tzw. „wkładu własnego” – II edycja2021.

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn.: „Integracja i aktywizacja osób starszych, w tym kombatantów i osób represjonowanych, poprzez wspieranie działań na rzecz integracji i zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym seniorów”

Wyniki otwartego konkursu ofert w celu realizacji zadania „XI Festiwal Organizacji Pozarządowych”.

Unieważnienie otwartego konkursu ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotowi (-om) uprawnionemu(-ym) w formie wspierania realizacji zadania pn.: „Działalność charytatywna -prowadzenie sklepu socjalnego w Katowicach-Ligocie”

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn.: "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób poprzez prowadzenie poradnictwa specjalistycznego”

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizacje zadania pn.: „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży” w ramach realizacji Wieloletniego programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na lata 2021-2025 oraz Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok”.

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizacje zadania pn.: „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób - prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizacje zadania pn.: „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób poprzez udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania – streetworking na rzecz osób bezdomnych”.

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizacje zadania pn.: „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób poprzez prowadzenie Dziennych Domów Pomocy Społecznej oraz popołudniowych klubów społecznościowych dla osób w wieku senioralnym”.

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn.: „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób poprzez udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania - prowadzenie noclegowni dla bezdomnych mężczyzn”.

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. "Działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami".

Wyniki otwartego konkursu ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta katowice podmiotom uprawnionym na powierzenie realizacji zadania pn. „Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnegoporadnictwa obywatelskiego oraz edukacjaprawna” w mieście Katowice w 2021 r.


KOMISJA KONKURSOWA NA 2021 ROK
sprawdź także

Eduakcja
W Katowicach
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice