Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Konsultacje Plan dla Zarzecza - opis działań i terminy

Plan dla Zarzecza - opis działań i terminy

 1. Uchwała Nr X/151/11 Rady Miasta Katowice z dnia 30.05.2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic miasta Katowice, w obszarze fragmentów terenów górniczych  Murcki I i Giszowiec I – KWK „Murcki - Staszic".
 2. Pismami Prezydenta Miasta Katowice nr PP.6721.29.6.2011.MK2 z dnia 17.08.2011r. zawiadomiono o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu.
 3. W dniu 22.08.2011r. ogłoszono w miejscowej prasie, zawiadomiono przez obwieszczenie na tablicy i przez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice o przystąpieniu do sporządzenia w/w planu.
 4. Złożone wnioski zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Katowice w dniu 30.08.2013r.
 5. W związku z potrzebą uaktualnienia poprzednio zgromadzonego materiału pismami Prezydenta Miasta Katowice nr B-IV.6721.13.2016 z dnia 18.08.2017r. ponownie ogłoszono w miejscowej prasie, zawiadomiono przez obwieszczenie na tablicy i przez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic miasta Katowice, w obszarze fragmentów terenów górniczych Murcki I i Giszowiec I – KWK „Murcki-Staszic" - część obejmująca obszar dzielnicy Zarzecze.
 6. W dniu 19.10.2017. zawiadomiono o przystąpieniu do sporządzenia planu Miejską Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną
 7. Rozstrzygnięcie Prezydenta Miasta Katowice wniosków w terminie złożonych po zawiadomieniu o przystąpieniu do sporządzenia ww. mpzp – 25.04.2018r.
 8. Posiedzenie Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w Katowicach – zaopiniowanie  projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic miasta Katowice, w obszarze fragmentów terenów górniczych Murcki I i Giszowiec I – KWK „Murcki-Staszic"- część obejmująca obszar dzielnicy Zarzecze - 17 stycznia 2019 r. (opinia pozytywna).
 9. Pismami Prezydenta Miasta Katowice nr B-IV.6721.13.2016.PW z dnia 17.04.2019r. przekazano projekt miejscowego planu organom i instytucją w celu uzyskania uzgodnień i opinii (uzyskano wszystkie pozytywne uzgodnienia i opinie).
 10. Uzyskano zgody Marszałka Województwa Śląskiego i Ministra Środowiska na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne.
 11. Wykonano opracowanie pn. „Analiza dróg publicznych dzielnicy Podlesie", „Analiza dróg publicznych dzielnicy Zarzecze", „Analiza dróg publicznych dzielnicy Piotrowice - Ochojec". Przedmiotem analizy był istniejący i projektowany układ drogowy dzielnic: Podlesie, Zarzecze, Piotrowice - Ochojec miasta Katowice.
 12. Uwzględnienie m.in. wniosków (wytycznych) ustalonych w „Analizie dróg publicznych dzielnicy Zarzecze", wydawanych decyzji administracyjnych, wymagało uzyskanie ponownych opinii i uzgodnień organów i instytucji. Pismami Prezydenta Miasta Katowice nr B-IV.6721.7.2020.JP z dnia 15.02.2022r. przekazano projekt miejscowego planu organom i instytucją w celu uzyskania ponownych uzgodnień i opinii (uzyskano wszystkie pozytywne uzgodnienia i opinie).

Aktualnie w ramach procedury planistycznej projekt miejscowego planu dla Zarzecza w dniach od 6 maja 2022r. do 3 czerwca 2022r. wykładany jest do do publicznego wglądu.

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice