Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Konsultacje Plan dla Zarzecza - spotkania z mieszkańcami

Plan dla Zarzecza - spotkania z mieszkańcami

Spotkania z mieszkańcami

Dnia 4 września 2023r.  ukazało sie w prasie - Dziennik Zachodni nr 205(23 751), na tablicy ogłoszeń i w BIP UM Katowice - ogłoszenie o ponownym wyłożeniu (drugim) do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic miasta Katowice, w obszarze fragmentów terenów górniczych Murcki I i Giszowiec I – Polskiej Grupy Górniczej S.A. KWK „Murcki – Staszic” – część obejmująca obszar dzielnicy Zarzecze wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.


W związku z powyższym od 11 września 2023r. do 9 października 2023r. zapraszamy do zapoznania się z  ponownie wyłożonym do publicznego wglądu projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru dzielnicy Zarzecze w Katowicach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.


Projekt planu wraz z prognozą udostępniony będzie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice bip.katowice.eu w zakładce Urząd Miasta/Planowanie przestrzenne/Ogłoszenia planowania przestrzennego oraz na stronie:

www.katowice.eu/dla-mieszkańca/zaangażuj-się/konsultacje-społeczne/planowanie-przestrzenne/plan-dla-zarzecza


We wskazanym okresie wyłożenia, informacje o ustaleniach projektu planu i wyjaśnienia projektantów, będzie można uzyskać pod nr telefonu 532 600 607 od poniedziałku do piątku w godzinach od 830 do 1230


Ponadto z dokumentami będzie można również zapoznać się w trakcie dyżurów, które odbędą się w siedzibie Rady

Dzielnicy nr 20 Zarzecze przy ul. Stellera 4 w Katowicach (budynek Miejskiego Domu Kultury Południe filia nr 3) w dniach: 12, 14, 18, 21, września 2023r. oraz 3, 4 października 2023r. w godzinach od 1300 do 1700.

Chęć wglądu do wyłożonych materiałów należy zgłosić z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem telefonicznie pod nr (32) 259 35 56 lub mailowo na adres: pu@katowice.eu w celu ustalenia terminu indywidualnego spotkania. 


Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 5 października 2023r. w Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. J. Malczewskiego 1, o godz. 1700. Chęć wzięcia udziału w dyskusji należy zgłosić telefonicznie pod nr (32) 259 35 56 lub mailowo na adres pu@katowice.eu do 4 października 2023r. W przypadku zgłoszenia się liczby osób przekraczającej możliwości organizacyjne, zaplanowane zostanie kolejne spotkanie.


Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi, zgodnie z art. 8c i art. 18 ust. 2 ustawy, należy składać w formie papierowej na adres Wydziału Planowania Przestrzennego i Urbanistyki, Urząd Miasta Katowice, ul. Rynek 13, 40-003 Katowice lub elektronicznej, w szczególności za pośrednictwem platform ePUAP i poczty elektronicznej e-mail na adres: pu@katowice.eu, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy, a także adresu zamieszkania lub siedziby wnoszącego uwagę, w czasie trwania wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu oraz w nieprzekraczalnym terminie do 23 października 2023r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r. poz. 1094) w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczono dane:

  • o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  • o prognozie oddziaływania na środowisko,
  • o opracowaniu ekofizjograficznym,
  • o opiniach, o których mowa w art. 54 ust. 1 ustawy.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ww. ustawy, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu. Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy, należy wnosić do Prezydenta Miasta Katowice na zasadach i w terminie określonym powyżej dla projektu planu.

                                                             - ogłoszenie o ponownym wyłożeniu (kliknij tutaj) -


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice