Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Konsultacje Plan dla Piotrowic-Ochojca - spotkania z mieszkańcami

Plan dla Piotrowic-Ochojca - spotkania z mieszkańcami

Dnia 23 września 2022r.  ukazało sie w prasie - Dzienniku Zachodnim, na tablicy ogłoszeń i w BIP UM Katowice - ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic miasta Katowice, w obszarze fragmentów terenów górniczych Murcki I i Giszowiec I – Polskiej Grupy Górniczej S.A. KWK „Murcki – Staszic” – część obejmująca tereny dzielnicy Piotrowice - Ochojec oraz północno - zachodnie tereny dzielnicy Kostuchna.

W związku z powyższym od 30 września 2022r. do 28 października 2022r. zapraszamy do zapoznania się z wyłożonym do publicznego wglądu projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru dzielnicy Piotrowice - Ochojec oraz północno - zachodnie tereny dzielnicy Kostuchna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt planu wraz z prognozą udostępniony będzie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice bip.katowice.eu w zakładce Urząd Miasta/Planowanie przestrzenne/Ogłoszenia planowania przestrzennego oraz na stronie www.katowice.eu/plan-dla-piotrowic

We wskazanym okresie wyłożenia, informacje o ustaleniach projektu planu i wyjaśnienia projektantów, będzie można uzyskać pod nr telefonu 532 600 607 od poniedziałku do piątku w godzinach od 830 do 1230, za wyjątkiem dni w których odbywać będą się dyżury w siedzibie Rady Dzielnicy.

Ponadto z dokumentami będzie można również zapoznać się w trakcie dyżurów, które odbędą się w siedzibie Rady Dzielnicy nr 19 Piotrowice - Ochojec przy ul. gen. Jankego 136 w Katowicach (budynek Miejskiego Domu Kultury Południe - filia Piotrowice) w dniach:

4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27, października 2022r. w godzinach od 1330 do 1730.

Ze względu na trwające zagrożenie epidemiczne, chęć wglądu do wyłożonych materiałów należy zgłosić z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem telefonicznie pod nr (32) 259 35 56 lub mailowo na adres: pu@katowice.eu w celu ustalenia terminu indywidualnego spotkania. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 19 października 2022r. w Szkole Podstawowej nr 56 przy ul. Spółdzielczości 21, o godz. 1700. Ze względu na trwające zagrożenie epidemiczne maksymalna liczba osób jednocześnie przebywających na spotkaniu jest ograniczona.

Chęć wzięcia udziału w dyskusji należy zgłosić telefonicznie pod nr (32) 259 35 56 lub mailowo na adres pu@katowice.eu do 18 października 2022r. W przypadku zgłoszenia się liczby osób przekraczającej możliwości organizacyjne zaplanowane zostanie kolejne spotkanie.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi, zgodnie z art. 8c i art. 18 ust. 2 ustawy, należy składać w formie papierowej na adres Wydziału Planowania Przestrzennego i Urbanistyki, Urząd Miasta Katowice, ul. Rynek 13, 40-003 Katowice lub elektronicznej, w szczególności za pośrednictwem platformy ePUAP i poczty elektronicznej e-mail na adres: pu@katowice.eu, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy, a także adresu zamieszkania lub siedziby wnoszącego uwagę, w czasie trwania wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu oraz w nieprzekraczalnym terminie do 18 listopada 2022r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029 z późn. zm.) w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczono dane:

  • o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  • o prognozie oddziaływania na środowisko,
  • o opracowaniu ekofizjograficznym,
  • o opiniach, o których mowa w art. 54 ust. 1 ustawy.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ww. ustawy, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu. Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy, należy wnosić do Prezydenta Miasta Katowice na zasadach i w terminie określonym powyżej dla projektu planu.

- ogłoszenie o wyłożeniu - kliknij tutaj -

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice