Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Konsultacje Plan dla Piotrowic - Ochojca- procedura

Plan dla Piotrowic - Ochojca- procedura

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (w skrócie: plan miejscowy lub mpzp) to zbiór zasad i reguł określający przeznaczenie terenów oraz dopuszczalne sposoby i warunki ich zabudowy i zagospodarowania. W toku procedury planistycznej ustalane są między innymi: maksymalne wysokości i gabaryty budynków oraz funkcje, jakie mogą one pełnić. Plan miejscowy zawiera także regulacje dotyczące układu ulic, placów i terenów zieleni.

Procedurę planistyczną sporządzenia planu dla Podlesia rozpoczęto Uchwałą nr X/151/11 z dnia 30 maja 2011 r. Rada Miasta postanowiła wtedy przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic miasta Katowice, w obszarze fragmentów terenów górniczych Murcki I i Giszowiec I – KWK „Murcki-Staszic". Sporządzenie miejscowego planu południowych dzielnic miasta Katowice, zgodnie z §3 ww. uchwały o przystąpieniu, odbywa się kolejno dla poszczególnych fragmentów obszaru planu. Aktualnie procedowane są plany obejmujące:

obszar dzielnicy Podlesie i zachodni fragment dzielnicy Kostuchna,

obszar dzielnicy Zarzecze,

- obszar dzielnicy Piotrowice-Ochojec oraz północno - zachodnie fragmenty dzielnicy Kostuchna,

- obszar obejmujący tereny leśne.

Sporządzenie mpzp ma na celu zapewnienie ładu przestrzennego, określenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenów, w szczególności poprzez:

- zapewnienie ochrony ciągłości terenów otwartych w dolinach rzeki Mlecznej i jej dopływów poprzez powstrzymanie postępującego procesu zabudowywania dolin rzecznych, zagrażającego ich ciągłości ekologicznej oraz stwarzającego niebezpieczeństwo powodzi i zalewania wodami opadowymi. W planie wyznaczone zostaną granice zachowania terenów zieleni w dolinach rzek i określone zasady ich ochrony oraz możliwości zagospodarowania dla funkcji rekreacyjnych,

- ustalenie zasad obsługi komunikacyjnej z uwzględnieniem poprawy hierarchiczności układu drogowego,

- ustalenie zasad rozwoju lokalnych usług oraz kształtowania przestrzeni publicznych

W procedurze sporządzenia planu dla Murcek, na poszczególnych etapach organizowane są spotkania i punkty konsultacyjne. 

Na ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mają wpływ liczne uwarunkowania i regulacje – z niektórymi z  nich można zapoznać się w zakładce MATERIAŁY PLANISTYCZNE.  Znajdują się tam między innymi: „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Katowice" – II edycja, opracowanie ekofizjograficzne i gminna ewidencja zabytków.

Poniższy schemat przedstawia kolejne etapy procedury planistycznej.

schemat - procedura.jpg

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice