Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Plan dla Nikiszowca

Plan dla Nikiszowca

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (w skrócie: plan miejscowy lub mpzp) to zbiór zasad i reguł określający przeznaczenie terenów oraz dopuszczalne sposoby i warunki ich zabudowy i zagospodarowania. W toku procedury planistycznej ustalane są między innymi: maksymalne wysokości i gabaryty budynków oraz funkcje, jakie mogą one pełnić. Plan miejscowy zawiera także regulacje dotyczące układu ulic, placów i terenów zieleni.

Procedurę planistyczną sporządzenia planu rozpoczęto Uchwałą nr XXXVII/721/17 Rady Miasta Katowice z dnia 2 marca 2017 r. 

Celem opracowania planu jest stworzenie zasad zagospodarowania terenu, stanowiących podstawę jego przekształceń i rozwoju, przy uwzględnieniu występujących na przedmiotowym obszarze uwarunkowań i unikalnych wartości dziedzictwa kulturowego, w szczególności zabytkowego osiedla Nikiszowiec i zabytków przemysłowych. Na ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mają wpływ liczne uwarunkowania i regulacje – z niektórymi z nich można zapoznać się w zakładce MATERIAŁY PLANISTYCZNE.  Znajdują się tam między innymi: „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Katowice" – II edycja i gminna ewidencja zabytków.

 

W procedurze sporządzenia planu dla Nikiszowca organizowane są spotkania i punkty konsultacyjne. 


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice