Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Konsultacje Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej RODO – informuję, że:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Katowice z siedzibą w Katowicach przy ul. Młyńskiej 4, e-mail: urząd_miasta@katowice.eu

 

2. Prezydent Miasta Katowice wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: 

a) pod adresem poczty elektronicznej iod@katowice.eu, 

b) pisemnie na adres siedziby Administratora.

 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu sporządzenia lub zmiany aktu planowania przestrzennego (dalej: APP), rozpatrzenia wniosków i uwag do projektu APP na podstawie art.  8g  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tj. w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO. W przypadku danych dobrowolnych (numer telefonu lub adres do korespondencji) ich podanie służy wyłącznie usprawnieniu kontaktu organu z wnioskodawcą.

 

4.  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą zewnętrzni wykonawcy projektów dokumentów planistycznych.

 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane wieczyście zgodnie z kategorią archiwalną wynikającą z JRWA - kat. A, a w przypadku wniosku o sporządzenie lub zmianę APP Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat zgodnie z JRWA. Okres ten ustalamy na podstawie instrukcji kancelaryjnej oraz ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

 

6. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania.

 

7. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczące narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zgodnie z art. 77 RODO – na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją nie podania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia złożonej uwagi lub wniosku.

 

9. Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice