Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Planowanie przestrzenne

Planowanie przestrzenne

Miasto odpowiada za kształtowanie polityki przestrzennej, dbając o ład przestrzenny i zrównoważony rozwój, a podejmowane przez urząd działania mają uwzględniać interes publiczny.

Dokumentem polityki przestrzennej, obejmującym obszar całego miasta jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta (studium). Uchwala je rada miasta i jest ono wiążące przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (plany miejscowe), które są prawem miejscowym, również uchwalanym przez radę miasta i obowiązują na terenie objętym granicami planu. Plan miejscowy jest podstawą wydawania pozwoleń na budowę i wraz z innymi przepisami kształtuje sposób wykonywania prawa własności. Dokument ten składa się z części tekstowej (tj. ustaleń dotyczących przeznaczenia terenów z nakazami, zakazami i dopuszczeniami dotyczącymi możliwości ich wykorzystania) i części graficznej (tj. mapy ilustrującej obszary o różnych przeznaczeniach np. mieszkaniowym, usługowym, drogi, lasy itp.).
Udział mieszkańców w sporządzaniu projektu planu miejscowego zapewniony jest w oparciu o procedurę określoną w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Sposób, formę oraz terminy związane z uczestnictwem w sporządzaniu planu miejscowego każdorazowo w swoich ogłoszeniach określa prezydent miasta. 

Co możesz jako mieszkaniec?

złożyć wniosek o sporządzenie albo zmianę obowiązującego planu miejscowego;
złożyć wniosek po przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego oraz złożyć wniosek  do sporządzanej prognozy oddziaływania planu miejscowego na środowisko;
uczestniczyć w dyskusji publicznej;
złożyć uwagi do opracowywanego projektu planu miejscowego oraz do prognozy oddziaływania planu miejscowego na środowisko;
zapoznać się z obowiązującym planem miejscowym, w tym wystąpić o wypis i wyrys z planu oraz wystąpić o opinię o przeznaczeniu terenu w obowiązującym planie miejscowym;
uczestniczyć w posiedzeniach Komisji Rozwoju Miasta – opiniującej projekt planu;
uczestniczyć w sesji Rady Miasta Katowice podczas procedowania uchwalenia planu miejscowego.sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice