Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Wydawanie zaświadczeń o zmianie nazwy ulicy

Wydawanie zaświadczeń o zmianie nazwy ulicy

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek można pobrać w Urzędzie Miasta - w Biurze Obsługi Mieszkańców przy ul. Rynek 1, stanowiska 15-17, poniedziałek w godzinach 7.30 - 17.00, wtorek, środa w godzinach 7.30 – 15.30, czwartek w godzinach 7.30 – 17.00, piątek w godzinach 7.30 – 14.00, tel. (32) 259 3386, (32) 259 3406, (32) 259 3407, (32) 259 3681 lub ze strony internetowej Wydziału Geodezji.

Sposób dostarczenia dokumentów:

 1. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
 2. Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.
 3. Przesłać za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej udostępnionej przez Urząd Miasta Katowice na platformie ePUAP. Szczegółowe informacje dotyczące doręczenia dokumentów elektronicznych do Urzędu Miasta Katowice znajdują się pod adresem: https://bip.katowice.eu/UrzadMiasta/KatalogUslug/KatalogUslug.aspx?idu=64

 

Pocztą tradycyjną dokumenty należy przesłać na adres:

Urząd Miasta Katowice

ul. Młyńska 4

40-098 Katowice

Dokumenty można złożyć osobiście pod adresem:

Urząd Miasta Katowice

Biuro Obsługi Mieszkańców

ul. Rynek 1

40-003 Katowice

stanowiska 15-17

Godziny urzędowania Biura Obsługi Mieszkańców:

poniedziałek 7.30 - 17.00

wtorek - środa 7.30 - 15.30

czwartek 7.30 - 17.00

piątek 7.30 - 14.00

Dokumenty, które mają być dostarczone w oryginałach lub uwierzytelnionych kopiach należy złożyć bezpośrednio w urzędzie lub przesłać pocztą tradycyjną.

W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni. Nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

Gdzie zgłosić się po odbiór dokumentów:

 • Zaświadczenie przesyłane jest na adres wnioskodawcy za zwrotnym poświadczeniem odbioru bądź możliwe jest do odebrania w Biurze Obsługi Mieszkańców przy ul. Rynek 1, stanowiska 15-17, poniedziałek w godzinach 7.30 - 17.00, wtorek, środa w godzinach 7.30 – 15.30, czwartek w godzinach 7.30 – 17.00, piątek w godzinach 7.30 – 14.00, tel. (32) 259 3386, (32) 259 3406, (32) 259 3407, (32) 259 3681, po wcześniejszym uzgodnieniu.

Opłata skarbowa:

 • Wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 złotych.
 • Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić :

przelewem na nr konta bankowego Urzędu Miasta Katowice Wydział Księgowo-Rachunkowy 52 1020 2313 2672 0211 1111 1111,

- w oddziałach banku PKO BP S.A. (bez ponoszenia dodatkowych opłat),

- we wszystkich placówkach pocztowych (za dodatkową opłatą),

- za pomocą opłatomatów zlokalizowanych w budynkach Urzędu Miasta Katowice przy ul. Rynek 1 oraz przy ul. Francuskiej 70,

- na stanowiskach obsługi klientów w Biurze Obsługi Mieszkańców w budynku przy ul. Rynek 1 w Katowicach oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego przy Placu Wolności 12A w Katowicach, przy wykorzystaniu usługi Webpos Paybynet do płatności mobilnych realizowanych przez klientów Banku Pekao S.A., Banku PKO BP S.A., Banku ING Bank Śląski S.A. za pomocą aplikacji BLIK oraz Peopay,

- gotówką za pośrednictwem inkasenta w Urzędzie Stanu Cywilnego przy Placu Wolności 12A w Katowicach, w Wydziale Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Katowice (pobór w punkcie znajdującym się w budynku przy ul. Francuskiej 70w Katowicach) oraz w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim ul. Jagiellońska 25 w Katowicach.

 • Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.

Przewidywalny termin załatwienia sprawy:

 • Według terminów określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Przetwarzanie danych osobowych:

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwanego dalej RODO - informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Katowice
  z siedzibą w Katowicach przy ul. Młyńskiej 4, e-mail: urzad_miasta@katowice.eu.
 1. Prezydent Miasta Katowice wyznaczył Inspektora Danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych,
  w następujący sposób:

          a) pod adresem poczty elektronicznej iod@katowice.eu;

          b) pisemnie na adres siedziby Administratora.

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia o zmianie nazwy ulicy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty obsługujące systemy informatyczne funkcjonujące w Urzędzie Miasta Katowice, podmioty przetwarzające, którym powierzono przetwarzanie danych, podmioty realizujące przesyłki.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat od daty złożenia wniosku.
 1. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania.
 1. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczące narusza przepisy art. 77 RODO na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania tych danych osobowych jest brak realizacji przedmiotowego wniosku. Podanie danych w zakresie numeru telefonu i adresu e-mail jest dobrowolne i służy ułatwieniu kontaktu z Wnioskodawcą.
 1. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa
  w art. 22.

 

Druki:

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zmianie nazwy ulicy


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice