Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Rozgraniczenie nieruchomości

Rozgraniczenie nieruchomości

Ogólny opis:

 1. Rozgraniczenie nieruchomości ma na celu ustalenie przebiegu ich granic przez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów.
 2. Rozgraniczeniu podlegają, w miarę potrzeby, wszystkie albo niektóre granice określonej nieruchomości z przyległymi nieruchomościami lub innymi gruntami.
 3. Wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) przeprowadzają rozgraniczenie nieruchomości z urzędu lub na wniosek strony.
 4. Koszty postępowania ponoszą właściciele rozgraniczanych gruntów.
 5. Czynności ustalania przebiegu granic wykonuje geodeta upoważniony przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
 6. W razie sporu co do przebiegu linii granicznych, geodeta nakłania strony do zawarcia ugody. Ugoda zawarta przed geodetą posiada moc ugody sądowej.
 7. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) wydaje decyzję o rozgraniczeniu nieruchomości, jeżeli zainteresowani właściciele nieruchomości nie zawarli ugody, a ustalenie przebiegu granicy nastąpiło na podstawie zebranych dowodów lub zgodnego oświadczenia stron.
 8. Jeżeli w razie sporu co do przebiegu linii granicznych nie dojdzie do zawarcia ugody lub nie ma podstaw do wydania ww. decyzji, upoważniony geodeta tymczasowo utrwala punkty graniczne według ostatniego stanu spokojnego posiadania, dokumentów i wskazań stron, oznacza je na szkicu granicznym, sporządza opinię i całość dokumentacji przekazuje właściwemu wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta).
 9. W opisanej sytuacji wójt (burmistrz, prezydent miasta) umarza postępowanie administracyjne i przekazuje sprawę z urzędu do rozpatrzenia sądowi.
 10. Sąd rozpatruje sprawy o rozgraniczenie nieruchomości w trybie postępowania nieprocesowego.
 11. W celu rozpoczęcia procedury rozgraniczenia nieruchomości należy złożyć stosowny wniosek wskazując precyzyjnie (numer działki, księga wieczysta) nieruchomość, do której wnioskodawca posiada tytuł prawny oraz nieruchomości sąsiednie, w stosunku do których konieczne stało się ustalenie przebiegu granicy. We wniosku nie wskazuje się geodety uprawnionego, który dokona czynności ustalenia granic, gdyż w sprawach dotyczących rozgraniczenia to na organie spoczywa obowiązek wskazania i upoważnienia geodety, o którym mowa w art. 31 ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
 12. Jeżeli brak jest przeszkód do prowadzenia postępowania, organ zawiadamia pisemnie właścicieli (użytkowników wieczystych) nieruchomości sąsiednich o złożonym wniosku i możliwości wypowiedzenia się co do zasadności złożonego wniosku.
 13. Po tym okresie organ wydaje postanowienie o wszczęciu postępowania w sprawie rozgraniczenia nieruchomości oraz powołania geodety uprawnionego do przeprowadzenia czynności i ustalenia przebiegu wskazanych granic.

Wymagane dokumenty:

 1. Wypełniony formularz wniosku.
 2. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty.
 3. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

Sposób dostarczania dokumentów:

 1. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
 2. Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.

 

Pocztą tradycyjną dokumenty należy przesłać na adres:

Urząd Miasta Katowice

ul. Młyńska 4

40-098 Katowice

Dokumenty można złożyć osobiście pod adresem:

Urząd Miasta Katowice

Biuro Obsługi Mieszkańców

ul. Rynek 1

40-003 Katowice

stanowiska nr 15-17

Godziny urzędowania Biura Obsługi Mieszkańców:

poniedziałek 7.30 - 17.00

wtorek - środa 7.30 - 15.30

czwartek 7.30 - 17.00

piątek 7.30 - 14.00

Dokumenty, które mają być dostarczone w oryginałach lub uwierzytelnionych kopiach należy złożyć bezpośrednio w urzędzie lub przesłać pocztą tradycyjną.

W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.

Nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

Opłaty:

 1. Opłata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej: 10 PLN. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN.
  Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto właściwego urzędu przelewem lub przekazem pocztowym.
  Opłatę skarbową należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Miasta Katowice nr 52 1020 2313 2672 0211 1111 1111.
 2. Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.

Uwaga! Wynagrodzenie geodety uprawnionego wskazanego przez organ stanowi całość lub część kosztów postępowania. Kosztami postępowania obciążone są strony uprawnione do brania udziału w postępowaniu.

Terminy i sposób załatwienia sprawy:

Decyzja wydawana jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin wynosi 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:

 1. Poprzez pocztę tradycyjną.
 2. Pismo można złożyć bezpośrednio w Punkcie Podawczym Urzędu Miasta Katowice przy ul. Rynek 1.

 

O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.

Informacje na temat przebiegu sprawy:

 1. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.
 2. Informacje można uzyskać również telefonicznie.
  Informacje uzyskać można w Wydziale Geodezji, Referat Postępowań Administracyjnych, ul. Francuska 70, V piętro, pokój 502-506 lub pod numerem tel. (32) 259 3115, poniedziałek, wtorek, środa w godzinach 7.30 – 15.30, czwartek w godzinach 7.30 – 17.00, piątek w godzinach 7.30 – 14.00.

Tryb odwoławczy:

 1. Strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy może żądać, w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej decyzji w tej sprawie, przekazania sprawy sądowi.
 2. Kontrola administracyjna decyzji wykonywana jest przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze.
 3. Pismo wymienione w pkt 1 lub 2 wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał. Pismo należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:
 • Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
 • Bezpośrednio w siedzibie urzędu w godzinach jego pracy.
 • Pocztą tradycyjną pismo należy wysłać na adres:
  Prezydent Miasta Katowice
  ul. Młyńska 4
  40-098 Katowice
 • Pismo można złożyć bezpośrednio w Punkcie Podawczym Urzędu Miasta Katowice przy ul. Rynek 1.

O zachowaniu terminu decyduje data nadania pisma.

Wniesienie pisma jest wolne od opłat.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
 2. Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości.

 Przetwarzanie danych osobowych:

KLAUZULA INFORMACYJNA - dla Wnioskodawcy postępowania rozgraniczeniowego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Katowice z siedzibą w Katowicach przy ul. Młyńskiej 4, e-mail: urzad_miasta@katowice.eu
 2. Prezydent Miasta Katowice wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pisząc na adres e-mail: iod@katowice.eu, lub tradycyjnie: Inspektor ochrony danych, ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust 1. lit e RODO) wynikającego z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, a także w celu archiwalnym na podstawie przepisów Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowej.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą m.in.:
 • strony postępowania administracyjnego w sprawie rozgraniczenia nieruchomości,
 • geodeta upoważniony przez Prezydenta Miasta Katowice na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne do przeprowadzenia czynności ustalenia przebiegu granic,
 • operator pocztowy.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wieczyście, co wynika z przepisów prawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 2. Posiada Pani/Pan prawo do:
 • dostępu do treści swoich danych
 • sprostowania lub uzupełnienia swoich danych
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych pod warunkiem wykazania jednej z podstaw prawnych określonych w art. 18 ust. 1 a-d RODO.
 1. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczące narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zgodnie z art. 77. Organem nadzorczym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, a od momentu uchwalenia nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a ich brak uniemożliwi realizację Pani/Pana wniosku.
 3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

 

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania w Urzędzie Miasta Katowice Pani/Pana danych osobowych są również dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice w zakładce „Ochrona danych osobowych" oraz pod adresem internetowym http://bip.katowice.eu/dokument.aspx?idt=512&idr=106805&menu=809

 

KLAUZULA INFORMACYJNA –dla uczestników postępowania rozgraniczeniowego

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Katowice z siedzibą w Katowicach przy ul. Młyńskiej 4, e-mail: urzad_miasta@katowice.eu
 2. Prezydent Miasta Katowice wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pisząc na adres e-mail: iod@katowice.eu, lub tradycyjnie: Inspektor ochrony danych, ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust 1. lit e RODO) wynikającego z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, a także w celu archiwalnym na podstawie przepisów Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących kategoriach: imię i nazwisko, imiona rodziców, adres zamieszkania/korespondencyjny, numer księgi wieczystej/działki, inne orzeczenia wydane w postępowaniu sądowym lub administracyjnym (m.in. postanowienie o nabyciu spadku).
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą m.in.:
 • strony postępowania administracyjnego w sprawie rozgraniczenia nieruchomości,
 • geodeta upoważniony przez Prezydenta Miasta Katowice na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne do przeprowadzenia czynności ustalenia przebiegu granic,
 • operator pocztowy.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wieczyście, co wynika z przepisów prawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 2. Posiada Pani/Pan prawo do:
 • dostępu do treści swoich danych,
 • sprostowania lub uzupełnienia swoich danych,
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych pod warunkiem wykazania jednej z podstaw prawnych określonych w art. 18 ust. 1 a-d RODO.
 1. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczące narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zgodnie z art. 77. Organem nadzorczym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, a od momentu uchwalenia nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22.

 

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania w Urzędzie Miasta Katowice Pani/Pana danych osobowych są również dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice w zakładce „Ochrona danych osobowych" oraz pod adresem internetowym http://bip.katowice.eu/dokument.aspx?idt=512&idr=106805&menu=809

  

Druki:

Wniosek o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego.

Oświadczenie o odpowiedzialności karnej.

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice