Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Wymagane dokumenty:

 • Wypełniony formularz wniosku o skoordynowanie usytuowania sieci uzbrojenia terenu podpisany przez inwestora lub projektanta.
 • Plan sytuacyjny przedstawiający propozycję usytuowania projektowanych sieci sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych (poświadczonej przez projektanta za zgodność z oryginałem).
  UWAGA: W przypadku dokumentów składanych w formie papierowej należy dołączyć co najmniej dwa egzemplarze planu. Niezależnie od formy składania dokumentów należy przekazać plan sytuacyjny także w pliku *.PDF.
 • Dane numeryczne na płycie CD opisujące przebieg uzgadnianego uzbrojenia.
 • Pełnomocnictwo (oryginał lub poświadczona kopia) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.
 • Aby usprawnić proces koordynacji można dodatkowo złożyć kopię decyzji o warunkach zabudowy, warunki techniczne podłączenia czy orientację.

 Gdzie należy złożyć dokumenty:

 • Wniosek można przesłać za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej udostępnionej przez Urząd Miasta Katowice na platformie ePUAP. Szczegółowe informacje dotyczące doręczenia dokumentów elektronicznych do Urzędu Miasta Katowice znajdują się pod adresem: https://bip.katowice.eu/UrzadMiasta/KatalogUslug/KatalogUslug.aspx?idu=18,
 • Pocztą lub kurierem na adres:
  Urząd Miasta Katowice
  ul. Młyńska 4
  40-098 Katowice,
 • W Biurze Obsługi Mieszkańców (Rynek 1, I piętro, stanowiska 15-17) w godzinach: poniedziałek, czwartek 7.30 - 17.00, wtorek, środa 7.30 – 15.30,  piątek 7.30 – 14.00, tel. (32) 259 3386, (32) 259 3406, (32) 259 3407, (32) 259 3681.

 Gdzie należy się zgłosić po odbiór dokumentów:

 • W przypadku wniosku złożonego elektronicznie dokumenty (protokół z narady oraz plan sytuacyjny opatrzony stosowną klauzulą - w formacie PDF, podpisane elektronicznie przez przewodniczącego narady koordynacyjnej) zostaną wysłane za pośrednictwem platformy ePUAP.
 • W przypadku wniosku złożonego w formie papierowej (osobiście, pocztą lub kurierem) ww. dokumenty papierowe należy odebrać osobiście (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu) w siedzibie Wydziału Geodezji (ul. Francuska 70, VIII piętro, pokój 804). W szczególnych przypadkach dokumenty mogą zostać wysłane pocztą tradycyjną.

 Kto może odebrać dokumenty:

 • Wnioskodawca lub upoważniona przez niego osoba (w przypadku odbioru osobistego).

 Opłaty:

 • Opłata ustalana jest na podstawie załącznika do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Wysokość należnej opłaty oraz sposób jej wyliczenia zawiera Dokument Obliczenia Opłaty, który przesyłany jest na adres mailowy wskazany we wniosku.
 • Opłatę za uzgadnianie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu pobiera się przed naradą koordynacyjną (art. 40d. ust. 3 ustawy Pgik).
 • Potwierdzenie dokonania opłaty należy przysłać pocztą elektroniczną na adres naradakoordynacyjna@katowice.eu.
 • Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa albo jego odpisu wynosi 17 PLN.

 Przewidywany termin załatwienia sprawy:

 • Jeden miesiąc. Odpis protokołu narady koordynacyjnej zostanie udostępniony do 3 dni roboczych od zakończenia narady.

 Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Przetwarzanie danych osobowych:

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Katowice z siedzibą w Katowicach przy ul. Młyńskiej 4, e-mail: urzad_miasta@katowice.eu;
 1. Prezydent Miasta Katowice wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan
  skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

          a) pod adresem poczty elektronicznej iod@katowice.eu,

          b) pisemnie na adres siedziby Administratora;

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wniosku o skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 7d ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne;
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: nadawcy wniosków o skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu, przedstawiciele Prezydenta Miasta Katowice upoważnieni do udziału w naradach koordynacyjnych oraz inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narad koordynacyjnych, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych sieci na tych terenach, podmioty realizujące przesyłki, podmioty obsługujące systemy informatyczne funkcjonujące w UMK, podmioty którym powierzono przetwarzanie danych;
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczących archiwizacji dokumentów, tj. zgodnie z kategorią archiwalną BE10 dokumentacja będzie przechowywana minimalnie przez okres 10 lat, począwszy od dnia 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia sprawy;
 1. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania;
 1. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczące narusza przepisy art. 77 RODO na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania tych danych osobowych jest brak możliwości realizacji wniosku. Podanie danych w zakresie numeru telefonu oraz adresu e-mail jest dobrowolne i służy ułatwieniu kontaktu z Wnioskodawcą;
 1. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

Dodatkowe informacje:

 • Wniosek podlega rejestracji, otrzymuje numer ewidencyjny i rozpatrywany jest na naradzie koordynacyjnej.
 • Rezultat narady koordynacyjnej utrwalany jest w protokole.
 • Na dokumentacji projektowej przewodniczący narady zamieszcza adnotację zawierającą informację, że dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej.
 • Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu (32) 259 3394

 

WARUNKI GEODEZYJNO - INFORMATYCZNE opisujące przebieg koordynowanego uzbrojenia:

Założenia ogólne:

 • Dane mają być wprowadzane w obowiązującym układzie współrzędnych 2000
 • Dane powinny być dostarczone na płycie CD
 • W przypadku sporządzania mapy i projektu na komputerowych nośnikach informacji do wniosku dołącza się oprócz wymienionych w regulaminie dokumentów jeden uwierzytelniony wydruk mapy dla celów projektowych.

Dokumentacja projektowa powinna zawierać dane: projekt usytuowania sieci uzbrojenia terenu w postaci elektronicznej wraz z treścią mapy zasadniczej w formacie *.pdf (projekt wraz z treścią mapy) *.dxf oraz współrzędne punktów załamania projektowanej sieci: plik *.txt (tekstowy) o strukturze:

 • Każda ciągła linia projektowanego uzbrojenia stanowi jeden wiersz.
 • Każdy wiersz zaczyna się liczbą punktów, a kończy znakiem średnika i ENTER (przejście do nowej linii).
 • Liczba punktów musi odpowiadać liczbie par współrzędnych Y,X
 • Współrzędne jednego punktu rozdzielone są znakiem przecinka.
 • Separatorem części ułamkowej musi być znak kropki.
 • Pary współrzędnych punktów muszą być rozdzielone znakiem spacji.

Przykład dla linii składającej się z dwóch punktów załamań:

2 6571099.64,5570424.23 6571096.34,5570430.80;

Legenda:

2 - liczba punktów załamań

6571099.64 - współrzędna Y pierwszego punktu

5570424.23 - współrzędna X pierwszego punktu

Przykład dla linii składającej się z dwunastu punktów załamań:

12 6569189.26,5561866.57 6569179.49,5561944.90 6569160.98,5561943.82 6569156.58,5561968.34 6569154.38,5561984.70 6569149.18,5562011.18 6569146.21,5562027.82 6569145.01,5562035.80 6569140.48,5562062.43 6569137.95,5562085.82 6569134.35,5562108.04 6569132.56,5562118.46;

 

HARMONOGRAM TERMINÓW NARAD KOORDYNACYJNYCH:

1.     12/01/2024
2.     26/01/2024
3.     09/02/2024
4.     23/02/2024
5.     08/03/2024
6.     22/03/2024
7.     12/04/2024
8.     26/04/2024
9.     10/05/2024
10.   24/05/2024
11.   07/06/2024
12.   21/06/2024
13.   05/07/2024
14.   19/07/2024
15.   02/08/2024
16.   23/08/2024
17.   06/09/2024
18.   20/09/2024
19.   04/10/2024
20.   18/10/2024
21.   07/11/2024
22.   21/11/2024
23.   05/12/2024
24.   19/12/2024Druki:

Wniosek o skoordynowanie usytuowania sieci uzbrojenia terenu.


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice