Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Stypendium Prymus

Stypendium Prymus

Celem Miejskiego programu Stypendialnego dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych Prymus jest wspieranie, w formie pomocy stypendialnej, szczególnie uzdolnionych uczniów szkół publicznych i niepublicznych zlokalizowanych na terenie Miasta Katowice, a ponadto: 

1) promowanie uczniów zdolnych, uzyskujących wysokie wyniki nauczania,
2) promowanie młodzieży osiągającej  sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych,
3) motywowanie do nauki i rozwijania zainteresowań.

Stypendium przyznawane jest od 2011 r.

Wnioski o przyznanie stypendiów w Miejskim Programie Stypendialnym dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych ,,Prymus” składają pełnoletni uczniowie/rodzice w biurze podawczym Urzędu Miasta Katowice Rynek 1, lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data stempla pocztowego) w nieprzekraczalnym terminie do 31 lipca w danym roku szkolnym. 


Stypendium przyznaje Prezydent Miasta Katowice, w terminie do 15 września danego roku.
Stypendium przyznaje się  w postaci świadczenia pieniężnego w jednakowej wysokości dla wszystkich uczniów, do kwoty w wysokości 300 zł. 
Stypendia wypłaca się uczniom w comiesięcznych transzach od września  do czerwca danego roku, a w przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy w roku szkolnym, w którym aplikowali o stypendium byli uczniami klas programowo najwyższych,  świadczenie jest wypłacane jednorazowo, do dnia 20 września danego roku.

Link do aktualnie obowiązującej uchwały.
sprawdź także

Eduakcja
W Katowicach
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice