Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Nagroda za działalność charytatywną

Nagroda za działalność charytatywną

Zapraszam do składania wniosków o Nagrodę za działalność charytatywną, która przyznawana jest osobom fizycznym lub organizacjom pozarządowym, które w sposób widoczny prowadziły działalność na rzecz mieszkańców miasta Katowice w co najmniej jednej z poniższych sfer wymienionych w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. w zakresie:

  • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

  • wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;

  • udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa;

  • działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

  • działalności charytatywnej;

  • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

  • działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

  • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.


WNIOSKI O PRZYZNANIE NAGRODY MOGĄ ZGŁASZAĆ:

Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz jednostki miejskie

Mieszkańcy Katowic – jeżeli kandydatura zostanie poparta 30 głosami mieszkańców Katowic,  z zastrzeżeniem, że dana grupa mieszkańców może zgłosić tylko jedną kandydaturę.

Nabór wniosków ogłaszany jest raz w roku.
W ramach Nagrody przyznaje się nagrodę główną i wyróżnienia
Nagrodę główną stanowi statuetka i dyplom.

TERMIN i SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU:

1.  Wniosek o przyznanie Nagrody należy złożyć na obowiązującym formularzu stanowiącym odpowiednio załącznik nr 1 lub 2 do regulaminu konkursu (Zarządzenie Prezydenta Miasta Katowice nr 1328/2020 z dnia 01.12.2020 r ).

2.  Formularz wniosku wraz z załącznikami należy złożyć w:

-    kancelarii Urzędu Miasta Katowice lub

-    przesłać na adres Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice ul. Rynek 1, 40-003 lub

-    drogą elektroniczną na adres ps@katowice.eu jako skan dokumentów 
3.  Wzór wniosków do pobrania: 
Wzor wniosku o przyznanie nagrody za dział. charytatywną - zgłoszenia od mieszkancow.docx
Wzor wniosku o przyznanie nagrody za dział. charytatywną - zgłoszenia od NGO lub jednostek miejskich.docx

Wnioski będą przyjmowane od 1 października do 10 grudnia 2023 r.

Wnioski złożone po terminie zostaną zwrócone wnioskodawcy bez rozpatrywania.

WRĘCZENIE NAGRODY: 

-       Laureat zostanie powiadomiony pisemnie o wynikach konkursu oraz terminie i miejscu wręczenia nagrody.

-       Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej  www.katowice.eu 

Laureaci nagrody:

2022

Mieczysław Kucharski - Nagrodza za dz. charytatywną.jpeg

Mieczysław Kucharski

przedsiębiorca i działacz społeczny, mistrz czterech rzemiosł, Członek Zakonu Maltańskiego, aktywny działacz w Światowych Dniach Ubogich - od 17 lat jest organizatorem Wigilii dla Osób Ubogich „Opłatek Maltański", w których udział bierze ok. 300 osób. 


2021
Wioletta Iwanicka Richter.png

Wioletta Iwanicka-Richter - od 24 lat jest zaangażowana w działalność na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Wspólnoty Dobrego Pasterza oraz Klubu Wysoki Zamek. Obie organizacje tworzą bezpieczne miejsce dla osób z trudnych środowisk, uzależnionych od alkoholu i narkotyków, dotkniętych ubóstwem. 


2020 rok

Dietmar Brehmer

Założyciel i Prezes Górnośląskiego Towarzystwa Charytatywnego, którego celem jest niesienie pomocy oraz organizacja pomocy materialnej osobom bezdomnym, z niepełnosprawnościami i innym zagrożonym wykluczeniem społecznym.

Dietmar Brehmer.png


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice