Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Nagroda za działalność charytatywną

Nagroda za działalność charytatywną

Nagroda za działalność charytatywną przyznawana jest osobom fizycznym lub organizacjom pozarządowym, które w sposób widoczny prowadziły działalność na rzecz mieszkańców miasta Katowice w co najmniej jednej z poniższych sfer wymienionych w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. w zakresie:

  • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
  • wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
  • udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa;
  • działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
  • działalności charytatywnej;
  • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
  • działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
  • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.


NAGRODA MOŻE BYĆ PRZYZNANA:

  1. Osobom fizycznym,
  2. Jednostkom nie posiadającym osobowości prawnej lub członkom organizacji wymienionych w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 


WNIOSKI O PRZYZNANIE NAGRODY MOGĄ ZGŁASZAĆ:

Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz jednostki miejskie

Mieszkańcy Katowic – jeżeli kandydatura zostanie poparta 30 głosami mieszkańców Katowic,  z zastrzeżeniem, że dana grupa mieszkańców może zgłosić tylko jedną kandydaturę.

Nabór wniosków ogłaszany jest raz w roku.
W ramach Nagrody przyznaje się nagrodę główną i wyróżnienia
Nagrodę główną stanowi statuetka i dyplom.

TERMIN i SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU:

1.   Wniosek o przyznanie Nagrody należy złożyć na obowiązującym formularzu stanowiącym odpowiednio załącznik nr 1 lub 2 do regulaminu konkursu (Zarządzenie Prezydenta Miasta Katowice nr 1328/2020 z dnia 01.12.2020 r ).

2.     Formularz wniosku wraz z załącznikami należy złożyć w:

-       kancelarii Urzędu Miasta Katowice lub

-       przesłać na adres Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice ul. Rynek 1, 40-003 lub

-       drogą elektroniczną na adres ps@katowice.eu jako skan dokumentów 
3.      Wzór wniosków do pobrania: 
Wzor wniosku o przyznanie nagrody za dział. charytatywną - zgłoszenia od mieszkancow.docx
Wzor wniosku o przyznanie nagrody za dział. charytatywną - zgłoszenia od NGO lub jednostek miejskich.docx

Wnioski będą przyjmowane od 15 września do 10 listopada 2021r.

Wnioski złożone po terminie zostaną zwrócone wnioskodawcy bez rozpatrywania.

WRĘCZENIE NAGRODY: 

-       Laureat zostanie powiadomiony pisemnie o wynikach konkursu oraz terminie i miejscu wręczenia nagrody.

-       Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej  www.katowice.eu Laureaci nagrody:

2020 rok
Dietmar Brehmer.png

Dietmar Brehmer

Założyciel i Prezes Górnośląskiego Towarzystwa Charytatywnego, którego celem jest niesienie pomocy oraz organizacja pomocy materialnej osobom bezdomnym, z niepełnosprawnościami i innym zagrożonym wykluczeniem społecznym

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice