Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Nagroda za działalność charytatywną

Nagroda za działalność charytatywną

Nagroda za działalność charytatywną przyznawana jest osobom fizycznym lub organizacjom pozarządowym, które w sposób widoczny prowadziły działalność na rzecz mieszkańców miasta Katowice w co najmniej jednej z poniższych sfer wymienionych w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. w zakresie:

  • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
  • wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
  • udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa;
  • działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
  • działalności charytatywnej;
  • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
  • działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
  • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.


Laureaci nagrody:

2023

Fundacja Śląskie Anioły.png
Fundacja Śląskie Anioły 

Wspiera dzieci w trudnej sytuacji życiowej, głównie uczniów szkół specjalnych i  wychowanków domów dziecka oraz kobiety pokrzywdzone przez los w ramach projektu „Zbuntowane Anioły" celem wzmocnienia w nich poczucia własnej wartości.2022

Mieczysław Kucharski - Nagrodza za dz. charytatywną.jpeg

Mieczysław Kucharski

przedsiębiorca i działacz społeczny, mistrz czterech rzemiosł, Członek Zakonu Maltańskiego, aktywny działacz w Światowych Dniach Ubogich - od 17 lat jest organizatorem Wigilii dla Osób Ubogich „Opłatek Maltański", w których udział bierze ok. 300 osób. 


2021
Wioletta Iwanicka Richter.png

Wioletta Iwanicka-Richter

Od 24 lat jest zaangażowana w działalność na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Wspólnoty Dobrego Pasterza oraz Klubu Wysoki Zamek. Obie organizacje tworzą bezpieczne miejsce dla osób z trudnych środowisk, uzależnionych od alkoholu i narkotyków, dotkniętych ubóstwem. 


2020 
Dietmar Brehmer.png

Dietmar Brehmer

Założyciel i Prezes Górnośląskiego Towarzystwa Charytatywnego, którego celem jest niesienie pomocy oraz organizacja pomocy materialnej osobom bezdomnym, z niepełnosprawnościami i innym zagrożonym wykluczeniem społecznym.


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice