Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Nagroda im. Józefa Kocurka

Nagroda im. Józefa Kocurka

Zapraszam do składania wniosków w konkursie o  „Nagrodę im. Józefa Kocurka w dziedzinie działalności społecznej" za szczególne zaangażowanie na rzecz mieszkańców miasta Katowice.

Nagroda, której patronuje Józef Kocurek, jest wyjątkowym wyróżnieniem. Uzmysławia jaką wartością jest zaangażowanie w sprawy społeczne, chęć niesienia pomocy ludziom i czynienia otaczającego świata bardziej przyjaznym i piękniejszym. 

NAGRODA MOŻE BYĆ PRZYZNANA:

 • osobom prawnym,

 • osobom fizycznym,

 • jednostkom nie posiadającym osobowości prawnej lub członkom organizacji wymienionych w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

  WNIOSKI O PRZYZNANIE NAGRODY MOGĄ ZGŁASZAĆ:

 1. Mieszkańcy Katowic - jeżeli kandydatura zostanie poparta 30 głosami mieszkańców z tym, że dana grupa mieszkańców może zgłosić jedną kandydaturę,

 2. Organizacje pozarządowe oraz członkowie organizacji wymienionych w art. 3 ustawy oraz jednostki miejskie.

  Nabór wniosków ogłaszany jest raz w roku.

  W ramach Nagrody przyznaje się nagrodę główną i wyróżnienia.

  Nagrodę główną stanowi statuetka i dyplom.

 3. Wzór wniosków do pobrania:
  Wzor-wniosku-Nagroda-im.-J.-Kocurka-zał-nr-1-zgloszenia-od-ngo-lub-jednostek-miejskich.doc
  Wzor-wniosku-Nagroda-im.-J.-Kocurka-zał-nr-2-zgloszenie-od-mieszkańcow.doc

TERMIN i SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU:

1.   Wniosek o przyznanie Nagrody należy złożyć na obowiązującym formularzu stanowiącym odpowiednio załącznik nr 1 lub 2 do regulaminu konkursu (Zarządzenie Prezydenta Miasta Katowice nr 558/2019 z dnia 25.09.2019 r.).

2.     Formularz wniosku wraz z załącznikami należy złożyć w:

-       kancelarii Urzędu Miasta Katowice lub

-       przesłać na adres Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice ul. Rynek 1, 40-003 lub

-       drogą elektroniczną na adres ps@katowice.eu jako skan dokumentów

Wnioski będą przyjmowane od 1 października do 10 grudnia 2023r.
Wnioski złożone po terminie zostaną zwrócone wnioskodawcy bez rozpatrywania.

WRĘCZENIE NAGRODY:

-       Laureat zostanie powiadomiony pisemnie o wynikach konkursu oraz terminie i miejscu wręczenia nagrody.

-       Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej  www.katowice.eu


Jozef Kocurek.png

Śp. Józef Kocurek 
Pochodził z katowickich Bogucic, z rodziny o patriotycznych i powstańczych tradycjach.
Wśród jego przodków byli m.in. Kazimierz Skiba - przedostatni sołtys wsi Katowice oraz Zofia Koniarkowa  – uczestniczka powstań śląskich i przedwojenna radna Katowic.

Był jednym ze współzałożycieli Związku Górnośląskiego. Od początku powstania Koła Terenowego Związku Górnośląskiego w Bogucicach aż do ostatnich dni życia był jego przewodniczącym. Z Jego inicjatywy Koło m.in. fundowało stypendia dla najlepszych uczniów i studentów dzielnicy w ramach  tzw. „przeglądu świadectw"

Był Radnym Miasta Katowice od 1990 roku i Wiceprezydentem Katowic w latach 1998-2010. Odpowiadał za jedne z największych inwestycji w mieście m.in. Drogową Trasę Średnicową. Do ostatnich chwil życia był oddany ziemi śląskiej, a w szczególności mieszkańcom Katowic. Pan Józef Kocurek był zawsze serdeczny i przyjazny wobec każdego napotkanego przez siebie człowieka. Zmarł 28 lutego 2011 roku, w wieku 62 lat.

W dniu Jego ostatniego pożegnania Bazylikę św. Szczepana i Matki Boskiej Boguckiej, a następnie pobliski cmentarz wypełniły ogromne rzesze bliskich mu ludzi - wzruszonych  i wdzięcznych za to jakim był człowiekiem. I właśnie dlatego nagroda Jego imienia w dziedzinie działalności społecznej ma w Katowicach szczególnie doniosłe znaczenie.    

 „Józef był postacią niezwykłą na scenie katowickiego życia publicznego, ale z o wiele ważniejszego powodu – gdyż był wspaniałym i dobrym człowiekiem. Jednocześnie z Józefa zawsze biła ogromna siła. Siła, którą czerpał z  wielkiej miłości do Śląska i bezgranicznego przywiązania do swojej Małej Ojczyzny. 
Był uosobieniem naszych najlepszych, śląskich tradycji, kimś z kim nie tylko chce się pracować, ale i spędzać wolne chwile. Dlatego jakże trudno pogodzić się z Jego odejściem. Ze stratą przyjaciela, który w najnowszych dziejach katowickiego samorządu znaczył tak wiele. Takich ludzi jakże rzadko mamy szczęście spotykać na drodze naszego życia".
Prezydent Katowic Piotr Uszok na pogrzebie śp. J.Kocurka

Nagroda im. Józefa Kocurka w dziedzinie działalności społecznej przyznawana jest corocznie przez Prezydenta Miasta Katowice na podstawie regulaminu przyjętego Zarządzeniem nr 558/2019 z dnia 25 września 2019 roku za szczególne zaangażowanie na rzecz mieszkańców miasta Katowice, bez względu na obszar działania i rodzaje podejmowanych aktywności. Dotychczasowi laureaci:

2022

Marian Stolecki - Nagroda im . J. Kocurka.jpeg

Marian Stolecki
Członek Katowickiego Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Dwójka" od 1991 roku (od 1996 Zastępca Prezesa) -  z podejmuje działania nakierowane na pomoc mieszkańcom Katowic zmagającym się z problemem uzależnienia i współuzależnienia. 


2021

Jolanta Grabowska Markowska.png
Jolanta Grabowska-Markowska
prezes pierwszego na Śląsku stacjonarnego hospicjum dla dorosłych oraz pierwszego w Polsce stacjonarnego hospicjum dla dzieci; 30 lat aktywności społecznej. 

2020
Erwin Grzegorzek.png
Erwin Grzegorzek
60 lat pracy społecznej - sam projektował i zakładał zieleńce oraz zajmował się ich konserwacją na osiedlach, w przedszkolach, szkołach, domu dziecka, kościołach, klasztorach oraz przy pomnikach Pamięci Narodowej

2019 
nendza.jpg
Ignacy Walenty Nendza
Aktywista zaangażowany w wychowanie młodego pokolenia w zakresie rozwijania zamiłowania do świata natury i górskich pasji

2018

zhp.png


2017

zacher.jpg
Elżbieta Zacher   
Działaczka na rzecz poprawy wizerunku Nikiszowca i aktywizacji mieszkańców do działań prospołecznych

2016

bobrzyk.jpg
Bolesław Bobrzyk
Aktywny działacz na rzecz edukacji przyrodniczej i leśnej

2015

charyga.png
Jadwiga Charyga
Działaczka społeczna z dzielnicy Katowice - Bogucice

2014

nowak.png
Bogdan Nowak
Działacz społeczny w dzielnicy Ligota-Panewniki

2013

balchan.jpg
s. Anna Bałchan 

2012

poloczek.jpg
Eugeniusz Poloczek
Prezes Trzeźwościowego Stowarzyszenia Kulturalno-Turystycznego w Katowicach

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice