Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Edukacja Projekty, inicjatywy, konkursy

Projekty, inicjatywy, konkursy

 

ROK SZKOLNY 2019/2020


VI ŚWIĘTO PROFILAKTYKI - KATOWICE 2020

W dniu 17 czerwca 2020 roku w Pałacu Młodzieży w Katowicach odbędzie się VI Święto Profilaktyki - Katowice 2020. Tematem przewodnim tegorocznej edycji projektu jest: Wybieram wolność".

Organizatorami projektu są Urząd Miasta w Katowicach, Komenda Miejska Policji w Katowicach, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 5 w Katowicach oraz  Pałac Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego w Katowicach.

Projekt adresowany jest do młodzieży katowickich szkół podstawowych - klas VII i VIII oraz szkół ponadpodstawowych. Ma na celu zaangażowanie młodzieży w przeciwdziałanie zagrożeniom i patologiom społecznym, promocję zdrowego trybu życia, wolnego od wszelkich uzależnień, przemocy i agresji, rozwijanie własnych zainteresowań jako alternatywnej formy spędzania wolnego czasu i promocji pozytywnych postaw życiowych wśród rówieśników.

Święto Profilaktyki stanowi podsumowanie najważniejszych programów i projektów profilaktycznych realizowanych w roku szkolnym w katowickich szkołach - Miejskich Programów Profilaktycznych „Bezpieczna Młodzież", Festiwalu Spektakli Profilaktycznych, Przeglądu i Konkursu Spotów Profilaktycznych, Projektu Profilaktycznego „Dzień Bezpiecznego Internetu".

VI Święto Profilaktyki - Katowice 2020 stanowi projekt twórczej profilaktyki rówieśniczej, młodych ludzi rozmawiających ze swoimi rówieśnikami o sprawach trudnych. Zaproponowana konwencja realizacji profilaktyki jest wyrazem poszukiwania bardziej efektywnych narzędzi profilaktycznych, tworzonych przez samą młodzież, źródeł oddziaływania profilaktycznego przez sztukę: spektakle profilaktyczne, filmy, poezja, fotografia. Święto Profilaktyki jest swoistym manifestem młodych ludzi wyrażających swój sprzeciw przeciwko uzależnieniom, przemocy, agresji i obojętności na drugiego człowieka. Projektowi towarzyszy propagowanie mody na życie bez uzależnień, dbałości o drugiego człowieka, jego zdrowie i bezpieczeństwo. W projekcie, każdy młody człowiek może znaleźć miejsce dla siebie, dla rozwijania swoich zainteresowań. Wartością programu są młodzi ludzie, którzy chcą działać dla drugiego człowieka. Święto Profilaktyki to głos młodzieży w profilaktyce bezpieczeństwa.


DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

1. Temat przewodni tegorocznej edycji projektu: „Bądź sobą - nie bądź stalkerem".

2. Termin i miejsce: 11 lutego 2020 r., Pałac Młodzieży w Katowicach.

3. Adresaci: młodzież katowickich szkół podstawowych - klas VII i VIII oraz szkół ponadpodstawowych.

4. Organizatorzy: Pałac Młodzieży w Katowicach, Urząd Miasta w Katowicach, Komenda Miejska Policji w Katowicach, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 5 w Katowicach.

W ramach projektu odbędzie się: KONKURS NA PLAKAT PROFILAKTYCZNY.

Zadaniem konkursowym jest zaprojektowanie plakatu (w dowolnej technice) promującego główny temat Konkursu: „Bądź sobą - nie bądź stalkerem". Przez stalking rozumiemy zachowania polegające na obsesyjnym śledzeniu, obserwowaniu albo kontaktowaniu się z inną osobą wbrew jej woli, które w efekcie prowadzą do wzbudzenia w tej osobie strachu o swoje bezpieczeństwo. Uporczywe prześladowanie danej osoby może powodować u niej stany lękowe oraz prowadzić do groźnych  następstw, a nawet do samobójstwa.

W dniu 11 lutego 2020 r. w Pałacu Młodzieży w Katowicach przy ul. Mikołowskiej 26, odbędą się obchody Dnia Bezpiecznego Internetu podczas, których zaprezentowana zostanie symulacja rozprawy sadowej dotyczącej zjawiska stalkingu oraz podsumowanie i ogłoszenie wyników konkursu, na które zostaną zaproszeni uczestnicy konkursu wraz z delegacją swojej szkoły. Wyróżnione  prace zostaną zaprezentowane również podczas VI Katowickiego Święta Profilaktyki Katowice 2020, autor najlepszego plakatu zostanie poproszony o jego omówienie.

Ponadto w ramach obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu podczas Śląskiego Festiwalu Nauki Katowice, zostaną zorganizowane prelekcje i konsultacje dla rodziców dotyczące zagadnień związanych z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży w świecie nowoczesnych technologii w tym Internetu. Spotkania zostaną podzielone ze względu na wiek dzieci i młodzieży, tak aby każdy zainteresowany rodzic mógł wybrać dla siebie odpowiedni panel.

Konkurs na plakat profilaktyczny - Regulamin


VI FESTIWAL PRZEDSTAWIEŃ PROFILAKTYCZNYCH

1. Temat przewodni tegorocznego festiwalu: „Wolność - kocham i rozumiem".

2. Termin i miejsce: 27 marca 2020 r., Sala Teatralna Pałacu Młodzieży w Katowicach.

3. Adresaci: młodzież katowickich szkół podstawowych - klas VII i VIII oraz szkół ponadpodstawowych.

4. Organizatorzy: Urząd Miasta w Katowicach, Komenda Miejska Policji w Katowicach, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 5 w Katowicach oraz  Pałac Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego w Katowicach.

5. Cel: Festiwal ma charakter działań profilaktycznych poprzez: podjęcie zagadnień związanych z promocją zdrowego trybu życia wolnego od wszelkich uzależnień; wypracowanie postaw dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz kształtowanie umiejętności dokonywania świadomych wyborów; rozwijanie postaw asertywności i empatii; kształtowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami w trudnych sytuacjach życiowych.

6. Program Profilaktyki Rówieśniczej miasta Katowice ma na celu promocję pozytywnych wzorców i postaw, dlatego ten sposób postrzegania profilaktyki powinien znaleźć odzwierciedlenie w prezentowanych przez szkolne grupy teatralne przedstawieniach profilaktycznych. W dniu 27 stycznia 2020 r. o godz. 13.00 w Pałacu Młodzieży odbędzie się spotkanie dla nauczycieli, wychowawców zainteresowanych udziałem w Festiwalu. Podczas spotkania będzie możliwość przedyskutowania założeń profilaktyki rówieśniczej w kontekście rozważanych do realizacji scenariuszy przedstawień. Ponadto spotkanie ma na celu zapoznanie się z możliwościami technicznymi sali teatralnej Pałacu Młodzieży, aby optymalnie wykorzystać jej możliwości.

7. Na festiwal spektakle można zgłaszać do dnia 6 marca 2020 r. Grupy teatralne biorące udział w Festiwalu, zostaną zaproszone na Festiwal wraz z reprezentacją swojej szkoły. Prezentowane spektakle zostaną omówione przez ich autorów w formie dyskusji rówieśniczej moderowanej przez psychologów i pedagogów. Najlepszy spektakl zostanie zaprezentowany i nagrodzony podczas VI Katowickiego Święta Profilaktyki Katowice 2020.

VI Festiwal Przedstawień Profilaktycznych - Regulamin


VI KONKURS I PRZEGLĄD SPOTÓW PROFILAKTYCZNYCH

1. Temat przewodni tegorocznego konkursu: „Wybieram wolność".

2. Termin i miejsce: 19 maja 2020 r. w siedzibie Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej (CINiBA) przy ul. Bankowej 11a w Katowicach.

3. Adresaci: młodzież katowickich szkół podstawowych - klas VII i VIII oraz szkół ponadpodstawowych.

4. Organizatorzy: Urząd Miasta w Katowicach, Komenda Miejska Policji w Katowicach, X Liceum Ogólnokształcące im. I. J. Paderewskiego w Katowicach, Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 5 w Katowicach.

5. Cel: kształtowanie otwartości na potrzeby i wartości ludzi, promocja bezpieczeństwa w relacjach z ludźmi, propagowanie mody na życie bez uzależnień, troski o drugiego człowieka, jego zdrowie i bezpieczeństwo, rozwijanie umiejętności pracy w zespole, promocja zdrowia psychicznego i fizycznego, rozwijanie zainteresowań artystycznych uczniów.

6. Przeglądowi będzie towarzyszył Konkurs, w którym wyłonione zostaną najlepsze filmy. Uczestnicy, którzy zgłoszą spoty do Konkursu, zostaną zaproszeni na Przegląd wraz z reprezentacją swojej szkoły. Podczas Przeglądu wybrane spoty zostaną omówione przez ich autorów w formie dyskusji rówieśniczej. Najlepszy spot zostanie zaprezentowany i nagrodzony podczas VI Katowickiego Święta Profilaktyki Katowice 2020.

Zgłoszenia dokonuje się przez przekazanie nośnika z materiałem filmowym, karty zgłoszeniowej i oświadczenia na adres: X LO im I. J. Paderewskiego, ul. K. Miarki 6 40-224 Katowice do dnia 3 kwietnia 2020 r. lub drogą elektroniczną w formie skanu załącznika Nr 1 na adres: kregiel@xlo.pl

Wszelkie szczegółowe informacje i wymagania techniczne zawiera regulamin.

Dodatkowych informacji udziela przedstawiciel organizatorów Marcin Kręgiel - psycholog X Liceum Ogólnokształcącego. Pytania należy kierować na adres: kregiel@xlo.pl lub telefonicznie: 32 259 77 59, 605 641 917.

Link do spotów profilaktycznych z poprzednich edycji konkursów: https://www.youtube.com/channel/UCSd3ef_EsEuAb5p8axVGDYg

V Przegląd i Konkurs Spotów Profilaktycznych - Regulamin

 

MIEJSKIE KONKURSY PROFILAKTYCZNE

W RAMACH TZW. PROGRAMÓW „SZNUPKOWYCH"

Klasy I-II SP „Sznupek i Ja dbamy o zdrowie" - rysunek

Klasy III-IV SP „Dbam o zdrowie" - plakat

Klasy V-VI „Wybieram wolność" - krzyżówka z hasłem

Klasy VII-VIII SP „Dokonuję dobrych wyborów - jestem wolny" - prezentacja

Szkoły ponadpodstawowe „Wybieram wolność poprzez ważne dla mnie wartości" - fotoreportaż

Opisy wydarzeń i regulaminy po opracowaniu i dostarczeniu przez WZK i Radę Pedagogów i Psychologów szkolnych.


WSPARCIE TWORZENIA SIECI SZKÓŁ ĆWICZEŃ II EDYCJA - WYNIKI NABORU NA PARTNERA PROJEKTU KONKURSOWEGO

Informacja o wynikach naboru na partnera do realizacji projektu konkursowego Nr: POWR.02.10.00-IP.02-00-003/19 przygotowywanego w ramach konkursu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Informacja dot. oceny ofert.docx


OGÓLNOPOLSKI KONKURS EKOLOGICZNY MISTRZ RECYKLINGU" DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Zapraszamy uczniów klas 3-7 szkół podstawowych do udziału w VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego „Mistrz Recyklingu". Konkurs realizowany jest bezpłatnie w ramach misji Fundacji Chlorofil.

Konkurs ekologiczny - informacja prasowa.pdf

Konkurs ekologiczny - plakat.jpg


KAMPANIA SPOŁECZNA #NIEROZERWALNI

Informujemy o Kampanii Społecznej #Nierozerwalni realizowanej w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Celem Kampanii jest pokazanie więzi rodzinnych oraz relacji między dziećmi i rodzicami jako kluczowych dla prawidłowego rozwoju i funkcjonowania dzieci.

Informacja o Kampanii Nierozerwalni.pdf

Instrukcja - Pobranie materiałów.pdf


BADANIE NAUKOWE „GRANIE NA EKRANIE"

Informujemy, że Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej, Fundacja Dbam o Mój Z@sięg oraz Uniwersytet Gdański rozpoczynają ogólnopolskie badania naukowe „Granie na ekranie". Projekt skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (4-8 klasa) oraz dla wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych. Badania trwają do końca czerwca 2020 roku.

Zaproszenie do Badania - Granie na ekranie.pdfsprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
TV KAtowice
Przemiana Katowice
Przemiana Katowice
Copyright © UM Katowice