Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Edukacja Rok szkolny 2020/2021

Rok szkolny 2020/2021


„PROGRAM PROFILAKTYKI RÓWIEŚNICZEJ W KATOWICACH"
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
PROJEKT „RAZEM RAŹNIEJ" - PODSUMOWANIE


Z uwagi na sytuację epidemiczną uniemożliwiającą bezpośredni kontakt i bliskie spotkania młodzieży stanowiące do tej pory trzon działań podejmowanych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki Rówieśniczej, tegoroczna formuła musiała ulec zmianie. W związku z powyższym, koncepcja działań opracowanych na rok szkolny 2020/2021 została dostosowana zarówno w formie, jak i treści do wyzwań jakie postawiła przed nami pandemia. Hasło przewodnie tegorocznej edycji Miejskiego Programu Profilaktyki Rówieśniczej brzmiało: „Razem Raźniej".
Koncepcja pracy, wychodząca z założenia, że w okresie dojrzewania nastolatkowie preferują lokację autorytetu i poszukują wsparcia przed wszystkim wśród rówieśników, opierała się z założenia na tworzonych grupach, które oferowały wzajemną pomoc w określonych obszarach np. izolacja związana z pandemią. Grupy te, oparte na zasadzie dobrowolności uczestnictwa, składać się miały z uczniów skupionych wokół nastoletnich liderów i pracować pod opieką zgłoszonych do projektu nauczycieli. Program skierowany był do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych.
W celu zdiagnozowania obszarów tematycznych i problemowych, wokół których ogniskować się miały działania grup, utworzone zostało narzędzie diagnostyczne, dedykowane młodym ludziom, które umożliwiło określenie punktów krytycznych, wymagających wsparcia. Ponadto pracownicy pedagogiczni pracujący na co dzień z młodzieżą zostali poproszeni o przedstawienie swoich spostrzeżeń dotyczących obserwowanych problemów uczniów, wymagających pracy w ramach grup rówieśniczych.
Obydwie ankiety przygotowane przez zespół koordynatorów projektu „Razem Raźniej" zostały przeprowadzone w grudniu 2020 r. i styczniu 2021 r. W ankietach udział wzięło 1944 respondentów, w tym 273 nauczycieli i 1671 uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Badanie zostało przeprowadzone zgodnie z założeniami przy pomocy specjalnie skonstruowanych narzędzi diagnostycznych tj. dwóch ankiet: ankiety skierowanej do nauczycieli składającej się z 5 pytań merytorycznych oraz ankiety skierowanej do uczniów zawierającej 9 pytań merytorycznych. W obu ankietach wymagano od respondentów odpowiedzi na każde pytanie, na skutek czego żadne z pytań nie zostało bez odpowiedzi.
W lutym 2021 r. do wszystkich szkół miasta Katowice został przesłany opracowany przez zespół raport z badań z wnioskami i rekomendacjami oraz zaproszenie do udziału w projekcie dla chętnych szkół. Do udziału w projekcie zgłosili się nauczyciele z 23 placówek. W okresie od marca do czerwca br. odbyło się 6 spotkań z nauczycielami, które organizowali koordynatorzy projektu „Razem Raźniej". Spotkania odbywały się na platformie MS Teams.
Spotkanie dnia 23 marca 2021 r. miało charakter wprowadzający, zespół zbierał oczekiwania i doprecyzowywał ideę projektu, odbyła się dyskusja z wyjaśnianiem pojawiających się wątpliwości. Ustalono również najdogodniejsze terminy i godziny spotkań i ich formułę. Ustalono, iż na każde spotkanie zespół opracuje materiały zgodne z wcześniej ustalonym zapotrzebowaniem, które zostaną zaprezentowane i omówione, następnie wyznaczony będzie czas na wymianę doświadczeń, praktyk pomiędzy szkołami.
Spotkanie dnia 30 marca 2021 r. objęło:
- przeprowadzenie krótkiego szkolenia - wykład na temat pracy z grupą (elementy niezbędne do pracy warsztatowej, mechanizm procesu grupowego itd.);
- zaprezentowanie nauczycielom utworzonego na potrzebę projektu narzędzia interaktywnego Padlet - miejsce na wymianę materiałów https://padlet.com/joanna_gwozdz/m1dv068avteiitzg gdzie koordynatorzy zamieszczali dla uczestników przydatne pomoce i materiały do pracy z uczniami;
- wymianę dobrych praktyk.
Spotkanie dnia 22 kwietnia 2021 r. objęło:
- zgodnie ze zgłoszonym przez nauczycieli zapotrzebowaniem przeprowadzone zostały krótkie warsztaty w interakcji z uczestnikami z zakresu motywacji do nauki w czasach nauki zdalnej;
- dyskusja, wymiana dobrych praktyk.
Spotkanie dnia 13 maja 2021 r. zgodnie ze zgłoszonym przez nauczycieli zapotrzebowaniem na materiały dot. przygotowania do powrotu uczniów do szkół objęło:
- przeprowadzenie i omówienie prezentacji „Rodzic pomaga wrócić dziecku do szkoły - Rady nie od parady" - rola Rodzica w powrocie do szkoły;
- przeprowadzenie i omówienie prezentacji „Masz Moc" - propozycje dla nauczycieli jak wspierać ucznia w powrocie do szkoły;
- dyskusję na temat bieżącej sytuacji w szkołach - sukcesy, zagrożenia, pomysły do wdrożenia.
Spotkanie dnia 27 maja 2021 r. objęło:
- warsztaty z prezentacją dot. integracji i reintegracji zespołów klasowych/uczniów w szkołach - uniwersalne pomysły na zajęcia i zabawy w każdej grupie wiekowej;
- przeprowadzenie i omówienie prezentacji na temat dobrostanu psychicznego ucznia i nauczyciela;
- dyskusję na temat bieżącej sytuacji w szkołach.
Spotkanie dnia 17 czerwca 2021 r. miało charakter podsumowujący tegoroczne działania, na którym zespół koordynatorów:
- zaprezentował podsumowanie projektu za bieżący rok;
- poprosił uczestników o podzielenie się swoimi spostrzeżeniami, uwagami i refleksjami;
- zaprezentował i omówił ankietę ewaluacyjną, która została przesłana uczestnikom z prośbą o wypełnienie do dnia 30 czerwca br.
Przed każdym spotkaniem z nauczycielami zespół koordynatorów spotykał się na tzw. spotkaniach roboczych, na którym opracowywane były pomysły, dzielono się zadaniami, a po spotkaniu z nauczycielami każdorazowo wysyłane były do nich materiały ze spotkania. W okresie od listopada 2020 r. do czerwca 2021 r. zespół koordynatorów spotkał się roboczo 16 razy i odbyło się 6 spotkań z nauczycielami zgłoszonych szkół.


Obraz1.png     Obraz2.jpg     Obraz4.png      Obraz6.jpgPPR w Katowicach - plakat.jpg

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice