Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Edukacja Procedury i dokumenty

Procedury i dokumenty



DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA KATOWICE W 2024 ROKU


Wniosek o dotację na 2024 rok - ogólny.pdf                                    Wniosek o dotację na 2024 rok - KKZ.pdf

Wniosek o dotację na 2024 rok - za tzw. efekt.pdf                           Wniosek o dotację na 2024 rok - poradnia.pdf

Wnioski można składać w terminie do dnia 30 września 2023 r.


UWAGA!
szkoły ubiegające się o dotację w 2024 r. za tzw. efekt, KKZ - na podstawie art. 25 ust. 5 i art. 26 ust. 5, art. 31 ust. 1 i 1a, art. 31a ust. 1, art. 33 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, dodatkowo składają wnioski o udzielenie dotacji w 2024 r. zgodnie nw. wzorami, tj.:

- wzór wniosku o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice - na uczniów liceów ogólnokształcących dla dorosłych, branżowych szkół II stopnia i szkół policealnych, niebędących szkołami specjalnymi, którzy uzyskają odpowiednio świadectwo dojrzałości, certyfikat kwalifikacji zawodowej z kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, w zakresie której kształcenie było prowadzone w branżowej szkole II stopnia lub dyplom zawodowy - prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na terenie miasta Katowice,

- wzór wniosku o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice - na słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych w ponadpodstawowych szkołach niepublicznych oraz publicznych, prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na terenie miasta Katowice.

oraz
- wzór wniosku o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice dot. Publicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Fundacji "In Corpore" z siedzibą w Katowicach prowadzoną przez Fundację "In Corpore" w Katowicach.

Powyższe wnioski o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice w 2024 r. należy złożyć w kancelarii Urzędu Miasta Katowice, Rynek 1 do dnia 30 września 2023 r.



PROWADZENIE EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ OBOWIĄZKU SZKOLNEGO
LUB ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO




TABELE SŁOWNIKÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
ORAZ WYKAZY REALIZOWANYCH ZADAŃ BUDŻETOWYCH

Mając na celu ułatwienie pracy w poruszaniu się przez jednostki oświatowe w obszarze klasyfikacji budżetowej - zamieszczamy poniżej wykazy realizowanych zadań budżetowych oraz tabele słowników klasyfikacji budżetowej aktualnych na dzień ukazania się.

Tytuły dochodów 2022 - słowniki.xlsx                                        Tytuły wydatków 2022 - słowniki.xlsx

Zadania budżetowe bezpośrednie.xls                                                Zadania budżetowe pośrednie.xls



INFORMACJA CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W KATOWICACH
DOTYCZĄCA OBOWIĄZUJĄCYCH W 2022 ROKU
TERMINÓW PRZEKAZYWANIA DOKUMENTÓW ORAZ WYPŁAT WYNAGRODZENIA

Terminy przekazywania wykazów godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli i terminy wypłat wynagrodzenia.pdf
Zmiana terminów przekazywania wykazów godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli.pdf




KWESTIONARIUSZE DIAGNOSTYCZNE POMOCNE
DLA NAUCZYCIELI/DYREKTORÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Narzędzia pomocne przy diagnozie potrzeb placówki zostały opracowane przez specjalistów z katowickich poradni celem pomocy w przeprowadzaniu wewnętrznej diagnozy potrzeb placówki w planowaniu dalszego doskonalenia i rozwoju (m.in. w opracowywaniu Rocznych Planów Rozwoju/Wspomagania):

kwestionariusz diagnozy potrzeb przedszkola w zakresie opracowania rocznego planu rozwoju/wspomagania 

kwestionariusz diagnozy potrzeb szkoły w zakresie opracowania rocznego planu rozwoju/wspomagania

Narzędzia pomocne przy ocenie rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym zostały opracowane przez specjalistów z katowickich poradni celem zwrócenia uwagi na zakłócenia w rozwoju dziecka na etapie przedszkolnym/szkolnym oraz podjęcie decyzji odnośnie skierowania dziecka na dalszą konsultację. Opracowanie ma charakter wyłącznie przesiewowy, jednak może być pomocne dla podjęcia dalszych działań diagnostycznych i terapeutycznych:

kwestionariusz obserwacji rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym

kwestionariusz obserwacji rozwoju dziecka w wieku wczesnoszkolnym 

Narzędzia pomocne przy ocenie uzdolnień dziecka/ucznia zostały opracowane przez specjalistów z katowickich poradni w celu zwrócenia uwagi nauczycieli bezpośrednio pracujących z dziećmi na uzdolnienia dzieci i ułatwienie im wstępnej, przesiewowej diagnozy:

kwestionariusz oceny uzdolnień dziecka w wieku przedszkolnym 

kwestionariusz oceny uzdolnień ucznia szkoły podstawowej 

        


ZASTĘPSTWO ZA DYREKTORA SZKOŁY - OPINIA PRAWNA

Poniżej zamieszczamy opinię prawną dotyczącą kwestii upoważnienia wicedyrektora do zastępowania dyrektora szkoły podczas jego nieobecności, opracowaną na podstawie obowiązujących przepisów prawnych:

Zastępstwo dyrektora szkoły - opinia prawna.pdf


RODO - informacja dla rozliczających dotacje publicznych i niepublicznych placówek oświatowych

Dane osobowe uczniów/słuchaczy są przetwarzane przez miasto Katowice/Urząd Miasta Katowice na podstawie obowiązujących przepisów prawa tj. ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, w celu realizowania nałożonych przez ustawodawcę na jednostki samorządu terytorialnego zadań, polegających na udzielaniu i rozliczaniu dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice niepublicznym oraz publicznym szkołom i innym placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne oraz w celu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji w tych szkołach i placówkach.

Przetwarzanie danych osobowych - dokumentacja.pptx





OPINIA PRAWNA W SPRAWIE OBOWIĄZKU SPORZĄDZANIA PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE
ŚWIADECTW CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ
W PRZYPADKU UMÓW NAJMU KRÓTKOTERMINOWEGO


Opinia prawna w sprawie sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej.docx


ZAMÓWIENIE NA SPRZĘT KOMPUTEROWY DO JEDNOSTKI OŚWIATOWEJ

Zamówienie sprzętu komputerowego do placówki oświatowej - wzór wniosku.docx



   DOFINANSOWANIE WYJAZDÓW DZIECI Z MIASTA KATOWICE W 2022 ROKU
NA TZW. "ZIELONE SZKOŁY"

Zarządzenie Prezydenta Miasta Katowice w sprawie dofinansowania zielonych szkół.pdf

books-3071110_961.jpg

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice