Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Edukacja Rok szkolny 2021/2022

Rok szkolny 2021/2022


MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI RÓWIEŚNICZEJ
W ROKU SZKOLNYM 2021/2022


Działania w roku szkolnym 2021/2022 będą obejmowały trzy moduły:


1) Akcja informacyjna dot. promocji zdrowia psychicznego poprzez opracowanie i szerokie udostępnienie plakatów i ulotek skierowanych do uczniów, rodziców i nauczycieli.

- opracowanie przez zespół koordynatorów plakatów i ulotek, zawierających treści wzmacniające kompetencje i podnoszące świadomość;

- przekazanie do szkół plakatów w wersjach wydruków i elektronicznej, celem szerokiego rozpropagowania;

- udostępnienie przez szkoły treści plakatów za pośrednictwem wszystkich dostępnych kanałów informacyjnych (tablice informacyjne, strony www, profile w mediach społecznościowych, dzienniki elektroniczne, itp.).


2) Organizacja zajęć z uczniami, rodzicami i nauczycielami mające na celu wspieranie kondycji psychicznej dzieci i młodzieży - opracowanie przez zespół koordynatorów scenariuszy zajęć/warsztatów dla trzech grup docelowych:

Dla Uczniów „Uważni i odważni” - cele:

- promowanie zdrowych postaw w zakresie samoobserwacji kondycji psychicznej,

- normalizowanie troski o własne zdrowie psychiczne,

- rozwijanie kompetencji w zakresie poszukiwania wsparcia w kryzysach zdrowia psychicznego.

Dla Nauczycieli „Uważni, odważni i kompetentni” - cele:

- promowanie zdrowych postaw w zakresie samoobserwacji kondycji psychicznej,

- normalizowanie troski o zdrowie psychiczne własne i uczniów,

- rozwijanie kompetencji w zakresie uważności na potrzeby uczniów i poszukiwania wsparcia w sytuacjach trudnych związanych z kryzysami zdrowia psychicznego.

Dla Rodziców „Uważni, odważni i świadomi” - cele:

- promowanie zdrowych postaw w zakresie samoobserwacji kondycji psychicznej swojej
i dzieci,

- normalizowanie troski o zdrowie psychiczne własne i swoich dzieci,

- rozwijanie kompetencji w zakresie uważności na potrzeby swoich dzieci i poszukiwania wsparcia w sytuacjach trudnych związanych z kryzysami zdrowia psychicznego.

Zajęcia realizowane będą przez koordynatorów projektu w wyznaczonych terminach na terenie Pałacu Młodzieży. Zapisy poprzez udostępnione w terminie późniejszym linki dla grup ok. 30-32 osób.


3) Zachęcenie szkół do realizacji na terenie swoich placówek działań promujących wśród młodzieży świadomość zdrowia i zachęcających do aktywności wzmacniających dobrostan psychiczny uczniów.

- organizacja na terenie szkół wydarzeń/działań promujących świadomość i wzmacnianie zdrowia psychicznego młodych ludzi, np.: konkursy, happeningi, warsztaty, akcje informacyjne, itp.;

- zaprezentowanie w przestrzeni miejskiej relacji z przeprowadzonych działań, zaprezentowanie ewentualnych zapisów, wytworów itp. podczas planowanego w czerwcu 2022 Święta Profilaktyki (szczegółowe informacje dot. Święta Profilaktyki przekazane zostaną do szkół w późniejszym terminie).

Profilaktyka Równieśnicza miasta Katowice w roku szkolnym 2021-2022.pdf


Projekt „Razem Raźniej” edycja 2021/2022

„Dla nikogo nie jest ani za wcześnie, ani za późno zacząć troszczyć się o zdrowie swej duszy.”

(Epikur)

Zapraszamy do uczestnictwa w kolejnej edycji projektu profilaktycznego „Razem Raźniej”, którego celem jest wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów i zapobieganie problemom zdrowia psychicznego oraz ryzykownym zachowaniom młodzieży.

Ochrona zdrowia psychicznego młodych ludzi jest inwestycją na przyszłość” - tak brzmi nadrzędna myśl tegorocznego Miejskiego Programu Profilaktyki Rówieśniczej miasta Katowice. Celem promocji, świadomości i ochrony zdrowia jest nie tylko aktualne wzmocnienie zdrowia i dobrostanu dzieci i młodzieży, ale także dbanie o ich zdrowie i kondycję w przyszłości jako osób dorosłych. Wczesne lata życia mają wielki wpływ na zdrowie psychiczne oraz dobre funkcjonowanie poznawcze, emocjonalne i społeczne każdego człowieka. Dobre zdrowie psychiczne w okresie wczesnej młodości jest warunkiem optymalnego rozwoju, efektywnego uczenia się, budowania satysfakcjonujących relacji z ludźmi, dbania o własne zdrowie fizyczne i samodzielnego radzenia sobie w życiu. Miejsca, w których żyjemy, uczymy się, pracujemy czy odpoczywamy, odgrywają kluczową rolę w utrzymaniu i doskonaleniu naszego zdrowia psychicznego oraz przeciwdziałaniu jego zaburzeniom. Stąd też szkoła stanowi istotne miejsce do promocji zdrowia psychicznego, a świadomość i kompetencje rodziców i nauczycieli są kluczowym i nieodzownym czynnikiem wspierającym dobrostan psychiczny młodych ludzi.

Koordynatorami projektu „Razem Raźniej” są: pracownicy pionu pomocy psychologiczno-pedagogicznej zatrudnieni w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 5 w Katowicach, Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w Katowicach, X Liceum Ogólnokształcącego im. I. J. Paderewskiego w Katowicach oraz Pałacu Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego w Katowicach.

Projekt Razem Raźniej 2021-2022 - informacje o projekcie.pdf


Dzień Bezpiecznego Internetu
, w ramach którego odbędzie się: Konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych pn.: „#Nie lajkuj hejtu”.

Komenda Miejska Policji w Katowicach, Wydział Edukacji i Sportu UM Katowice, Wydział Zarządzania Kryzysowego UM Katowice, Rada Pedagogów i Psychologów szkolnych miasta Katowice, Pałac Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego w Katowicach oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 5 w Katowicach zapraszają uczniów szkół ponadpodstawowych miasta Katowice do udziału w konkursie na wykonanie infografiki lub spotu/animacji informującej o zagrożeniach w Internecie, a także prezentującej propozycje zachowań chroniących przed tego rodzaju zagrożeniami w ramach Dnia Bezpiecznego Internetu.

Regulamin konkursu dla klas I-IV szkół średnich - Nie lajkuj hejtu.pdf
Załącznik Nr 1 Metryczka.pdf
Załącznik Nr 2 Kauzula informacyjna dla rodzica.pdf
Załącznik Nr 3 Kauzula informacyjna pełnoletniego uczestnika.pdf
Załącznik Nr 4 Oświadczenie 1.pdf
Załącznik Nr 5 Oświadczenie 2.pdf

Miejskie Konkursy Profilaktyczne w ramach tzw. programów „Sznupokowych”

- klasy I-II szkoły podstawowej: „Moje sposoby dbania o zdrowie psychiczne” - rysunek,

- klasy III-IV szkoły podstawowej: „Jak żyć, aby szczęśliwym i radosnym być” - praca plastyczna metodą collage,

- klasy V-VI szkoły podstawowej: „Myślę pozytywnie” - wykonanie gry planszowej,

- klasy VII-VIII szkoły podstawowej: „Dekalog pozytywnego nastolatka” - afisz,

- szkoły ponadpodstawowe: „Uważny - Odważny” - grafika komputerowa.

Regulamin konkursu dla klas I-II szkół podstawowych - Moje sposoby dbania o zdrowie psychiczne.pdf
Regulamin konkursu dla klas III-IV szkół podstawowych - Jak żyć aby szczęśliwym i radosnym być.pdf
Regulamin konkursu dla klas V-VI szkół podstawowych - Myślę pozytywnie.pdf
Regulamin konkursu dla klas VII-VIII szkół podstawowych - Dekalog pozytywnego nastolatka.pdf
Regulamin konkursu dla klas I-V szkół średnich - Uważny-Odważny.pdf


VII Konkurs i Przegląd Spotów Profilaktycznych - w ramach którego zostaną wyłonione najlepsze filmy, które propagują kształtowanie otwartości na potrzeby i wartości ludzi, modę na życie bez uzależnień, troskę o drugiego człowieka, jego zdrowie i bezpieczeństwo oraz promują zdrowie psychiczne i fizyczne oraz bezpieczeństwo w relacjach z ludźmi, a także rozwijają umiejętności pracy w zespole i zainteresowania artystyczne uczniów. X Akademickie Liceum Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskiego w Katowicach, Urząd Miasta w Katowicach, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 5 w Katowicach oraz Komenda Miejska Policji w Katowicach serdecznie zapraszają udziału uczniów i nauczycieli katowickich szkół podstawowych - klas VII i VIII oraz szkół ponadpodstawowych.

Temat przewodni tegorocznego konkursu brzmi: „Uważni i Odważni”.

Pośród przygotowanych w tym roku materiałów filmowych znajdą się produkcje poruszające tematykę
dobrostanu nastolatków, troski o ich kondycję psychofizyczną oraz sposobów na radzenie sobie
z trudnościami. Chcemy zwrócić uwagę na to w jaki sposób nastolatki mogą zadbać o kondycję psychiczną oraz wskazać profesjonalne instytucje i organizacje, w których można otrzymać wsparcie.
Zaprosimy
uczestników do tworzenia spotów w których
znajdziemy ważne informacje dla młodych osób w kryzysach emocjonalnych oraz dotyczące możliwości uzyskania pomocy psychologicznej. Dla organizatorów ważne jest zwrócenie uwagi, iż korzystanie z pomocy psychologicznej jest bezpieczne i anonimowe jest też wyrazem troski o siebie i znacznej odwagi.


VII Święto Profilaktyki - Katowice 2022 to podsumowanie najważniejszych programów i projektów profilaktycznych skierowanych do młodzieży, realizowanych w danym roku szkolnym w katowickich szkołach. Projekt adresowany jest do młodzieży katowickich klas VII i VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych. Ma na celu zaangażowanie młodzieży w przeciwdziałanie zagrożeniom społecznym, promocję zdrowego trybu i stylu życia, wolnego od wszelkich uzależnień, przemocy i agresji, rozwijanie własnych zainteresowań jako alternatywnej formy spędzania wolnego czasu i promocji pozytywnych postaw życiowych wśród rówieśników.

VII Święto Profilaktyki - Katowice 2022 stanowi projekt twórczej profilaktyki rówieśniczej, młodych ludzi rozmawiających ze swoimi rówieśnikami o sprawach trudnych. Tegoroczna formuła będzie próbą powrotu do kontynuowania realizowanej już od 7 lat konwencji realizacji profilaktyki, która jest wyrazem poszukiwania bardziej efektywnych narzędzi profilaktycznych, tworzonych przez samą młodzież, źródeł oddziaływania profilaktycznego przez różnorodną aktywność. Święto Profilaktyki jest okazją do zaprezentowania i podzielenia się aktywnościami wyrażającymi troskę o zdrowie swoje i innych, sprzeciw przeciwko uzależnieniom, przemocy, agresji i obojętności na drugiego człowieka w szczególności w obecnej sytuacji pandemii. Wartością programu są młodzi ludzie, którzy chcą działać dla drugiego człowieka.

Wspólnym ustaleniem miejskiego zespołu ds. profilaktyki jest, iż kwestią najistotniejszą i motywem przewodnim działań w bieżącym roku szkolnym jest temat zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Termin i miejsce: czerwiec 2022, sala teatralna Pałacu Młodzieży w Katowicach lub wybrana przestrzeń miejska. Zarówno dokładny termin jak i miejsce zostanie ustalone i przekazane do informacji szkół na przełomie kwietnia i maja br. i będzie uzależnione od bieżącej sytuacji epidemiologicznej.

Organizatorami projektu są: Urząd Miasta w Katowicach, Komenda Miejska Policji w Katowicach, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 5 w Katowicach oraz Pałac Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego w Katowicach.Obraz1.png     Obraz2.jpg     Obraz4.png      Obraz6.jpgPPR w Katowicach - plakat.jpg

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice