Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Edukacja Co dobrego w edukacji?

Co dobrego w edukacji?

Już po raz trzeci miasto Katowice zostało uhonorowane tytułem Samorządowy Lider Edukacji oraz w edycji 2018 otrzymało tytuł "Sukces Roku w Oświacie"

stat.jpgTrzeci raz miasto Katowice ubiegało się o certyfikat Lider Samorządowej Edukacji i po raz trzeci ten zaszczytny tytuł trafił do Katowic. W bieżącym roku w Ogólnopolskim Programie Certyfikacyjnym dla Gmin, Powiatów i Samorządów Wojewódzkich wzięła udział rekordowa ilość samorządów, wpłynęło ponad 200 wniosków. Komisja Certyfikacyjna nadała tytuł „Samorządowy Lider Edukacji" niewiele ponad 60 jednostkom samorządu terytorialnego.

Katowice poddały się procesowi recertyfikacji.  Komisja podkreśliła, że Miasto może poszczycić się najwyższym poziomem kompetencji zarządczych w obszarze oświaty, a długofalowe planowanie strategiczne – Polityka Edukacji Miasta Katowice Katowiczanin 2022,  pozwala na wszechstronny i dynamiczny rozwój samorządowej edukacji. Komisja zwróciła uwagę na sukces Miasta w zakresie ubiegania się o organizację XVI Międzynarodowego Kongresu Miast  Edukacyjnych w 2020r. Kongres będzie przebiegał pn. „Miasto przemian – jako przestrzeń dla kreatywności i innowacyjności – muzyka, środowisko, rekreacja, partycypacja". Członkowie Komisji wysoko ocenili współpracę Miasta z dyrektorami szkół i stroną społeczną w procesie wdrażania reformy ustroju szkolnego – praktyczne zastosowanie samorządowego dokumentu strategicznego.statuetki.jpg Uwagę Komisji zwrócił rozwój kształcenia językowego w katowickich szkołach – klasy dwujęzyczne w ujęciu systemowym oraz oferta klasy z rozszerzeniem z języka chińskiego w X LO im. I. J. Paderewskiego. Wśród wniosków z recenzji Komisja postanowiła nagrodzić Katowice za ścisłą i nienaganna współpracę z podmiotami/ beneficjentami zewnętrznymi  przy realizacji wspólnych projektów: Uniwersytet Śląski: Śląski Festiwal Nauki KATOWICE (3 edycja w 2019r.), czy Uniwersytet Najlepszych; podmioty branży biznesu i przemysłu: projekt Katowice Miastem Fachowców. Komisja Certyfikacyjna wyróżniła katowicki autorski program edukacji regionalnej „Serce Metropolii – Katowice moje miejsce na Ziemi" oraz duże zaangażowanie Miasta w pozyskiwanie środków pochodzących z Unii Europejskiej i współfinansowanie przez Miasto projektów unijnych, w tym np. budowę Centrum Edukacji Ekologicznej przy Zespole Szkół nr 2 im. J. Iwaszkiewicza w dzielnicy Murcki. Podkreślono również wkład Katowic w proces doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół samorządowych.

Szereg rozwiązań i inicjatyw podejmowanych przez Katowice, w tym na innych płaszczyznach nierozłącznie związanych z oświatą, pozwalają na dynamiczny progres samorządowej oświaty.

wypowiedz.jpgKatowice w bieżącej edycji Konkursu otrzymały ponadto tytuł: Sukces Roku w Oświacie. W roku 2016, kiedy po raz pierwszy Miasto ubiegało się o otrzymanie certyfikatu Marcin Krupa, Prezydent Miasta Katowice otrzymał tytuł: Mecenas Wiedzy.  W roku 2017 Grażyna Burek otrzymała tytuł: Menadżer Sukcesu w Oświacie, tytuł przyznawany pracownikom samorządu za wkład w rozwój lokalnej edukacji.

Podczas tegorocznej Gali, która odbyła się w Auli Nowodworskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Marcina Krupę Prezydenta Miasta Katowice reprezentował Waldemar Bojarun, resortowy Wiceprezydent Miasta oraz Grażyna Burek, zastępca naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu. Katowicom zaproponowano wystąpienie na forum wszystkich nagrodzonych i podzielenie się przykładami dobrych praktyk, wykorzystywanymi dla podnoszenia jakości samorządowej oświaty.


Katowice Samorządowym Liderem Edukacji 2017

logo.jpgGrudzień przynosi Katowicom kolejne, jakże prestiżowe wyróżnienie. Nasze miasto zostało uhonorowane certyfikatem Lidera Samorządowej Edukacji 2017. Warto przypomnieć, że przed rokiem Katowice przystąpiły do certyfikacji po raz pierwszy i od razu otrzymały tytuł Lidera, a prezydent Marcin Krupa tytuł Mecenasa Wiedzy 2016. Również w obecnej edycji na konto miasta powędrowało dodatkowe, indywidualne wyróżnienie, w postaci tytułu Menadżera Sukcesu w Oświacie 2017 dla Grażyny Burek, zastępcy naczelnika wydziału edukacji i sportu.

- Jako prezydent górnośląskiej stolicy odczuwam podwójną satysfakcję. Zarówno z powodu docenienia naszych wysiłków, które dowodzą, że edukacja jest jednym z priorytetów polityki katowickiego samorządu, jak i dlatego, że rozwiązania jakie stosujemy znajdują uznanie w oczach specjalistów. To szczególnie ważne, gdyż Katowice, będące regionalnym liderem, chcą aktywnie się włączać w wyznaczanie trendów zarządczych w skali całego województwa. Mamy przy tym odzwierciedlenie faktu, że kapitał gospodarczy, kulturalny czy też infrastrukturalny miasta potrafimy dobrze wykorzystywać, w tym w kluczowej dla przyszłości i rozwoju dziedzinie, jaką jest oświata. A naszą politykę oświatową można w najprostszy sposób scharakteryzować krótko: jako strategiczną i przemyślaną, ukierunkowaną na długofalowe cele, a przy tym elastyczną w kwestii obowiązującego modelu edukacji krajowej i uwzględniającą trendy europejskie – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. - Warto zaakcentować, że recenzenci, po szczegółowym zapoznaniu się z ankietą certyfikacyjną oraz weryfikacji podanych danych, nie mieli wątpliwości, iż w przypadku Miasta Katowice możemy mówić o sprawnej polityce oświatowej, opartej o wysokie standardy oraz zgodnej z paradygmatami tak zwanego nowego zarządzania publicznego. Zaakcentowali, że podjęte działania będą przynosić długofalowe rezultaty i już w tej chwili składają się na kompleksowe know how miasta, mogące służyć za przykład dla innych jednostek samorządu terytorialnego – dodaje naczelnik Grażyna Burek.

zdj1.jpgWażnym atutem przy przyznawaniu wysokiej oceny Katowicom była konsekwencja z jaką zrealizowana została optymalna sieć szkół i placówek, z uwzględnieniem powszechnego dostępu do edukacji przedszkolnej. Na ten dostęp składają się przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, utworzone zespoły szkolno-przedszkolne oraz zespoły szkół i nowych placówek, uzupełniających ofertę oświatową. Doceniono, że zadanie zostało wdrożone z dbałością o racjonalizację kosztów utrzymania i prowadzenia placówek w mieście, co osiągnięte zostało dzięki ujednoliceniu obsługi finansowo-księgowej samorządowych jednostek oświatowych, dzięki powołaniu Centrum Usług Wspólnych. Recenzenci, jako dobrą praktykę, wysoko ocenili również rozwój szkolnictwa zawodowego branżowego i technicznego. W tej kwestii miasto stało się jednym z liderów w skali kraju, a ponadto wdraża szereg rozwiązań dążących do podnoszenia rangi i dynamizacji edukacji zawodowej, mając tym kierunku osobiste wsparcie prezydenta Marcina Krupy, który podjął decyzję o zwiększeniu nakładów finansowych oraz intensywnej promocji tej części rynku edukacyjnego. Ponadto docenione zostało, że miasto, jako organ zarządczy dla oświaty, jest organizatorem dwudniowego I Katowickiego Festiwalu Szkół Ponadgimnazjalnych na katowickim Rynku. Samorząd wspiera rozwój współpracy szkół zawodowych, zasadniczych i technicznych z potencjalnymi pracodawcami , rekomendując zawieranie umów i porozumień pomiędzy szkołami a pracodawcami ). Za cenną inicjatywą uznano przygotowanie spotów reklamowych, promujących szkolnictwo zawodowe. Również powołanie Zespołu Obserwatorów Rynku Pracy, którego celem jest wskazanie kierunków rozwoju szkolnictwa zawodowego–branżowego i technicznego.

zdj2.jpgW procesie certyfikacji, pośród interesujących i nowatorskich rozwiązań wymienianych przez samorząd Miasta Katowice, uwagę recenzentów przykuła metodologia opracowana na rzecz wychwytywania i rozwoju talentów wśród dzieci. I to już na etapie najwcześniejszych lat ich rozwoju. Poradnie psychologiczno–pedagogiczne przygotowały i upubliczniły na polecenie Miasta Katowice narzędzia diagnostyczne (również dla rodziców), służące do wczesnej diagnozy dziecka nie tylko pod kątem ewentualnych specjalnych potrzeb edukacyjnych, ale również szczególnych uzdolnień w różnych dziedzinach. W strategii oświatowej Katowic znalazł się na tę okoliczność specjalny zapis dotyczący sposobu postępowania w przypadku zdiagnozowania u ucznia talentów i szczególnych uzdolnień. Tego rodzaju diagnostyką objęci zostali nawet wychowankowie Żłobka Miejskiego. Ponadto katowicki samorząd nie tylko jest organem prowadzącym dla trzech placówek oświatowo–wychowawczych, w których prowadzone są zajęcia dla uczniów (wychowanków) utalentowanych, ale też przyznaje dodatkowe godziny na realizację innowacji pedagogicznych czy na indywidualny tok nauczania. Rozwojowi talentów i zainteresowań uczniów sprzyjają też projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, na które Miasto aktywnie pozyskuje spore środki. Ogółem w 2016 roku wykonanie programów współfinansowanych z projektów unijnych wyniosło 4,6 mln zł, w tym z funduszy unijnych 2,9 mln zł, a wkład własny miasta Katowice wyniósł 1,7 mln zł. Natomiast w 2017 roku przewidywane wykonanie programów współfinansowanych z projektów unijnych wyniesie 28,6 mln zł, w tym z funduszy unijnych 21,5 ml, z budżetu państwa 0,3 mln zł, a wkład własny miasta Katowice wyniesie 6,8 mln zł. Warto wspomnieć, iż środki te służą nie tylko rozwojowi talentów samych uczniów, ale także sprzyjają podnoszeniu kompetencji kadry nauczycielskiej.

Miasto dysponuje także bogatą ofertą w placówkach pracy pozaszkolnej, takich jak prężnie działający Pałac Młodzieży im. prof. Aleksandra Kamińskiego, który od lat jest wypuszcza w świat liczne talenty, odznaczające się na arenie ogólnopolskiej, a nawet międzynarodowej. Innym dobrze ocenionym elementem jest narzędzie motywacyjne w postaci Miejskiego Programu Stypendialnego dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych „PRYMUS", wypłacanego co miesiąc od września do czerwca najzdolniejszym uczniom, spełniającym kryteria zawarte w regulaminie. Szeroko zakrojone działania sprzyjające rozwojowi talentów i pogłębianiu zainteresowań dzieci i młodzieży, co roku skutkują wysokim odsetkiem laureatów i finalistów konkursów i olimpiad na poziomie wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym. W roku szkolnym 2016/2017 było to odpowiednio: 253 laureatów na poziomie wojewódzkim, 147 laureatów na poziomie ogólnopolskim oraz 42 laureatów na poziomie międzynarodowym. Ponadto szerokie grono finalistów i laureatów również w kategoriach drużynowych.

W toku nauczania Katowice mogą się pochwalić umiejętnym wykorzystywaniem nowoczesnych technologii informacyjny-komunikacyjnych. Wszystkie samorządowe szkoły w podłączone są do szerokopasmowego Internetu poprzez łącze Silesia Net. Miasto finansuje lub współfinansuje zakup sprzętu i wyposażenia w zakresie technologii IT. Również miejskie przedszkola wykorzystują w pracy z dzieckiem współczesną technologię komunikacyjną. Wiele z nich współpracuje z przedszkolami poza granicami kraju w ramach projektów e-Twinning. Katowickie szkoły aplikują o dodatkowe środki w zakresie technologii IT. Ważnym elementem integracji społecznej i zarazem obszarem, na który w mieście kładziony jest wyraźny nacisk, jest edukacja regionalna i zaszczepianie oraz utrwalanie lokalnej kultury i tradycji. I to już u najmłodszych mieszkańców regionu. Dlatego też prezydent Marcin Krupa podjął decyzję dotyczącą przygotowania katowickiego programu edukacji regionalnej, w ramach którego studia podyplomowe ze wspomnianego obszaru zostały włączone do wykazu kierunków objętych samorządowym dofinansowaniem do czesnego. Miasto nie szczędzi także środków finansowych na wspieranie szkolnictwa wyższego, którego przedstawiciele wspomniani już wcześniej, działają aktywnie na rzecz integracji środowisk naukowych, społecznych i międzyuczelnianych. Każdego roku Katowice zabezpieczają w swoim budżecie spore kwoty, które mogą się przysłużyć poprawie jakości nauczania w regionie. W 2016 roku Katowice na dotacje dla uczeni wyższych rozdysponowały 4 161 869,00 zł, zaś w 2017 - 4 244 610,00 zł.

synteza_oceny_wniosku.pdf


Kształcenie zawodowe w Katowicach na najwyższym poziomie! Świadczy o tym sukces 11.2017.jpg
Natalii Gąsior - uczennicy Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach

Natalia Gąsior – tegoroczna maturzystka, ze średnią 5,88 znalazła się w gronie najlepszych  uczniów z całego kraju, którzy z rąk Pani Premier Beaty Szydło, w obecności Minister Edukacji,
Pani Anny Zalewskiej, odebrali stypendia Prezesa Rady Ministrów. 
Serdecznie gratujujemy !!!Kolejne sukcesy katowickich uczniów szkół ponadgimnazjalnych, tym razem 10 Liceum Ogólnokształcącego im. I. J. Paderewskiego i Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych im. Armii Krajowej w Katowicach.

Grono finalistów i olimpijczyków wśród katowickiej młodzieży szkolnej wciąż rośnie! Sukcesy uczniów wzmacniają wizerunek katowickich szkół, a także, co najważniejsze, są informacją dla przyszłych uczniów o jakości kształcenia i możliwości rozwijania zdolności i zainteresowań w wybranej szkole.


1.jpgDo grona finalistów dołączyła Natalia Bogdańska – uczennica IV klasy Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach, która wygrała VI edycję Olimpiady Wiedzy o Górnym Śląsku. Tematem przewodnim Olimpiady było „Od reformacji do rewitalizacji. Ewolucje i rewolucje na Górnym Śląsku". Olimpiada była interdyscyplinarnym, ogólnopolskim konkursem z zakresu geografii, historii, literatury, sztuki i dziedzictwa kulturowego Górnego Śląska. W II etapie olimpiady Natalia napisała pracę z zakresu historii pod tytułem: „Bohaterowie górnośląskiej rewolucji przemysłowej, współczesna o nich pamięć". Laureatka otrzymała indeks wybranego przez siebie kierunku na Uniwersytecie Śląskim oraz została nagrodzona wyjazdem do europarlamentu w Brukseli.


2.jpgZespół Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach może się pochwalić również udziałem w finale I Ogólnopolskiego Konkursu Poligraficznego ucznia III klasy Adama Kaszuba.  Konkurs zorganizowany został przez Zakład Technologii Poligraficznych, na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej. Adam znalazł się wśród 15 laureatów konkursu, w drodze po indeks pokonując około 800 przeciwników w pierwszym etapie i 40 w samym finale. Laureaci, w tym Adam Kaszuba, otrzymali m.in. indeks Politechniki Warszawskiej.


18839697_1471645049576518_6665377121473488800_o.jpgKolejnymi laureatami katowickiej szkoły, są: absolwentka X Liceum Ogólnokształcącego - Edyta Sperling oraz uczeń klasy II e - Bartłomiej Kretkowski, którzy zostali laureatami ogólnopolskiej akcji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i AdministracjiMłody Bohater". Podczas uroczystości medale otrzymało 21 młodych ludzi z całej Polski, w tym dwoje uczniów X Liceum Ogólnokształcącego. Uczniowie w ubiegłym roku uratowali kolegę, który stracił przytomność na przystanku. Za bohaterską postawę i gotowość do niesienia pomocy zostali odznaczeni medalami podczas uroczystości w jednostce Biura Operacji Antyterrorystycznych w Warszawie.  Wierzymy, że ich postawa będzie wzorem dla pozostałych uczniów naszej społeczności.

Serdecznie gratulujemy!


Katowice - Samorządowym Liderem Edukacji 2016, prezydent Katowic - Mecenasem Wiedzy​

sle.jpg


​Ta strona poświęcona jest sukcesom katowickich szkół.

Chcesz się pochwalić sukcesami Waszej szkoły lub jednostki. Nie czekaj. Napisz do Nas, a my zamieścimy tu informacje i wspólnie będziemy świętować Wasze sukcesy !!!


sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
TV KAtowice
Przemiana Katowice
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice