Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Ustalenia strategiczne

Ustalenia strategiczne


Uchwałą Rady Miasta  Nr LXV/1 360/23 z dnia 22 czerwca 2023 r. przyjęta została nowa Strategia Rozwoju Miasta „Katowice 2030”. Rozwój miasta skoncentrowano w pięciu polach strategicznych wraz z kluczowymi grupami interesariuszy, do których są adresowane.


POLA.jpg

Pola strategiczne obejmują następujące elementy rozwoju miejskiego:

  • Społeczna jakość życia koncentrująca się na zagadnieniach związanych z: jakością kapitału ludzkiego i edukacją, usługami społecznymi, współzarządzaniem i partycypacją oraz sprawiedliwą transformacją. Pole to jest adresowane do wspólnoty lokalnej, mieszkańców oraz organizacji pozarządowych;
  • Metropolitalność, w której następuje koncentracja wysiłków na udziale miasta we współdecydowaniu o rozwoju miast w krajowych i globalnych sieciach współpracy. Pole strategiczne jest adresowane do środowisk liderskich i kreatywnych;
  • Przedsiębiorczość i rozwój gospodarczy skupiające uwagę na wzmacnianiu ekosystemu przedsiębiorczości i innowacji, tworzeniu relacji z dużymi firmami i biznesem międzynarodowym ze szczególnym uwzględnieniem sektora nowoczesnych usług biznesowych, stymulowaniu powstawania nowych łańcuchów wartości zielonej gospodarki, gospodarki cyfrowej i kreatywnej, transformacji gospodarczej. Działania realizowane w tym polu strategicznym adresowane są do biznesu;
  • Klimat i ekosystem miejski to pole strategiczne ukierunkowane na ochronę klimatu, zapewnienie zdrowego ekosystemu miejskiego, podnoszenie świadomości klimatycznej i ekologicznej oraz dążenie do zrównoważonej produkcji i konsumpcji. Pole strategiczne adresowane do istot żywych;
  • Przestrzeń i infrastruktura akcentujące znaczenie koncepcji miasta zwartego i tworzenia centrów lokalnych, podkreślające istotność zrównoważonej mobilności, zielonej i rezylientnej infrastruktury oraz wysokiej jakości przestrzeni miejskiej. Pole strategiczne adresowane do użytkowników miasta.

Wyważenie różnorodnych akcentów interwencji planowanej w Strategii Rozwoju Miasta Katowice 2030, zarówno w każdym z pól strategicznych, jak i pomiędzy nimi, zostało podporządkowane ogólnej zasadzie „zrównoważonej transformacji miasta".sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice